Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [11/104] Pocig bez 髒adnego nadzoru
W ostatnich tygodniach nastpiy zmiany w rozkadzie jazdy pocigu relacji Jaso – Chyr籀w. Zapewne pod naciskami ze strony su髒b granicznych niereformowalna kolej spod znaku „PKP Przewozy Regionalne” zmienia nieco zasady kursowania tego przemytniczego rodka transportu. Rano ten wesoy pocig wyje髒d髒a z Jasa i jedzie do Chyrowa. Kolejny kurs wykonuje tylko na trasie Chyr籀w – Ustrzyki Dolne nastpnie jedzie ponownie do Chyrowa, aby p籀驕nym popoudniem wyruszy w drog powrotn do Jasa. Po zmianie rozkadu pojawiy si nowe problemy. Powracajcy z Chyrowa pocig by pocztkowo zatrzymywany na przejciu granicznym w Krocienku a pasa髒erowie transportowani do Ustrzyk Dolnych podstawionymi autobusami. Cel tej zmiany by prosty: uniemo髒liwi korzystajcym z pocigu przemytnikom wyjcie ukrytej w wagonach kontrabandy. Strza okaza si celny, ale wywoa powa髒ne niezadowolenie „podr籀髒nych”. W dniu 16 czerwca wieczorem doszo nawet do otwartego buntu. Pasa髒erowie odm籀wili zmiany rodka transportu z pocigu na autobus a przyczyny takiego zachowania s powszechnie znane. Dopiero po interwencji Komendanta Plac籀wki Stra髒y Granicznej w Krocienku, kt籀ry poinformowa podr籀髒nych, ze pocig z powod籀w technicznych nie mo髒e kontynuowa jazdy, papierosowi turyci zgodzili si na skorzystanie z autobusu. W chwili obecnej poranny pocig powracajcy z Chyrowa jest do Ustrzyk Dolnych konwojowany przez su髒by graniczne, co spowodowao, 髒e frekwencja w tym pocigu zdecydowanie spada. Za to wieczorny kurs jadcy normalnie do Jasa cieszy si wyjtkow popularnoci. Przez dwa dni z wieczornego pocigu su髒by graniczne „wycigay” po cztery tysice paczek papieros籀w. Ilo ta doskonale wiadczy o skali problemu i o jak du髒e pienidze toczy si ta walka.


Po zmianie godzin kursowania „Przemytniczej Strzay” kolej wysaa na t tras wagony z przedziaami w miejsce dotychczas kursujcych, tak zwanych bezprzedziaowych. Nowe wagony to nowe ogromne mo髒liwoci dla przemytnik籀w, bo w ich wntrzu znajduje si o wiele wicej trudnych do przeszukania zakamark籀w. „Nie wiem dlaczego tak si stao, ale wyglda to tak jakby kolej wsp籀pracowaa z przemytnikami” – powiedzia mi w rozmowie jeden z funkcjonariuszy granicznych. Na szczcie ju髒 po jednym dniu nowe wagony wygldem zaczy przypomina te normalnie wycofywane z eksploatacji i kolejarze szybko powr籀cili do starego rozwizania. Aktualnie, ci髒ka, paliwo髒erna lokomotywa cignie jeden wagon i taki wanie skad pokonuje dziennie setki kilometr籀w. Dla „Przewoz籀w Regionalnych” jest to jednak bez znaczenia, bo zasady ekonomiczne s na tej trasie najmniej wa髒ne, najwa髒niejsze s wsp籀lne interesy kolejarzy i przemytnik籀w. Jest w tej sprawie jeszcze jeden problem, kt籀rego nie spos籀b zrozumie. Przez cay czas pobytu pocigu na Ukrainie, przebywa w nim dwu lub trzyosobowa obsuga, zatrudniona przez kolej za pienidze. Dlaczego wic ludzie ci nie potrafi zabezpieczy jednowagonowego skadu pocigu przed rozkrcaniem i dewastacj? Wedug mojej wiedzy na stacji kolejowej w Chyrowie pocig jest oddawany w rce przemytnik籀w bez najmniejszych ogranicze. Kontrabanda chowana jest nawet w schowkach pod wagonami a na kolejnych stacjach obsuga czeka, a髒 przemytnicy spokojnie zabior sw籀j towar. Dlaczego zaoga pocigu jest cakowicie bezkarna? Dowiadczenia ostatnich tygodni dobitnie pokazuj, 髒e pocig do Chyrowa obsuguje wycznie miejscowych przemytnik籀w. Skd wic tak wielka determinacja kolejarzy w kierunku utrzymywania tego poczenia? Je髒eli chc koniecznie utrzyma lini kolejow z Jasa do Chyrowa, to dlaczego nie wystpi do pasa髒er籀w z now ofert. Mo髒e nale髒aoby organizowa wsp籀lnie z ukraiskimi kolejami „UZ” interesujce przejazdy turystyczne do Lwowa, Truskawca czy te髒 atrakcyjn g籀rsk tras do U髒gorodu. Mo髒e organizowa wycieczki sentymentalne po dawnych polskich kresach wschodnich, mo髒e wreszcie rozwa髒y sens ponownego uruchomienia poczenia kolejowego do Przemyla. Nie wiem, ale na pewno nie mo髒na siedzie z zao髒onymi rkami. Dlaczego wic tak si dzieje? Dlaczego nikt nie podejmuje 髒adnych dziaa? Ano dlatego, 髒e „Przewozy Regionalne” otrzymuj ciep rczk od Skarbu Pastwa wielomilionowe dotacje, wic po co przejmowa si jakimi miesznymi stratami, czy jeszcze mieszniejszym wynikiem finansowym. Podobno Su髒ba Celna RP zamierza wystpi do PKP o czasowe zawieszenie kursowania pocigu do czasu opracowania szczeg籀owych procedur jego kontroli. Nie bardzo w to wierz. Kolej potrafi doskonale walczy o swoje interesy a czyni to bez wzgldu na koszty, bo przecie髒 pienidze na ten cel nie id z kieszeni kolejowych decydent籀w. Myl, 髒e nadszed najwy髒szy czas skoczy z bezsensownym wspieraniem przewo驕nika-monopolisty, kt籀ry swoje usugi wiadczy dla drobnych przemytnik籀w i przestpc籀w.

Marek Prorok

[11/104] Pocig bez 髒adnego nadzoruImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio