:: [Nr 4/44] Rowerowa szkoa jazdy
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-06-06 20:33:19)

Powiksz zdjcie
Powiatowe eliminacje Og籀lnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczestwie Ruchu Drogowego miay kilka cel籀w. Po pierwsze popularyzacj wr籀d dzieci zachowa podstawowych w ruchu drogowym, doskonalenie umiejtnoci jazdy na rowerze. Stanowiy te髒 jeden z element籀w dziaa profilaktycznych Policji.- stwierdzi nadkom. Andrzej Sadura z KP Policji w Ustrzykach Dolnych.
Turniej skada si z dw籀ch czci, testu zawierajcego 25 pyta dotyczcych przepis籀w o ruchu drogowym, znaczenia znak籀w drogowych , oraz wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy, a tak髒e z czci praktycznej, czyli umiejtnoci jazdy na rowerze. Eliminacje powiatowe przeprowadzono w dw籀ch grupach wiekowych szk籀 podstawowych i gimnazj籀w. Do rywalizacji stano osiem trzyosobowych dru髒yn ze szk籀 podstawowych powiatu bieszczadzkiego i pi zespo籀w z gimnazj籀w.
Rywalizacj w pierwszej grupie wygrali uczniowie z obozewa. Patryk azor, Filip Puch i Sebastian ukowicz pozostawili w pokonanym polu rywali z Ustianowej G籀rnej i Ropienki. Wyoniono te髒 w tej grupie zwycizc indywidualnego. Zosta nim Mateusz Wojdya z Ustianowej, nagrodzony eleganck hulajnog.
Wr籀d gimnazjalist籀w najlepiej radzili sobie uczniowie z Lutowisk, cho z w je驕dzie oddali nieco pola kolegom z Wojtk籀wki. Dru髒yna z Lutowisk wystpia w skadzie Kamil Goszczurny, Pawe Pediak i Maciej pikowski. Wystpujcy w dru髒ynie z Lutowisk Kamil Goszczurny zosta r籀wnie髒 zwycizc indywidualnym wr籀d gimnazjalist籀w i w zamian za to bdzie m籀g poje驕dzi rowerem g籀rskim , kt籀ry otrzyma w nagrod. Impreza zorganizowana zostaa na boisku szkolnym ustrzyckiej jedynki. Umiejtnoci startujcych oceniali policjanci ustrzyckiej drog籀wki nadkom. Andrzej Sadura i sier髒. sztab Krzysztof Rachwalski. Andrzej Sadura przyjecha niedawno do Ustrzy z odzi i jak stwierdzi wbrew pozorom powiat bieszczadzki nie jest wcale bezpieczniejszy jeli chodzi o zdarzenia na drodze od du髒ych miast. –Tam dzieci od maego nabieraj nawyk籀w bezpiecznego zachowywania si w ruchu ulicznym, bo to po prostu wymusza 髒ycie. Tutaj ludzie czuj si bezpieczniejsi, a przecie髒 ju髒 za miastem brak jest chodnik籀w , a w niekt籀rych miejscach nawet zwykych poboczy, brakuje te髒 poza miastem oznakowanych przej. Kierowcy te髒 zachowuj si niefrasobliwie czsto przekraczajc dozwolon szybko, co jest szczeg籀lnie niebezpieczne w pobli髒u szk籀- doda Andrzej Sadura. To prawda , warto bowiem przypomnie badanie szybkoci jakie dwa lata temu przeprowadzono fotoradarem. Obok szkoy w Ustianowej i Hoszowie zostali sfotografowani kierowcy, kt籀rzy przekroczyli ponad 120 km/h.
Konkursy tego typu pozwalaj dzieciom naby dobrych nawyk籀w, stanowi te髒 dobre przygotowanie do egzamin籀w na zdobycie karty rowerowej. Ich organizacja jest mo髒liwa w du髒ej mierze dziki sponsorom. Ustrzyckie eliminacje wspomogli Pamo- Plast, oddzia PKO BP, Bieszczadzki Bank Sp籀dzielczy, Urzd Mista i Starostwo, filia PBS i SHU „Halicz”.
Zwycizcy powiatowych eliminacji reprezentowa bd powiat w finale wojew籀dzkim.

/steb/


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=66