:: [nr 9/102] Kolejny nieudany przetarg
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-24 17:35:20)

Pogorszenie sytuacji gospodarczej naszego kraju na skutek panujcego od wielu miesicy kryzysu jest niewtpliwe. wiadczy o tym ogromna ostro髒no inwestor籀w w wydawaniu pienidzy na zakup nieruchomoci. Ustrzyckie wadze samorzdowe dwukrotnie wystawiay na sprzeda髒 orodek szkoleniowo – wypoczynkowy w Tr籀jcy oraz atrakcyjn dziak po dawnym kpielisku poo髒on w Ustrzykach Dolnych przy ulicy PCK. Niestety 髒aden z przetarg籀w nie doszed do skutku z uwagi na brak oferent籀w. Kilka miesicy temu ustrzycka Rada Miejska wyrazia zgod na sprzeda髒 kolejnego skadnika mienia komunalnego. Tym razem chodzio o zabudowania dawnego Domu G籀rnika poo髒onego przy ulicy Naftowej wraz z prawie p籀 hektarow dziak.


Du髒a zainteresowanie przetargiem przejawiajce si licznymi telefonami i zapytaniami, dawao uzasadnion nadziej na zawarcie korzystnej transakcji. Nadszed dzie 21 maja 2010 roku, na kt籀ry wyznaczony zosta przetarg i niestety powt籀rzya si sytuacja z ostatnich miesicy. Nie byo ani jednej osoby zainteresowanej zakupem nieruchomoci po byym Domu G籀rnika. C籀髒, ustrzyckim samorzdowcom pozostaje cierpliwie czeka na lepsze czasy i popraw koniunktury na du髒e inwestycje.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=998