:: [Nr 13/89] Sesja Rady Powiatu Leskiego
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-17 08:56:06)

W dniu 17.09.2009 odbya si XXX Sesja Rady Powiatu Leskiego. W trakcie sesji om籀wiono i zatwierdzono m.in.:

- zmiany w bud髒ecie powiatu na rok bie髒cy,
- remonty dr籀g powiatowych (w 2009 powiat leski dysponowa na ten cel kwot ok. 6 mln z). Ponadto trwaj rozmowy z Zarzdem Dr籀g Krajowych nt. przebudowy drogi powiatowej na odcinku od ul. Pisudskiego do ukawicy,
- ujednolicony statut SP ZOZ Lesko,
- wsp籀prac ze Sowacj w ramach projektu „Karpackie niebo” finansowanego przez UE.
W programie tym ze strony polskiej uczestniczy leskie LO, Winiowa k. Krakowa i Jasielskie LO oraz PIG w Kronie. Ze strony sowackiej uczestnicz miejscowoci posiadajce obserwatoria astronomiczne przy tamtejszych szkoach w Koonicach, Svidniku oraz w Sninie. Koordynatorem wsp籀pracy ze strony leskiego LO jest jego dyrektor – Bernard Baran. Nale髒y podkreli, 髒e Jaso nie ma jeszcze w swoim liceum obserwatorium astronomicznego. Na rozbudow orodka astronomicznego w Lesku nasze LO otrzymao z Unii okoo 160 ty. euro. Starostwo Powiatowe doo髒yo do tego „wsad” w iloci 15% wy髒ej wymienionej kwoty. W 2010 r. przebudowie ulegnie cae poddasze leskiego liceum: powstanie tam nowoczesne laboratorium astronomiczne, skadajce si z: istniejcego ju髒 teleskopu, sali dydaktycznej, pomieszczenia magazynowego na sprzt dydaktyczny oraz planetarium o rednicy 6m. Celem wsp籀pracy z partnerem sowackim m. in. bdzie:

- zwikszenie zainteresowania modzie髒y naukami cisymi a w szczeg籀lnoci astronomi,
- dalszy rozw籀j informatyki i wymiana dowiadcze w tym zakresie z partnerem sowackim,
- organizowanie konferencji naukowych w obydwu krajach oraz wprowadzenie zaj w tzw. sobotach dydaktycznych,
- podniesienie walor籀w turystycznych miast ze sob wsp籀pracujcych tak髒e w zakresie ochrony rodowiska.

Jak z powy髒szego wynika leskie LO dziki staraniom dyrekcji i wsparciu Starostwa Leskiego stale si rozwija.
Leska Alma Mater jest najstarsz szko redni w Bieszczadach. Uczy si tu ok. 390 uczni籀w z powiatu leskiego, sanockiego i ustrzyckiego.

Jan Lewicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=749