:: [Nr 4/44] Pynie Strwi髒ek, pynie...
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-06-06 20:57:35)

Powiksz zdjcie
Przeom lat pidziesitych i szedziesitych to czas kiedy leniwa g籀rska rzeczka Strwi髒 kilkakrotnie zaszalaa. Jak opowiada mi ojciec, raz bya to na tyle du髒a pow籀d驕, 髒e zalana zostaa du髒a cz miasta le髒ca nad rzek. Co podobnego spotkao mieszkac籀w Ustrzyk w roku 1980. W trakcie tych wylew籀w, ale tak髒e w wyniku codziennego dr髒enia rzeka podmywaa brzegi w wielu miejscach. Szczeg籀lne zagro髒enie sprawiaa w okolicach parku Pod Dbami tu髒 obok miejskiego cmentarza i kocioa NMP. Wadze Ustrzyk zdecydoway, 髒e konieczna jest regulacja brzeg籀w rzeki bowiem zagra髒a ona osiedlu domk籀w jednorodzinnych na ulicy Zielonej oraz g籀wnej ulicy w miecie. Prace polegajce na umocnieniu brzeg籀w zakoczono w poowie lat szedziesitych. Przeniesiono tak髒e o kilkadziesit metr籀w koryto rzeki w parku Pod Dbami. Prace te byy niezwykle trafione bowiem na dziesitki lat zniky problemy z niesforn rzek. Nawet pow籀d驕 z 1980 roku nie poczynia dziki temu wikszych szk籀d w miecie. Niestety nic nie jest wieczne i jak m籀wi przysowie „woda dr髒y ska”, dlatego te髒 w wielu miejscach betonowe brzegi ulegy naturalnej korozji. Przyszed czas na ponowne zajcie si t spraw. Mo髒na przy okazji poczy przyjemne z po髒ytecznym. Przy okazji naprawy betonowych brzeg籀w mo髒na by jednoczenie urzdzi znakomite deptak miejski z gustownymi aweczkami i owietleniem. Bya by to niewtpliwa turystyczna atrakcja. Dlaczego m籀wi o tym teraz ? Bo za rok lub dwa bdzie to kosztowa znacznie wicej. Spacerowaem ostatnio wzdu髒 rzeki i zauwa髒yem du髒e zniszczenia jakie Strwi髒 ostatnio wyrzdzi. Dowodem na to niech bd zdjcia kt籀re zrobiem nad rzek w parku Pod Dbami na wysokoci domu kultury.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=73