:: [Nr 7/100] "Mali artyci" w Bieszczadzkim Domu Kultury
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-05-18 18:05:57)

II Przegld artystyczny
Alternatywnych orodk籀w edukacji przedszkolnej pn. „Mali Artyci”

W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku odby si przegld dorobku artystycznego punkt籀w przedszkolnych, dziaajcych w ramach projektu wsp籀finansowanego przez Uni Europejsk, a realizowanego przez Fundacj Ekologiczn - Wychowanie i Sztuka "ELEMENTARZ" z Katowic. To ju髒 drugie tego rodzaju spotkanie, kt籀rego inicjatorem jest p. Bo髒ena Czuryk, dyrektor BDK, przy wsp籀pracy z p. Barbar Krawczak, generalnym dyrektorem punkt籀w przedszkolnych z siedzib w Wetlinie. Dziki fundacji Elementarz od 2007 roku z projektu korzystaj przedszkola w: Manastercu, Bezmiechowej, Rudence, Paszowej, a tak髒e w Wetlinie.


W bie髒cym roku do projektu przystpiy r籀wnie髒 przedszkola z: Rozpucia, Ba髒an籀wki, Nowosielec, Odrzechowej. Gminy w wojew籀dztwie podkarpackim, kt籀re bior udzia w projekcie to gminy: Cisna, Lesko, Tyrawa Wooska, Olszanica, Zarszyn. Dzieci, zakwalifikowane do projektu to przede wszystkim dzieci ze wsi, kt籀re wczeniej nie korzystay z wychowania przedszkolnego. Plac籀wki dziaaj przy szkoach podstawowych. Cakowite wyposa髒enia punkt籀w (meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, itp.), s pozyskane z projektu. Praca dydaktyczna opiera si na nowoczesnych metodach nauczania. Dziemi zajmuj si ludzie o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim dowiadczeniu wychowawczym. Przedszkolaki maj tak髒e zajcia z psychologiem i logoped. G籀wnym celem projektu jest wyr籀wnywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat na wsiach. Realizacja projektu umo髒liwi dzieciom lepsze przygotowanie do szkoy, polepszajc ich rozw籀j intelektualny, spoeczny i emocjonalny. Nadz籀r pedagogiczny nad projektem sprawuje Podkarpackie Kuratorium Owiaty. Przegld "Mali artyci" zacz si o godzinie 10.00. Prowadzca p. Zofia Przyg籀rzewska, przywitaa dyrektor籀w szk籀 i opiekun籀w, a tak髒e zaproszonych goci: p. Mieczysawa Czapora W籀jta Gminy Tyrawa Wooska, p. Andrzeja Betleja W籀jta Gminy Zarszyn oraz rodzic籀w. Wystpy odbyy si pod hasem: „Kwiecie plecie, wci髒 przeplata, troch zimy, troch lata”. Towarzyszya im wystawa prac dzieci o r籀髒norodnej tematyce, kt籀re wyeksponowano w Maej Galerii BDK.


Wystpy rozpoczli absolwenci przedszkola w Bezmiechowej. Dzieci ubrane w przepikne stroje uszyte przez pani Barbar Bober, zataczyy „Taniec Rzeszowski” a nastpnie taniec „Trojak”. Nastpnie zaprezentowao si alternatywne przedszkole z Bezmiechowej. Piosenk „Marcowa Kasza” zapiewaa maa Roksana, nastpnie dzieci recytoway „驍籀te chodaczki” i „nie髒ne Zoo” Marii Czerkawskiej, synnej poetki z Bezmiechowej.


Wystp zakoczy si inscenizacj „Motylek”, podczas kt籀rej dzieci zaprezentoway przepikne stroje. Z dziemi przyjechaa p. Lucyna Matuszewska, dyrektor szkoy podstawowej. Kolejny wystp dali przedstawiciele przedszkola w Rozpuciu. Dzieci zarecytoway wiersze, a tak髒e zapieway piosenki: „My jestemy krasnoludki”, oraz „Czerwone jabuszko” przy akompaniamencie akordeonistki p. Wandy Stawarz. Trzecim przedszkolem bya Ba髒an籀wka, kt籀ra swoj dziaalno zacza dopiero od 1 lutego 2010 roku. Nie przeszkodzio to w wietnym przygotowaniu dzieci, kt籀re wykazay si odwag podczas inscenizacji pod tytuem „Wielka wyprawa”. Czwart grup, kt籀ra si zaprezentowaa by oddzia przedszkolny z Nowosielec. R籀wnie髒 ta plac籀wka funkcjonuje od 1 lutego br. pod opiek p. dyrektor El髒biety Mularczyk. Przedszkolaki przebrane w pikne, wiosenne stroje, odegray przedstawienie pod tytuem „Wiosna”. Nastpnie zapieway piosenk przy akompaniamencie muzyki. Kolejno wystpio przedszkole z Odrzechowej, kt籀re rozpoczo sw dziaalno r籀wnie髒 na pocztku 2010 roku. Dzieci pod opiek p. Iwony Barny, Barbary Drozd i Danuty Sobczak zaprezentoway wiersz „Plotkowaa sosna” , a tak髒e piosenk „Maszeruje wiosna”, podczas kt籀rej dzieci pieway i taczyy w k籀ku, przebrane w liczne wiosenne stroje. Kolejn grup prezentujc swoje talenty i umiejtnoci bya grupa z Rudenki. Dzieci recytoway wiersze Marii Czerkawskiej pod tytuem „Kaczor”, oraz „Bratek”. Dzieci byy przebrane w stroje: muchomora, r籀髒yczki, bratka, maku, tulipana. Nastpnie odpiewana zostaa piosenka „Hej kolego przedszkolaku”. Opiekunami kt籀rzy przyjechali z dziemi byy p. Danuta Konopka- dyrektor szkoy podstawowej w Rudence, a tak髒e p. Dorota Musia, wieloletni, dowiadczony pedagog. Kolejny oddzia przedszkolny przyjecha z Paszowej. R籀wnie髒 ta grupa niedawno rozpocza dziaalno. Dzieci pod kierownictwem p. Wandy Stawarz przebrane w stroje 髒abek zapieway piosenk; „Bya sobie 髒abka maa”. Zaprezentoway w ciekawy spos籀b ile maj lat. Zapieway r籀wnie髒 piosenk „Hanko modrooka”. Na kocu solo zaprezentowa si bardzo odwa髒ny i uroczy Dawidek. Jako przedostatnie swoimi umiejtnociami pochwalily si przedszkolaki z Manasterca pod kierownictwem p. Ireny Krasulak. Trzy piknie ubrane dziewczynki recytoway wiersz „Damy”. Inne dzieci przedstawiy wiersze „Pisanki”, oraz „Przysza wiosna”. Na koniec zapiewano piosenk „Maszeruje wiosna”. Ostatni grup prezentujc si w BDK byo przedszkole z Wetliny. Dzieci zarecytoway wiersz pod tytuem „Wiosna”, a nastpnie przebrane w zabawne kostiumy, zapieway piosenki „Co ja z tym zajcem mam”, oraz „Nasz przyjaciel bociek”. Po wystpach gos zabraa p. Zofia Przyg籀rzewska, dzikujc wszystkim maluchom za wspaniae wystpy a opiekunom za cierpliwo i oddanie w wychowywaniu przedszkolak籀w. Gos zabrali r籀wnie髒 zaproszeni gocie dzikujc za wystpy i chwalc modych wykonawc籀w, a tak髒e gratulujc nauczycielom i opiekunom trudu wo髒onego w ich prac.,, Jest to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa…”-zdecydowanie podkreli w swojej wypowiedzi W籀jt Gminy Zarszyn. Pani Barbara Krawczak podzikowaa r籀wnie髒 p. dyr. Bo髒enie Czuryk za 髒yczliwe przyjcie i zo髒ya na jej rce ,, Dyplom Przyjaciela Przedszkola”. Na zakoczenie zadowolone i umiechnite dzieci uday si na poczstunek, kt籀ry przygotowano w sali kameralnej Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. W organizacji imprezy pomagay uczennice II kl. Publicznego Gimnazjum w Lesku: Sandra Kwilman, Katarzyna Chabaowska, Aleksandra Chabaowska, Izabela Jarosz, Kamila Bogaczewicz.

Agata Podkalicka


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=956