Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 12/72] Rozmowa Poonin - dzi Marek ScelinaWiesaw Stebnicki: Mija poowa kadencji, a zarazem sz籀sty rok sprawowania przez Pana funkcji starosty leskiego. Co w tym okresie byo najwikszym sukcesem, a co najwiksz pora髒k?

Marek Scelina: Najwikszym sukcesem minionych 6 lat byo udowodnienie, 髒e nie tylko du髒e powiaty mog zabiega o rodki unijne i realizowa projekty infrastrukturalne. May r籀wnie髒 mo髒e du髒o, czego przykadem mo髒e by i powiat leski, jak i powiat bieszczadzki. Pora髒k jest to, 髒e nie wszystko, co zamierzalimy dao si zrealizowa, ale przy takiej polityce kolejnych rzd籀w, kt籀re zwikszay i zwikszaj zadania, jakie realizuje powiat bez zabezpieczenia na te zadania rodk籀w bud髒etowych nie mogo by inaczej. Na pewno sukcesem jest przeprowadzona wsp籀lnie z dyrekcj szpitala restrukturyzacja SP ZOZ bez koniecznoci zwolnie pracowniczych oraz cige inwestycje w szpitalu, kt籀re pozwalaj na wiadczenie lepszych usug medycznych.

Wiesaw Stebnicki: Drogi to jeden z najwa髒niejszych sukces籀w, ile wyni籀s wkad wasny w ich budow i modernizacj, ile w tej kwocie to fundusze unijne, a ile pienidze gmin powiatu leskiego?

Marek Scelina: Drogi byy zawsze najwa髒niejszych z zada, jakie sobie postawilimy. W latach 2003-2008 odbudowalimy i zmodernizowalimy 60 km dr籀g o wartoci ok. 24 mln. zotych, z czego blisko 15 mln. to rodki unijne, a prawie 2,5 mln. to udzia gmin powiatu leskiego.

Wiesaw Stebnicki: Pora髒k byo odstpienie od remontu mostu w Myczkowcach z powodu problem籀w z wasnym wkadem finansowym. Opozycja wykorzystaa to do krytyki dziaa starosty, spraw nagoniy te髒 media. Prosz powiedzie czy od tamtej pory nic si tam nie dziao?

Marek Scelina: Sprawa mostu bya nagoniona medialnie. Z powodu zbyt niskiego dofinansowania tego zadania nie mogo ono by zrealizowane, bo nie mielimy w bud髒ecie w tym czasie 2,5 mln. zotych na wkad wasny. Rada Powiatu podja, zreszt na m籀j wniosek, decyzj negatywn. Dokonalimy przebudowy i wzmocnienia tego mostu, co kosztowao nas ok. 90 tys. zotych, ale pozwolio na bezpieczne korzystanie z tego mostu przez mieszkac籀w Myczkowiec i turyst籀w tam przyje髒d髒ajcych. Teraz czekamy na program unijny lub krajowy, do kt籀rego moglibymy zo髒y wniosek o dofinansowanie tego zadania.

Wiesaw Stebnicki: Tak髒e przekazanie Technikum Lenego pod administracj Ministerstwa do sukces籀w nie nale髒ao. Decyzja ta postawia starostwo na krawdzi przekroczenia dozwolonego deficytu bud髒etowego. Co dzieje si w Technikum, czy Pana zdaniem skorzystao na tym przejciu i jaki jest w tej chwili deficyt bud髒etowy starostwa?

Marek Scelina: Przekazania Technikum Lenego do prowadzenia przez Ministerstwo rodowiska nie mo髒na traktowa w kategoriach pora髒ki czy sukcesu. Nigdy nie byem zwolennikiem przekazania szkoy, zreszt z wielu uzasadnionych wzgld籀w. Decyzja Rady Powiatu bya inna, m籀wi si trudno. Wyjcie z bud髒etu Powiatu 2,2 mln. zotych z subwencji owiatowej zachwiao dochodami powiatu oraz pogorszyo wska驕niki zadu髒enia. Na powy髒sz kwot musielimy znale驕 zwikszenie dochod籀w powiatu, co jest zadaniem bardzo trudnym, przy dzisiejszych zasadach finansowania j.s.t., a zwaszcza powiat籀w. Wbrew pozorom, moim zdaniem, w szkole niewiele zmienio si na lepsze, ale o tym niech si przekonaj ci, kt籀rzy tak o to walczyli. Sytuacja starostwa jest stabilna, w terminie regulujemy nale髒noci i te bie髒ce, jak i te, kt籀re wynikaj z zacignitych kredyt籀w. Jednak髒e, aby mie komfort dalszego funkcjonowania i realizowania nowych inwestycji musimy usilnie zabiega o zwikszenie dochod籀w powiatu, m.in. poprzez sprzeda髒 dziaek i nieruchomoci bdcych wasnoci powiatu.

Wiesaw Stebnicki: Jest Pan czonkiem SLD, pomaga to czy przeszkadza w sprawowaniu tej funkcji w czasie rzd籀w PIS i teraz PO-PSL?

Marek Scelina: Jestem czonkiem SLD i nigdy tego nie ukrywaem. W dziaalnoci samorzdowej nie widz miejsca na politykowanie – bd rozmawia i wsp籀pracowa z ka髒dym, kto chce pom籀c powiatowi. Oczywicie zdarza si niekiedy, 髒e przynale髒no partyjna ci髒y. Mam nadziej, 髒e wszyscy rozsdnie mylcy tak do tego podchodz. Ale jak to w 髒yciu bywa niekiedy ta przynale髒no utrudnia, a niekiedy uatwia zaatwianie spraw.

Wiesaw Stebnicki: Szpital w ssiednim powiecie bieszczadzkim jest mocno zadu髒ony, a jak wyglda ta sprawa w Lesku?

Marek Scelina: Szpital leski zosta poddany restrukturyzacji i oddu髒eniu, w cigu ostatnich lat zrealizowano tam szereg inwestycji na ponad 5 mln. zotych, kt籀re poprawiaj jako wiadczonych usug, a zarazem podnosz standard przebywajcych tam pacjent籀w. Dzisiejsze zadu髒enie wynika przede wszystkim z niedowartociowanej kontraktacji usug medycznych, koszt籀w zwizanych z podwy髒kami, jak r籀wnie髒 brakiem na dzie dzisiejszy zwrot籀w za tzw. „nadwykonania”. Myl, 髒e na sytuacj, jaka panuje w su髒bie zdrowia, szpital leski jest w do dobrej sytuacji, co nie znaczy, 髒e tak jakbymy chcieli.

Wiesaw Stebnicki: Publikujemy zdjcia z uroczystoci wrczenia nagr籀d gazety samorzdowej „Wsp籀lnota”. Jest to nagroda za czwarte miejsce w kraju pod wzgldem inwestycji, jest Pan na tym zdjciu ze starost Krzysztofem Gsiorem, jak ukadaj si wasze wzajemne relacje?

Marek Scelina: Je髒eli chodzi o wzajemne relacje pomidzy powiatem bieszczadzkim a leskim, to okrelam je jako dobre, a nawet bardzo dobre. Moje kontakty ze starost i wicestarost powiatu bieszczadzkiego s naprawd dobre. Wymieniamy uwagi, co do funkcjonowania urzd籀w, w wielu sprawach konsultujemy stanowiska i tak powinno by. Myl, 髒e takie zdanie o naszej wsp籀pracy ma r籀wnie髒 starosta Krzysztof Gsior.

Wiesaw Stebnicki: Zostao jeszcze dwa lata kadencji obecnego samorzdu, co w tym czasie chciaby Pan jeszcze zrobi?

Marek Scelina: Prac i zamierze, kt籀re nale髒aoby wykona, przy dzisiejszym poziomie dofinansowania wystarczy na co najmniej jeszcze dwie, trzy kadencje. Natomiast do koca tej kadencji chciabym zrealizowa dwie inwestycje drogowe: Paszowa – Tyrawa Wooska i Mchowa – Kalnica oraz inwestycje w owiacie: wymiana dachu i termomodernizacja budynku warsztat籀w szkolnych przy Zespole Szk籀 Drzewnych w Lesku, dokoczenia remontu i modernizacji SSM „Bieszczadnik”, wymiany kotowni wglowej na gazow w obiektach SOSW w Lesku, z wykorzystaniem rodk籀w unijnych; przygotowanie dokumentacji i wniosk籀w do program籀w unijnych na przebudow drogi Lesko – Zau髒 oraz wykonania mostu w Myczkowcach.

Wiesaw Stebnicki: Czy zamierza Pan ponownie kandydowa w wyborach 2010 roku?

Marek Scelina: Dzisiaj jeszcze jest za wczenie na deklaracje, co do startu w wyborach, na pewno bd rozpatrywa mo髒liwo ewentualnego kandydowania w 2010 roku, ale na dzie dzisiejszy nie mam co do tego stuprocentowej pewnoci.

Wiesaw Stebnicki: Dzikuj za rozmow i 髒ycz powodzenia w realizacji wszystkich plan籀w i zamierze.


Rozmawia Wiesaw Stebnicki

[Nr 12/72] Rozmowa Poonin - dzi Marek ScelinaImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio