:: [Nr 8/101] Bezpieczniej ale dalej z problemami
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-06-17 17:45:05)

Efektem uruchomienia przejcia granicznego Krocienko – Smolnica na Ukrainie, Ustrzyki chcc czy nie chcc stay si miastem tranzytowym. Wzroso nat髒enie ruchu drogowego co spowodowao perturbacje organizacyjne ruchu w samym miecie. Do takich newralgicznych punkt籀w nale髒ao skrzy髒owanie ulic 29 Listopada, Kolejowej i Sikorskiego. Jedynym rozsdnym rozwizaniem byo zainstalowanie wiate na tym skrzy髒owaniu.


Decyzja ta wywoaa pene poparcie i zrozumienie kierowc籀w. Przede wszystkim rozadowywaa olbrzymie korki jakie si tam tworzyy, likwidowaa te髒 ze wzgldu na z widoczno z ulicy Kolejowej czsto wystpujce na tym skrzy髒owaniu stuczki i kolizje. No i uatwiaa przede wszystkim mo髒liwo wczenia si do ruchu pojazd籀w nadje髒d髒ajcych ulicami Sikorskiego i Kolejowej. Regulacja ruchu wiatami zdaa egzamin. Zmniejszya w du髒ym stopniu wspomniane stuczki i kolizje na tym skrzy髒owaniu, poprawia r籀wnie髒 pynno ruchu pojazd籀w. Wszyscy byli zadowoleni i kierowcy i piesi. Niestety ta idylla trwaa stosunkowo kr籀tko. Mo髒na tylko przypuszcza, 髒e nikt w pocztkowym okresie funkcjonowania wiate nie monitorowa ich dziaania z przystosowaniem do realnych potrzeb u髒ytkownik籀w tak kierowc籀w jak i pieszych. Efektem tego jest coraz gorsze ich funkcjonowanie. Nie wiadomo czy to z powod籀w czysto finansowych, czy te髒 nieprzemylanych decyzji zrezygnowano z penej automatyzacji regulacji wietlnej, montujc na supach przyciski dla pieszych co okazao si wielkim niewypaem. Chcc np. przej wsk kilkumetrow ulic Sikorskiego trzeba odsta swoje. W tym czasie na ul. 29 Listopada zd髒 zmieni si dwukrotnie wiata. Ci wszyscy, kt籀rzy karnie stoj na kraw髒nikach oczekujc na zmian wiata nara髒aj si na mieszno, kiedy obok nich inni przekraczaj przejcie na czerwonym wietle. Podobn sytuacj mamy po drugiej stronie skrzy髒owania na ulicy Kolejowej. Tutaj opr籀cz podobnych problem籀w pieszych doszy jeszcze utrudnienia dla kierowc籀w. W tym miejscu wiata zmieniaj si jak w kalejdoskopie. Kierowca, kt籀ry stoi tam jako ostatni w kolejce liczcej pi , sze pojazd籀w nie ma 髒adnych szans by na jednej zmianie wiate opuci to skrzy髒owanie. Przede wszystkim urzdzenia na tym skrzy髒owaniu ustawione s 驕le czasowo. Op籀驕nione dla pieszych w stosunku do tych dla pojazd籀w, powoduje 髒e dawno wieci si ju髒 czerwone wiato zamykajce ruch koowy a piesi dalej karnie czekaj na swoje zielone, kt籀re wieci si tak kr籀tko, 髒e praktycznie, jezdni trzeba by przebiec. Mo髒e w kocu kto zajby si tym problemem. Zlikwidowa przede wszystkim rczn regulacj sygnalizacji, kt籀ra nie zdaje w og籀le egzaminu. Nikt nie kwestionuje potrzeby funkcjonowania wiate na tym skrzy髒owaniu. Potrzeba ich zainstalowania w tym miejscu nie wynikaa z czyjego widzimisi lecz z konkretnej potrzeby. Jednak je髒eli ju髒 tam s to w kocu niech dziaaj tak jak powinny bez zbdnego psucia krwi kierowcom i pieszym. Pojazd籀w przebywa, miasto staje si coraz bardziej zatoczone i coraz czciej si korkuje. Przybywa te髒 kolejnych jak te wczeniej wspomniane skrzy髒owa, kt籀re a髒 si prosz by w celu poprawienia ich dro髒noci zainstalowa na nich wiata. Pisalimy ju髒, w kt籀rym z numer籀w „Poonin” o koniecznoci zastanowienia si na potrzeb zainstalowania sygnalizacji wietlnej na skrzy髒owaniu ulic Rzecznej, 1 Maja i Korczaka. To drugi taki w miecie newralgiczny punkt, w kt籀rym bardzo czsto dochodzi do kolizji i stuczek a wczenie si tam do ruchu w godzinach szczytu graniczy nieomal z cudem. Dobra organizacja ruchu w ka髒dym takim ttnicym 髒yciem organizmie jakim jest miasto to przynajmniej poowa sukcesu w poprawianiu warunk籀w 髒ycia jego mieszkac籀w. Warto wic si zastanowi nad tym czy inwestowanie w popraw bezpieczestwa na naszych ulicach nie przyniesie wicej korzyci ni髒 zastanawianie si nad opacalnoci tego typu decyzji.

/ ka /


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=968