:: [Nr 7/100] Pierwsza ksi髒ka o Uhnowie w jzyku polskim
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-05-18 17:52:25)

Po wielu latach gromadzenia materia籀w w r籀髒nych archiwach i bibliotekach kraju, zbierania informacji i fotografii u dawnych mieszkac籀w Uhnowa ukazaa si we Wrocawiu ksi髒ka Tadeusza Kukiza pt.” Uhn籀w- Kresowe miasteczko nad Sookij” liczca 231 stron, okoo 90 czarno- biaych ilustracji i kilku map.


Autor jest zwizany z Uhnowem, stamtd bowiem- co najmniej od XVIII wieku- wywodzi si jego rodzina, jego dziadek by tam burmistrzem, tam te髒 urodzi si jego ojciec.

W ksi髒ce autor przedstawi dzieje miasteczka i parafii, dokadnie om籀wi histori kocioa i jego wyposa髒enie. W jednym z rozdzia籀w zarysowa dzieje cerkwi, w innych uh nowskiej szkoy, klasztoru Si籀str Felicjanek, cmentarzy i pomnik籀w. Naszkicowane zostay losy niekt籀rych polskich, ukraiskich i 髒ydowskich rodzin, w tym losy wielu p籀驕niejszych mieszkac籀w Ustrzyk Dolnych. Do szeroko przedstawiono Akcj HT- 51 i obecne podr籀髒e sentymentalne podejmowane do Uhnowa przez dawnych mieszkac籀w.

Nakad ksi髒ki wynosi zaledwie 100 egzemplarzy, a wydana zostaa kosztem autora, bez wsp籀udziau sponsor籀w, dlatego jej cena jest stosunkowo wysoka, a wiadomo, 髒e im ni髒szy jest nakad tym wy髒szy jest koszt druku jednego egzemplarza, a tym samym cena ksi髒ki. Wynosi ona 50 z. Nawet przy takiej cenie autor nie odzyska poniesionych przez siebie koszt籀w, jednak uwa髒a, 髒e s rzeczy, kt籀rych nie powinno si wartociowa tylko w kategoriach ceny.

Ksi髒k mo髒na kupi po porozumieniu si z autorem telefonicznie (71-791-84-90 lub 695-78-72-76), a nastpnie wpaci okrelon kwot na konto:

Tadeusz Kukiz, ul. Barycka 8/3, Wrocaw
17-1940-1076-4712-7063-0000-0000
Z dopiskiem ksi髒ka

Gdy wpata wpynie na konto ksi髒ka zostanie niezwocznie wysana.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=955