:: [Nr 4/44] Przyjazne Bieszczady
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-06-06 20:49:35)

Powiksz zdjcie
Nie da si ukry, 髒e rok 2006 zdominowany zostanie przez wybory samorzdowe. Prawd m籀wic kampania wyborcza ju髒 trwa. Na razie robi si j w cieniu gabinet籀w, na poy konspiracyjnie. Dogaduj si jedni z drugimi, tworz koalicje, koterie , tajne zwizki , kt籀re maj zaowocowa wyborczym zwycistwem. Rozmawia si o nazwiskach tych kt籀rzy mog dostarczy spor ilo gos籀w , podkupuje potencjalnemu przeciwnikowi najlepszych „zawodnik籀w”. Niestety jak na razie nikt lub prawie nikt nie zastanawia si co chce zrobi dla gminy, powiatu , wojew籀dztwa. Co gorsze normalny elektorat te髒 bardziej pasjonuje si personalnymi zagrywkami , ni髒 tym co poszczeg籀lne partie i komitety mogy by poprawi w jego 髒yciu. Programy nie budz emocji, bo ludzie w nie po prostu nie wierz. Panuje powszechne przekonanie, 髒e przed wyborami to ka髒dy obiecuje g籀ry zota, a p籀驕niej rzecz jasna si z tego nie wywizuje. No mo髒e w roku wyborczym rzdzcy robi generalne porzdki , remonty by przekona wyborc籀w jak wietnymi s gospodarzami. Na szczcie na to wyborcy te髒 ju髒 nie daj si nabra.
W zwizku z tym doszlimy w redakcji do wniosku, 髒e warto si w to wczy choby po to by z pomoc czytelnik籀w podsun Komitetom Wyborczym kilka ciekawych pomys籀w do zrealizowania. Wszak Pooniny czyta spora liczba czytelnik籀w , a przecie髒 „co dwie gowy, to nie jedna”. Apelujemy wic do czytelnik籀w , sympatyk籀w gazety, apelujemy te髒 do ludzi , kt籀rzy widz i wiedz co jeszcze warto zrobi w gminie , powiecie by 髒ycie stao si znoniejszym. Nie martwi nas to , 髒e kto z tych pomys籀w mo髒e skorzysta, bo przecie髒 wanie o to chodzi. Nie mamy narcystycznych skonnoci, kt籀re powoduj zamkniecie si tylko na swoje pomysy.
Mylimy te髒 o tym , 髒e docelowo taki szeroki krg czytelnik籀w, sympatyk籀w pisma m籀gby si sta zaczynem , z kt籀rego wyoni si Obywatelski Komitet Wyborczy. Czemu nie! W zwizku z tym pr籀cz pomys籀w poszukajmy tak髒e wr籀d nas- zwykych obywateli- ludzi, kt籀rym warto zaufa , kt籀rzy z powodzeniem mogliby wystartowa w wyborach samorzdowych.
Postarajmy si o to by wreszcie w miecie , bieszczadzkich gminach, w powiecie co drgno. By Bieszczady stay si przyjazne zar籀wno dla swoich mieszkac籀w, jak i dla przyjezdnych i to zar籀wno tych , kt籀rzy szukaj tu wypoczynku, jak i dla tych kt籀rzy chc tu inwestowa. Wsp籀lnymi siami zmiemy obraz naszej maej ojczyzny. Takie dziaanie bdzie mo髒liwe gdy oddzieli si je od polityki. Ta powinna si koczy na wojew籀dztwie. Dlatego te髒 jestemy otwarci na ka髒dego , bez wzgldu na jego polityczne zapatrywania. Liczy si tylko dobry pomys i szczera ch jego zrealizowania.
Nasze Pooniny od nastpnego numeru powic sporo miejsca na tym sprawom. Zastanowimy si wsp籀lnie w jakiej formie te pomysy zrealizowa. Sygnay czytelnik籀w sta si mog osi wyborczego programu, a autorzy tych pomys籀w kandydatami do rad. Mylimy, 髒e warto i trzeba spr籀bowa. Oczywicie jeli ju髒 taki komitet miaby powsta nie od髒egnywa by si od wsp籀pracy z innymi, bo by powiao wie髒oci potrzebna jest wsp籀praca wieli ludzi, komitet籀w. Pady wczeniej sowa Przyjazne Bieszczady, niech wic przynajmniej na razie stan si robocz nazw tej nowej przedwyborczej gazetowej rubryki, a by mo髒e w niedalekiej przyszoci nazw komitetu wyborczego.
Tak wic ju髒 od tej chwili , czekamy na listy, e-maile, telefony. Prosz zaczepia nas na ulicy, czekamy na jakiekolwiek sygnay. Nie dyskredytujc tego co zrobiono w Bieszczadach do tej pory uwa髒amy, 髒e mo髒na zrobi wicej i lepiej. Jestemy zdania , 髒e tu髒 po wyborach mo髒emy – nie zmieniajc meldunku- 髒y w przyjaznym nam Bieszczadach.

Redakcja


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=68