:: [Nr 13/89] Panie Redaktorze Stebnicki
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-17 09:00:21)

Panie Redaktorze Stebnicki. Piszemy do waszej redakcji z prob o wykazanie w Naszych Pooninach jak pracuj i czym si zajmuj oraz co zrobili dla NAS wyborc籀w rajcowie z gminy Ustrzyki Dolne i ci z wy髒szej instancji- powiatowi radni.
Ostatnio obradowaa Nasza Organizacja, opr籀cz omawianych naszych problem籀w, zastanawialimy si nad wyborami prezydenckimi i samorzdowymi w przyszym roku, gdy髒 jest to niedugi czas.
Media oceniaj prac pos籀w i wadz centralnych, uwa髒amy 髒e tu w naszym rodowisku chcielibymy wiedzie o pracy starosty, burmistrza, w籀jt籀w no i radnych. Prosimy, by pr籀cz statystyki w waszych badaniach, bya szersza ocena tego co zrobili radni dla wyborc籀w. W czym im pomogli, jakie czynili starania, jaka jest ich aktywno, czy tylko podpisuj list by wzi diet radnego, a na sesje chodz tylko gosowa.
Z naszego ugrupowania w sesjach uczestniczy zapraszany przedstawiciel, kt籀ry m籀wi, 髒e wikszo radnych to statyci, nigdy nie sysza by m籀wili o problemach miasta i wyborc籀w. To samo m籀wi pracownicy gminy zapraszani na sesj rady. Podobnie jest w radzie powiatu. S radni ju髒 po kilka kadencji np. radny Lupa, co zrobi dla miasta i gminy- nic, po co taki radny. Do towarzystwa Lupy mo髒na i trzeba zaliczy radn Paczkowsk, pracuje w Lesku, nasze problemy ja nie interesuj. Nastpny orze to radny Dugi, z R籀wni. Ten czowiek jak m籀wi jest ‘niemow”, a to nieprawda, bo tam gdzie pracuje to dobrze m籀wi. Radny Bogdan Ferenc, siedzi tylko na sesjach rady w Prezydium i bierze w gminie druga emerytur, pytamy za co. Do tych pan籀w pasuje te髒 radny Oleksyk, wynik pracy na pewno bdzie zerowy. Panie redaktorze jak pracuj radni powiatowi, to Pan najlepiej wie, gdyz Pan jest radnym powiatu.
Prosimy Pana o taka rzetelna ocen.

Z powa髒aniem,
Wyborcy z Ustrzyk Dolnych

Redakcja:

Z natury rzeczy nie komentujemy treci przysyanych do redakcji list籀w. Tym razem uczyni jednak wyjtek bowiem osobicie zostaem wywoany do tablicy. Rzecz pierwsza piszemy bardzo czsto o tym jak pracuj radni. Dowodem na to poprzedni numer Poonin z zamieszczonym w nim wywiadem z Arkadiuszem Lup dyrektorem ustrzyckiego LO. Wywiad jest zarazem odpowiedzi na postawiony w licie zarzut o bezczynnoci radnego Lupy. W przecigu kilku lat doprowadzi do tego, 髒e ustrzyckie LO jest jednym z najlepszych na Podkarpaciu, 髒e matur zdaje tutaj praktycznie 100% absolwent籀w. Jeli wic czyni mu si zarzut to jest to wyjtkowe wistwo. LO podlega pod starostwo powiatowe, nie przypominam sobie faktu by proszony na kt籀r z komisji rady powiatu dyrektor Lupa si nie pojawi. Bior udzia w tych komisjach i wiem, 髒e zawsze jest merytorycznie przygotowany na takie spotkanie. Dowodem na to mog by te髒 wyniki wyborcze uzyskiwane przez radnego Lup, ot籀髒 od kilku kadencji otrzymuje najwiksza w Ustrzykach liczb gos籀w. Pooniny pisay te髒 du髒o o pracy starosty Krzysztofa Gsiora, burmistrza Henryka Suui, w籀jt籀w Marcina Rogackiego, Wodzimierza Podymy, Krzysztofa Zapay, Zbigniewa Sawiskiego. Pisalimy te髒 szeroko o pracy radnych Piotra Korczaka, Juliana Czarneckiego, Grzegorza Oleksyka, Zdzisawa Ku驕niara, Marka Andrucha, Zdzisawa Rudziskiego, Franciszka Konopelskiego, Ryszarda Urbana, Bogdana Ferenca. Nie zgadzam si te髒 z opini o pracy radnej Urszuli Paczkowskiej, poniewa髒 pamitam jej aktywno z czasu pracy w radzie powiatu.
Kto zna specyfik pracy rady to powinien wiedzie, 髒e opinie komisji staych poszczeg籀lnych rad ustalane s na ich posiedzeniach, a stanowisko komisji przedstawiaj na radzie jej przewodniczcy. To dlatego wydaje si, 髒e niekt籀rzy radni nie zabieraj w czasie posiedze rady gosu. Taki tryb pracy porzdkuje prac rady i uniemo髒liwia marnowanie czasu na tzw. bicie piany tak kochane przez opozycj.
Ja rozumie, 髒e list ten jest rozpoczciem przeszorocznej kampanii wyborczej do samorzd籀w. Rozumie co nie oznacza, 髒e godz si z jego treci. Jestem zdania, 髒e to wybory weryfikoway i weryfikowa bd przydatno poszczeg籀lnych os籀b do pracy w radzie. Startu w wyborach nikt nie zabrania komukolwiek, wic zamiast krytykowa mo髒e warto po prostu stan w wyborcze szranki, a w razie wyborczego zwycistwa robi tylko dobrze swoim wyborcom.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=750