:: [Nr 13/89] Podr籀髒e ksztac, czyli obserwacje przy przekraczaniu granicy
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-10-16 09:20:58)

Od kilku lat spdzam dwa tygodnie wakacji poza Ustrzykami Dolnymi, kt籀re s moim staym miejscem zamieszkania. Swoje podr籀髒e prowadz zar籀wno po naszym piknym kraju, jak i po tak zwanej zagranicy. Tegoroczna moja wyprawa bya odrobin inna ni髒 poprzednie, gdy髒 prowadzia poza granice Unii Europejskiej, co wizao si z koniecznoci poddawania si kontroli granicznej. Wybraem si wraz z 髒on, prawdziwym motorem moich podr籀髒y, do kraj籀w dawnej Jugosawii, dzisiaj podzielonych nie tylko granicami, ale i bolesnymi wspomnieniami tragicznej wojny domowej. Uni opuciem poprzez przejcie graniczne Szeged – Subotica pomidzy Wgrami a Serbi. Kolejno przekraczaem granice pomidzy Serbi a Czarnog籀r, Czarnog籀r a Albani, Czarnog籀r a Chorwacj, Chorwacj a Boni i Hercegowin i na kocugranic boniacko -serbsk, aby przez to samo przejcie powr籀ci w granice Unii Europejskiej. cznie dziesiciokrotnie przekraczaem r籀髒ne granice i dwudziestokrotnie byem poddawany kontroli, poniewa髒 pomidzy krajami, kt籀re odwiedzaem nie ma tak zwanej wsp籀lnej kontroli granicznej. G籀wnym miejscem mojego pobytu bya Czarnog籀ra. Przepikny widokowo kraj, gdzie wysokie g籀rskie szczyty schodz stromo do morza a wyjtkowo urocza Boka Kotorska przypomina norweskie fiordy. Poziom 髒ycia ni髒szy ni髒 w Polsce a poziom sanitarny zdecydowanie ni髒szy. Atrakcyjne s dla nas ceny nocleg籀w, ale zaskakuj wysokie ceny 髒ywnoci. Nawet pomidory i winogrona s tam znacznie dro髒sze ni髒 w Polsce. Panuje w Czarnog籀rze przekonanie, 髒e turysta to kto, kto ma pienidze i kogo mo髒na, a nawet nale髒y, troch oskuba. Podstawowa zasada przy zakupach na targu czy przy wynajmowaniu pokoi to targowanie. Podana pierwotnie cena jest z g籀ry wiadomie zawy髒ona. Oddzielnym problemem jest ruch drogowy. Oznakowania dr籀g pozostawia wiele do 髒yczenia, ale prawdziwy koszmar to zachowanie kierowc籀w w Czarnog籀rze a zwaszcza w Albanii. Klakson to podstawowe urzdzenie w samochodzie dla wikszoci z nich. Zasady ruchu drogowego traktuj w spos籀b wyjtkowy, s bo s, ale ka髒dy i tak je驕dzi tak jak uwa髒a. Poruszanie si ulic jednokierunkow „pod prd” jest tu na porzdku dziennym. Jednak wszystkie niedogodnoci, jakie tam napotkamy niwelowane s uprzejmoci i serdecznoci mieszkac籀w. Jedno trzeba przyzna uczciwie, wszystkie kontrole graniczne, jakich dowiadczyem byy bardzo profesjonalne a kontroler籀w cechowaa wysoka kultura osobista i du髒a uprzejmo. Sowa dzie dobry, do widzenia i szczliwej podr籀髒y to standard. Powr籀t w granice Unii Europejskiej by r籀wnie miy, przedstawiciel wgierskich su髒b celnych oczekiwa na pasie odpraw i nie kaza na siebie czeka. Uprzejmie zapyta o towary akcyzowe a nastpnie poprosi o otwarcie baga髒nika, po sprawdzeniu jego zawartoci 髒yczy przyjemnej podr籀髒y. Na 髒adnym z przej granicznych, kt籀re przeje髒d髒aem nie czuem si jak intruz, przeszkadzajcy miejscowym w pracy. Za wyjtkiem powrotu w granice Unii Europejskiej, nigdzie nie wysiadaem z samochodu. Zawsze do przejcia bya kolejka, mniejsza lub wiksza, ale wszdzie odnosiem wra髒enie, ze su髒by staraj si zmniejszy kolejk i 髒e to oni s dla mnie a nie odwrotnie. Nawet kilkunasto samochodowa kolejka przy powrocie do Unii Europejskiej nie spowodowaa zbyt dugiego oczekiwania, bo ledwie 20 minutowe. Kilka dni po powrocie z urlopu wybralimy si z 髒on na zakupy do ssiedniej Ukrainy przez przejcie graniczne Krocienko – Smolnica. Spotkanie z przedstawicielami ukraiskich su髒b granicznych byo prawdziwym koszmarem, zwaszcza na tle wczeniejszych spotka z funkcjonariuszami kraj籀w poudnia Europy. Niegrzeczni, nieuprzejmi, zwracajcy si „per Ty” umundurowani przedstawiciele tego wielkiego kraju sprawiaj przygnbiajce wra髒enie. Do tego dochodzi nachalne domaganie si ap籀wki. Su髒 temu kartki wydawane przez stra髒nik籀w granicznych, na kt籀rych trzeba zebra trzy piecztki. Przynajmniej za dwie z nich, przystawiajcy je urzdnicy, domagaj si pienidzy a czyni to bezceremonialnie i bez najmniejszego za髒enowania. Podobna sytuacja panuje przy powrocie z Ukrainy. Funkcjonariusz w czarnym mundurze przeglda baga髒nik ka髒dego samochodu i jest wyra驕nie niezadowolony, je髒eli nie znajdzie w nim dziesiciu hrywien. Ci, kt籀rzy nie daj ap籀wki, s odstawiani na tak zwane pasy i musz wypeni deklaracj celn. Trwa to z reguy bardzo dugo i ma zapewne nauczy delikwenta „nale髒ytego” postpowania w przyszoci. Oczekujc na odpraw czsto obserwuj ukraiskiego pogranicznika kontrolujcego baga髒niki. Pochyla si, wkada rk do baga髒nika a nastpnie do kieszeni i tak przez caa zmian. rednio jeden przekraczajcy granic samoch籀d paci okoo 10 zotych ap籀wek. Wystarczy pomno髒y t kwot przez ilo samochod籀w aby pozna skal problemu. Nale髒y do tego doda jeszcze ap籀wki jakie pac kierowcy ukraiskich ci髒ar籀wek transportujcych towary z Polski na Ukrain. Czsto mo髒na zauwa髒y cae ich tabuny oczekujce na „dobr” zmian ukraiskich su髒b celnych. Wszystko to dzieje si na terenie monitorowanego przejcia granicznego, poo髒onego na terytorium Rzeczpospolitej i o ironio, wybudowanego za pienidze Unii Europejskiej i rzdu polskiego. To wanie tutaj, na oczach polskich su髒b granicznych, obywatele naszego kraju s zmuszani do dawania ap籀wek. Mo髒na naturalnie powiedzie, 髒e dawania ap籀wki nale髒y odm籀wi, ja tak czyni, ale prosz uwierzy nie jest to ani atwe, ani mie. Jestem przekonany, 髒e najwy髒szy czas przeciwstawi si temu haniebnemu procederowi i ukr籀ci samowol ukraiskich urzdnik籀w, przynajmniej w stosunku do obywateli Rzeczpospolitej. Konieczna jest do tego stanowczo przekraczajcych granic ale r籀wnie髒, a mo髒e przede wszystkim, ostre reakcje su髒b polskich, od Stra髒y Granicznej poczwszy a na rzdzie RP skoczywszy. Do udawania, do tolerowania bezprawia. Zacznijmy wreszcie m籀wi i pisa o tym nagannym procederze. Ka髒dego kto chce si na temat wypowiedzie prosz o kontakt z redakcj „Naszych Poonin”, chtnie opublikujemy opinie czytelnik籀w w tej sprawie. Liczymy te髒 na odzew polskich su髒b granicznych. Czas przerwa zmow milczenia panujc wok籀 tego tematu.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=741