Nasze POŁONINY - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne Artykuły Forum dyskusyjne Galerie Ogłoszenia 
Baza noclegowa   Baza gastronomiczna   Dyżury aptek   Rozkład jazdy autobusów   Plan miasta
Strona g籀wna

Archiwum
Pisane w Bieszczadach
Szukaj w serwisie:
Redakcja

Kontakt

    Gazeta / moduy
    Serwis internetowy

    Baza noclegowa

Artyku造 » ~ Archiwum » [Nr 5/81] Rozmowa Poonin - dzi Krzysztof Kr籀licki
Marek Prorok: Urzd Skarbowy kojarzy si przecitnemu czowiekowi z miejscem mao przyjemnym. Wiedza o pracy Urzd籀w Skarbowych nie jest zbyt wielka. Prosz o przybli髒enie czytelnikom „Naszych Poonin” urzdu kierowanego przez pana Naczelnika.

Krzysztof Kr籀licki: Urzd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych jako samodzielna jednostka rozpocz dziaalno z dniem 1 lipca 1991 roku. Wczeniej dziaa jako drugi wydzia podatkowy Urzdu Skarbowego w Lesku. Swoim dziaaniem ustrzycki urzd obejmuje teren trzech gmin; Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska. Teren obszarowo bardzo rozlegy ale skpo zaludniony. Podstawowe zadanie urzdu to pob籀r podatk籀w. Pobieramy ca gam podatk籀w poczwszy od podatku dochodowego, kt籀ry od 1992 roku sta si podatkiem powszechnym. Podatek dochodowy pobieramy we wszystkich formach to jest od os籀b fizycznych, od os籀b prawnych w formie ryczatu i karty podatkowej. Podatek VAT czyli podatek od towar籀w i usug ,kt籀ry zastpi dawny podatek obrotowy jest podatkiem paconym przez ka髒dego konsumenta. Poza wspomnianymi podatkami urzd nasz dokonuje poboru opaty skarbowej na rzecz gminy , podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od gier. Szeroka gama pobieranych podatk籀w powoduje, 髒e jedna osoba w naszych urzdzie musi zajmowa si wieloma zagadnieniami i wska specjalizacja jest niemo髒liwa, zwaszcza w kontekcie koniecznych zastpstw zwizanych z urlopami wypoczynkowymi i zwolnieniami chorobowymi. Wymaga to dobrego przygotowania pracownik籀w i cigego ich doszkalania. Na dzie dzisiejszy w urzdzie jest zatrudnionych 31 os籀b. Wikszo zatrudnionych to ludzie z wy髒szym wyksztaceniem a cz posiada ukoczone studia podyplomowe. Ci kt籀rzy nie posiadaj wy髒szego wyksztacenia to ludzie z wieloletnim sta髒em pracy i ogromnych dowiadczeniem, posiadajcy wyjtkowa wiedz, kt籀rej nie spos籀b naby na studiach.

Marek Prorok: Wielu modych ludzi interesuje praca w „skarb籀wce” prosz o odpowied驕 na pytanie, jakie warunki musz spenia i jaki jest system naboru pracownik籀w do urzdu skarbowego?

Krzysztof Kr籀licki: Od kilku lat do pracy w urzdzie skarbowym przyjmujemy tylko ludzi z wy髒szym wyksztaceniem. Je髒eli za idzie o zasady przyj do pracy to obowizuje u nas system naboru otwartego. Polega on na tym, 髒e je髒eli pojawia si wolne miejsce pracy to zgaszamy zapotrzebowanie do urzdu pracy oraz Biuletynu Su髒by Cywilnej. Zostaj precyzyjnie okrelone kryteria naboru. W zale髒noci od iloci kandydat籀w stosowane s dwa rozwizania. Je髒eli jest wielu kandydat籀w egzamin jest dwustopniowy, je髒eli mniej to jednostopniowy. Ka髒dy etap egzaminu jest szczeg籀owo dokumentowany a kandydaci s informowani o osignitych wynikach egzamin籀w. Osoba wyoniona w ramach egzaminu zostaje zatrudniona na okres jednego roku. W trakcie tego roku musi zda egzamin z su髒by przygotowawczej. Je髒eli pomylnie zda egzamin to zostaje zatrudniona zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy.

Marek Prorok: Zbli髒a si dzie 30 kwietnia, coroczny termin zakoczenia rozlicze podatku dochodowego. Idc na rozmow z panem przeczytaem informacj o „dniach otwartych” organizowanych przez dwie soboty. Czy owe „dni otwarte” s nowoci?

Krzysztof Kr籀licki: Nie, s regularnie organizowane od kilu lat, je髒eli dobrze pamitam to chyba od piciu. Tegoroczn nowoci jest zorganizowanie dw籀ch dni otwartych, jeden w sobot marcow, kt籀ry mamy ju髒 za sob a drugi planujemy na sobot 25 kwietnia. W dniach tych dziaamy bardziej jako instytucja doradcza. Ka髒dy, kto potrzebuje porady czy te髒 pomocy przy wypenieniu swojego rocznego zeznania podatkowego, otrzyma j. Nie oznacza to, 髒e wypenimy PIT za podatnika, ale udzielimy mu w tej sprawie wszechstronnej pomocy. Tradycyjnie w ostatnim tygodniu kwietnia bdziemy pracowa na wydu髒onym czasie pracy, peni dy髒ury do godziny 18.

Marek Prorok: Czy w ostatnim tygodniu skadania PIT-籀w urzd prze髒ywa szczeg籀lne obl髒enie?

Krzysztof Kr籀licki: Nie za bardzo. Najwicej zo髒onych zezna dociera do nas na przeomie lutego i marca, kiedy to nasi klienci otrzymuj dokument PIT- 11 od swoich pracodawc籀w . Ostatni tydzie kwietnia jest zazwyczaj spokojny. Od lat obserwujemy pewn prawidowo, ci kt籀rzy maj nadpacony podatek skadaj zeznanie wczeniej, a ci kt籀rzy musz dopaci, czekaj z tym do ostatniego tygodnia.

Marek Prorok: Jak przedstawia si spos籀b skadania zezna podatkowych? Czy wikszo Waszych klient籀w skada zeznanie osobicie, czy te髒 wysya poczt?

Krzysztof Kr籀licki: Zdecydowana wikszo klient籀w przynosi roczne zeznanie podatkowe bezporednio do urzdu. Ma to swoje zalety. Urzdnik przyjmujcy zeznanie dokonuje jego sprawdzenia pod wzgldem formalnym i rachunkowym, co pozwala na uniknicie wielu drobnych bd籀w, dyskwalifikujcych zeznanie do dalszej obr籀bki. Najczciej spotykane pomyki to drobne bdy formalne takie jak brak podpisu, nieprawidowe zaokrglenie czy te髒 pomylenie rubryk. Interwencja urzdnika chroni skadajcego zeznanie przed ponownym wezwaniem do urzdu.
Podkrelam, 髒e opisywane sprawdzenie ma tylko charakter formalny a nie merytoryczny, do kt籀rego niezbdne s dokumenty 驕r籀dowe.

Marek Prorok: Coraz czciej m籀wi si o wprowadzeniu mo髒liwoci rozliczania si z fiskusem w formie elektronicznej. Jak to wyglda na chwil obecn?

Krzysztof Kr籀licki: Organizacyjnie i technicznie jestemy do tego przygotowani a pierwsze pr籀by maj ju髒 miejsce w du髒ych urzdach skarbowych. Dzisiaj barier jest cena podpisu elektronicznego, p籀ki co niezbdnego do zo髒enia zeznania droga elektroniczn. Je髒eli tylko na szczeblu krajowym zapadnie taka decyzja, rozpoczniemy przyjmowanie zezna podatkowych w tej formie.

Marek Prorok: Teraz o mo髒liwoci przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz organizacji po髒ytku publicznego. Miaem kilka pyta na ten temat od emeryt籀w rozliczanych przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. W jaki spos籀b mog oni przekaza cz swoich dochod籀w na rzecz tych organizacji?

Krzysztof Kr籀licki: Mog to uczyni tylko poprzez samodzielne zo髒enie zeznania podatkowego w urzdzie skarbowym. Mimo 髒e s ju髒 rozliczeni, musz rozliczy si ponownie, przenoszc do swego zeznania podatkowego wszystkie kwoty z posiadanego dokumentu PIT-40A. Dodatkowo musz zaznaczy nazw organizacji na rzecz kt籀rej chc przekaza jeden procent swojego podatku oraz zdeklarowa si czy chc ujawnienia swoich danych osobowych. Przelewu darowizny dokonuje ju髒 sam urzd.

Marek Prorok: Czy du髒o os籀b przekazuje cz swojego podatku na rzecz tych organizacji?

Krzysztof Kr籀licki: Osoby majce na utrzymaniu dzieci i korzystajce z ulg na nie przysugujcych bardzo czsto nie maja ju髒 z czego przekaza darowizny ale generalnie sporo os籀b deklaruje wsparcie dla organizacji po髒ytku publicznego.

Marek Prorok: Co w pracy urzdu jest dla pana Naczelnika szczeg籀lnym utrudnieniem, co przeszkadza panu w pracy?

Krzysztof Kr籀licki: Na pewno du髒 niedogodnoci jest niestabilno przepis籀w podatkowych w naszym kraju oraz ich czste zmiany. Powoduj one konieczno permanentnego szkolenia naszych pracownik籀w. Powa髒nym utrudnieniem jest czsta nieprecyzyjno zapis籀w, zmuszajca nas do dokonywania interpretacji. Je髒eli podatnik interpretuje je inaczej ni髒 my to dochodzi do spor籀w i nieporozumie. Za wszelka cen staramy si jednak nie zaognia sytuacji i musz przyzna, 髒e nie mam w tej materii skarg. Nasze starania zostay dostrze髒one i docenione. W ubiegym roku zostalimy wyr籀髒nieni przez Business Centre Club tytuem „Urzdu przyjaznego przedsibiorcy”. Chciabym podkreli, 髒e pracujemy w bardzo dobrych warunkach lokalowych a jest to wa髒ne zar籀wno dla nas jak i dla naszych klient籀w .Mamy rozwizane bariery architektoniczne i z przyjemnoci stwierdzam, 髒e nawet podatnicy poruszajcy si na w籀zkach inwalidzkich mog bez problem籀w dotrze do ka髒dego stanowiska, podobnie osoby starsze i niedo髒ne. W okresie rozliczeniowym mamy wiele takich przypadk籀w. Warto byo, wsp籀lnie z samorzdem, zainwestowa pienidze w odpowiedni modernizacj budynku.

Marek Prorok: Czy jest co, czego wprowadzenie mogoby w istotny spos籀b uatwi prac urzdu?

Krzysztof Kr籀licki: Takim uatwieniem byoby zwikszenie iloci etat籀w. Zatrudnienie w kierowanym przeze mnie urzdzie jest za mae tym bardziej, 髒e z ka髒dym rokiem przybywa nam zada. W tym roku s one zwizane z abolicj i wdra髒anym nowym systemem jakoci a od kilku lat znacznym obci髒eniem jest dla nas wydawanie zawiadcze dla cel籀w socjalnych. Generalnie odczuwamy brak rk do pracy.

Marek Prorok: Dzikujc za rozmow 髒ycz szybkiego rozwizania tych problem籀w.

Krzysztof Kr籀licki: Serdecznie dzikuj.

Rozmawia: Marek Prorok

[Nr 5/81] Rozmowa Poonin - dzi Krzysztof Kr籀lickiImi
E-mail
Temat
Tre嗆
Przepisz kod:

 

© 2003-2012 Nasze Po這niny - Bieszczadzkie Czasopismo Regionalne

Wykonanie i administracja strony: JWK WebStudio