:: [Nr 6/46] Ocali od zapomienia
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-08-29 19:50:33)

Wielokulturowo Bieszczad籀w, przenikanie si tych kultur powodowao, 髒e g籀ry te przez wieki tworzyy konglomerat wsp籀髒yjcych ze sob ludzi r籀髒nych narodowoci i r籀髒nych wyzna. Niestety druga wojna wiatowa zachwiaa t stabiln konstrukcj.
Najpierw eksterminacja narodu 髒ydowskiego przez hitlerowskiego okupanta, p籀驕niej okres walk z nacjonalistami ukraiskimi spowodoway, 髒e wsp籀lne historyczne drogi Polak籀w, Ukraic籀w i 驍yd籀w rozeszy si na dugie lata. I cho wizy z narodem ukraiskim s po woli i z mozoem, nie bez problem籀w choby z powodu r籀髒nej interpretacji nieodlegej historii odbudowywane, to sprawa 驍yd籀w, choby ju髒 tylko z powodu ich fizycznej praktycznie na tych terenach nieobecnoci nie jest taka prosta. Dlatego wa髒ne jest by to co po tym narodzie i ludziach w Bieszczadach zostao ocali od zapomnienia dla nastpnych pokole. A trzeba pamita, 髒e do czasu drugiej wojny wiatowej w wikszoci bieszczadzkich miejscowoci ludno wyznania moj髒eszowego stanowia niejednokrotnie ponad poow ich mieszkac籀w.
Udao si ju髒 piknie odrestaurowa kirkut w Lesku. W kolejce czekaj nastpne. Lutowiska, Baligr籀d, Wola Michowa i Ustrzyki Dolne. Dla tych ostatnich zawieci promyk nadziei. Stao si to za spraw Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego „Bieszczady” w kt籀rym opracowano projekt pod nazw „ Nasza ziemia obiecana”, kt籀ry zosta zo髒ony do Fundacji i m. Stefana Batorego w ramach programu dla tolerancji – „ To, co wsp籀lne – to, co r籀髒ne” finansowanego przez Fundacj Forda. Decyzj Zarzdu Fundacji Stefana Batorego 17 maja br przyznana zostaa dotacja w kwocie 8.000.00 z na realizacj tego zadania. Obejmie ono zbieranie fotografii i relacji o 髒ydowskich mieszkacach Bieszczad籀w, wystaw fotograficzn oraz porzdkowanie i inwentaryzacj kirkutu w Ustrzykach Dolnych.
Przez ten projekt chcemy przypomnie, jak wartoci jest r籀髒norodno kulturowa, religijna i jzykowa m籀wi wsp籀autor i koordynator projektu Jacek eszega – sekretarz Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego „Bieszczady”. Mamy wra髒enie, 髒e istnieje potrzeba wspomnienia wielonarodowej Polski, przyczynienie si do ochrony wsp籀lnego dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa polskich 驍yd籀w. Swoje dziaania kierujemy do mieszkac籀w regionu, aby stworzy wr籀d nich pozytywny obraz dziedzictwa kultury 髒ydowskiej. Chcemy wczy w ten program przewodnik籀w beskidzkich, aby wzbogaci ich wiedz, by przekazywali j turystom odwiedzajcym nasz region. W naszych dziaaniach zakadamy przede wszystkim wywiady terenowe poczone z ogoszeniem w lokalnych mediach informacji o zbieraniu zdj, relacji i innych pamitek zwizanych z 髒ydowskimi mieszkacami naszego regionu. Nastpnym etapem bdzie multimedialna prezentacja dotyczca symboliki cmentarzy 髒ydowskich. Zostanie odrestaurowany zarchiwizowany miejscowy kirkut, a zebrane informacje o judaicach posu髒 do przygotowania lekcji regionalizmu a tak髒e jako 驕r籀do wiadomoci dla odwiedzajcych Bieszczady turyst籀w.
Opr籀cz wspomnianego ju髒 Jacka eszegi w programie bior udzia Andrzej Szczerbicki i Arkadiusz Komski – regionalici zainteresowani tematyk 髒ydowsk oraz Edyta Gula prowadzca w Zespole Szk籀l Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych zajcia edukacyjne z modzie髒 gdzie szczeg籀lne miejsce zajmuje tematyka 髒ydowska. Partnerami projektu s Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych, Ustrzycki Dom Kultury oraz Zesp籀l Szk籀 Publicznych Nr 1, kt籀rego modzie髒 zgosia sw籀j udzia w programie „Przywr籀my pami” prowadzonym przez Fundacj Ochrony Dziedzictwa 驍ydowskiego.
Je髒eli zakres prac jaki przewiduje projekt zostanie zrealizowany w caoci tak jak sobie zakadaj czonkowie Towarzystwa to istnieje du髒e prawdopodobiestwo, 髒e zostan odkryte kolejne, niejednokrotnie mroczne i ponure karty historii tego skrawka poudniowo – wschodniej Polski.
W 1993 roku na amach „BIESZCZADA” Andrzej Szczerbinki napisa … „ to wszystko co pozostao w Bieszczadzch po wiecie kt籀rego ju髒 nie ma. Czas ludzi ju髒 min, rozpocz si „czas kamieni”. Na jak dugo ?. Zale髒y to od nas samych.

Andrzej Kotowich

Od redakcji:

W imieniu zespou realizujcego projekt, zwracamy si do pastwa z prob o przysyanie na adres redakcji fotografii i wspomnie dotyczcych Polak籀w pochodzenia 髒ydowskiego, 髒yjcych i mieszkajcych w Bieszczadach do czasu Holokaustu. Fotografie te po opracowaniu zostan oddane wacicielom. Wspomnienia r籀wnie髒 zostan opracowane , co stanie si pocztkiem zbior籀w, kt籀re w przyszoci bd mogy by wykorzystane w publikacjach r籀wnie髒 na amach naszego pisma.
W ramach projektu „Nasza ziemia obiecana” w Ustrzyckim Domu Kultury zostanie urzdzona wystawa na kt籀rej zostan pokazane przesane przez pastwa zdjcia i wspomnienia.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=98