:: [Nr 4/44] Bieszczady bli髒ej Europy
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-06-06 20:30:24)

Powiksz zdjcie
Jolanta Hurkaa - wiceprezes BFE
Organizacje pozarzdowe zaczy powstawa w Polsce tak na dobre dopiero w latach dziewidziesitych. Pocztkowo byo tych organizacji niezbyt wiele i powstaway g籀wnie w du髒ych miastach. Powodem takiego stanu rzeczy byy problemy prawne z zwizane z zarejestrowaniem stowarzyszenia , czy fundacji. W kocu tak髒e ludzie z mniejszych miejscowoci pokonali trudnoci prawne i organizacje tego typu zaczy powstawa tak髒e w maych miejscowociach.
Bieszczadzkie Forum Europejskie zostao zarejestrowane w 1999 r. Jak napisano w statucie celem stowarzyszenia byo wprowadzenie „wymiaru europejskiego” do dziaa szkolnictwa, organizacji pozarzdowych, samorzd籀w terytorialnych i zawodowych, oraz przygotowanie spoeczestwa do aktywnego udziau w 髒yciu spoecznym, kulturalnym i gospodarczym w zjednoczonej Europie. Ponadto BFE zamierzao wspiera mae i rednie przedsibiorstwa doradzajc im, szkolc i informujc, zamierzao te髒 podejmowa dziaania majce na celu rozszerzenie infrastruktury turystycznej i okooturystycznej oraz pom籀c w tworzeniu alternatywnych 驕r籀de dochodu na wsi. Stowarzyszenie zao髒yo sobie w programie ksztatowanie postaw proekologicznych i inicjatyw su髒cych ochronie rodowiska, a tak髒e prowadzenie dziaalnoci su髒cej podnoszeniu wiadomoci i rozwojowi intelektualnemu oraz budowaniu spoeczestw obywatelskich. Pomoc osobom niepenosprawnym, wspieranie integracji i reintegracji zawodowej kobiet to tak髒e wa髒ne cele dziaania Stowarzyszenia. To oczywici nie wszystkie punkty programu dziaania Stowarzyszenia. Najwa髒niejsze jest jednak to i髒 nie s to martwe statutowe zapisy. Od chwili zarejestrowania Bieszczadzkie Forum Europejskie rozpoczo aktywne dziaanie.
wiadczy o tym midzy innymi nawizanie wsp籀pracy z organizacjami pozarzdowymi w kraju i za granic na Ukrainie , Rumunii i Bugarii. Ponadto Stowarzyszenie zrealizowao ju髒 kilkanacie ciekawych projekt籀w midzy innymi projekt; „Modzi – Unia – Europejska”, „Otwarta Granica”, „Wsp籀praca bez granic”, „Bieszczadzka wie ku zjednoczonej Europie”, „Agroturyzm jako alternatywne 驕r籀da dochodu kobiet wsi bieszczadzkiej”, „Nowe szlaki turystyki konnej”, „Rozbudowanie przedsibiorczoci wr籀d kobiet wiejskich”, projekt „Bli髒ej natury”, „Unia Europejska- szansa , perspektywy i mo髒liwoci modzie髒y”, „Bieszczadzka droga do dobrobytu”. W 2004 roku BFE rozpoczo realizacj projektu „Turystyka wiejska alternatyw dla polskiej i ukraiskiej wsi”. Efekty tych dziaa s ju髒 dzi widoczne bowiem w ich wyniku na Ukrainie i w Polsce powstao dziki nim kilkanacie nowych gospodarstw agroturystycznych. Bardzo wa髒nym projektem realizowanym w tej chwili jest projekt „Uwierz w siebie , zacznij dziaa”, kt籀ry skierowany jest do bezrobotnych. Projekt ma im pom籀c w stworzeniu dla siebie stanowiska pracy i zdobyciu rodk籀w unijnych na jego prowadzenie. Zgodnie z celem statutowym Stowarzyszenie w spos籀b szczeg籀lny stara si pom籀c bezrobotnym kobietom. Su髒y ma temu midzy innymi najnowszy projekt, kt籀ry bdzie realizowany niebawem.
Projekt „Ksztacenie ustawiczne szans dla kobiet z regionu Bieszczad籀w” ma na celu wzbudzenie u kobiet osobistych i zawodowych aspiracji, co w konsekwencji powinno skutkowa podjciem pracy lub dziaalnoci gospodarczej. W tej chwili bowiem zacofanie gospodarcze regionu i wysokie bezrobocie dotyka szczeg籀lnie kobiet. Na tym terenie dominuj zawody typowo „mskie” zwizane z pozyskaniem drzewa, przemysem drzewnym, budownictwem. Jednak Bieszczady to tak髒e niezwykle atrakcyjny obszar do turystycznego zagospodarowania i wanie w tej dziedzinie istnieje szerokie pole do zagospodarowania przez kobiety. W ramach projektu Stowarzyszenie chce skierowa do tych bezrobotnych kobiet szerok ofert edukacyjn i doradcz w postaci kurs籀w, szkole, usug doradczo- informacyjnych. Nowoci tego programu ma by zorganizowanie warsztat籀w z tzw. „kuchni regionalnej”. Pr籀cz tego uczestniczki programu bd mogy pozna zasady rachunkowoci, przedsibiorczoci i agroturystyki. Uznani tw籀rcy bieszczadzcy i absolwenci Akademii Sztuk Piknych w Krakowie zapoznaj uczestniczki z tworzeniem „produktu lokalnego”, czyli m籀wic inaczej rkodzieem ludowych tak chtnie kupowanym przez turyst籀w. Uczestniczki poznaj te髒 zasady dziaania komputera i internetu oraz r籀髒nego rodzaju urzdze biurowych. Co bardzo wa髒ne dla wikszoci uczestniczek programu Stowarzyszenie pokryje koszty dojazdu na szkolenia.
Wsparcie w ramach projektu otrzyma okoo 75 bezrobotnych kobiet z piciu gmin powiatu leskiego, po pitnacie z ka髒dej gminy. Po skoczonych zajciach zakada si , 髒e kobiety nabd umiejtnoci praktyczne w postaci obsugi urzdze biurowych , komputera, internetu. Podniesie si ich zdolno motywacyjna , w tym wiara we wasne siy, wy髒szy poziom samooceny. Kobiety naucz si pracy w zespole oraz korzystania z nowoczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych. To powinno spowodowa motywacj do dalszego ustawicznego ksztacenia. Za poznanie i uwiadomienie mo髒liwoci jakie daje zwikszanie kwalifikacji pozwoli na przezwyci髒enie dotychczasowych barier i kontynuacje edukacji tak髒e po zakoczeniu projektu. Celem projektu jest te髒 to by jak najwiksza cz jego uczestniczek podja sta prac zawodow. Rzecz jasna Bieszczadzkie Forum Europejskie tak髒e po zakoczeniu projektu bdzie monitorowa dalsze poczynania jego uczestniczek by pozna dokadnie jego kocowe efekty.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=65