:: [Nr 3/43] Pomagamy zwierzynie przetrwa zim!
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:39:41)

Powiksz zdjcie
Waldemar Pasionek
owiectwo dla przewa髒ajcej czci naszego spoeczestwa kojarzy si wcznie z polowaniem na zwierzta. Polowanie jednak jest tylko niewielkim wycinkiem dziaalnoci owieckiej. Jednym z najwa髒niejszych element籀w prowadzenia racjonalnej gospodarki hodowlano-owieckiej jest dokarmianie zwierzyny. Obowizek ten spoczywa na administratorach i dzier髒awcach obwod籀w owieckich. W warunkach zimowych staje si ono wrcz koniecznoci nawet na terenach posiadajcych bogat baz karmow, gdzie zwierzyna owna ma szans prze髒y mro驕ne i nie髒ne zimy. Bdzie ona jednak w sabej kondycji, gdy髒 suche trawy oraz pdy krzew籀w i drzew nie maj dostatecznej iloci skadnik籀w pokarmowych.
Nale髒y jednak uwzgldni szereg warunk籀w, aby zimowe dokarmianie spenio swoje dwa zasadnicze zadania. Pierwsze z nich to uzupenienie bazy 髒erowej i tym samym uatwienie zwierzynie przetrwania niekorzystnego okresu bez dostpu do naturalnego 髒eru. Drugie –zmniejszenie rozmiaru szk籀d wyrzdzonych przez zwierzyn w tym okresie w uprawach i modnikach lenych oraz na polach uprawnych.
Karm wykadan zwierzynie dzielimy w zale髒noci od zawartoci skadnik籀w od髒ywczych i wody na: objtociow such, objtociow soczyst oraz treciw. Karma objtociowa sucha to siano kowe, siano z koniczyny, lucerny, seradeli, soma zb籀髒 i liciarka, natomiast karma objtociowa soczysta to okopowe (buraki, ziemniaki), kapusta, jarmu髒 i kiszonki. Do karmy treciwej zalicza si ziarno zb籀髒 i kukurydzy, nasiona rolin strczkowych, owoce i nasiona drzew lenych. W dokarmianiu nale髒y uwzgldnia wymogi 髒erowe zwierzyny, jej dobowy rytm, rodzaj stosowanej karmy oraz jej waciwe dawkowanie i rozmieszczenie.
Na pocztku okresu dokarmiania tj. w miesicu grudniu, wystawia si raczej symboliczne dawki karmy objtociowej suchej i soczystej, aby zwierzyn przyzwyczai do punktu dokarmiania. Dawki te stopniowo, zwiksza si by najwiksz intensywno dokarmiania osign w styczniu i lutym. W marcu nale髒y podawa prawie wycznie karm objtociow soczyst. Uatwia ona w du髒ej mierze bezkolizyjne przejcie zwierzynie na 髒er naturalny.
Sarny, podobnie jak jeleniowate, dokarmiamy przez wykadanie karmy w specjalnych urzdzeniach technicznych – panikach lub te髒 systemem bezpanikowym, rozmieszczajc niewielkie iloci karmy w r籀髒nych czciach owiska wprost na ziemi lub przywizujc do pni drzew. Od pewnego czasu sianokiszonk podaje si w formie balot籀w. Konstrukcja panik籀w bywa do zr籀髒nicowana w zale髒noci od gatunku zwierzyny, dla kt籀rej przeznaczona jest karma, jak i czciowo od charakteru rodowiska. Najokazalszym urzdzeniem jest tzw. panik –magazyn, kt籀ry su髒y przede wszystkim do magazynowania i przechowywania karmy, natomiast najbardziej funkcjonalne s tradycyjne paniki drabinowe.
S to proste w konstrukcji urzdzenia o dwuspadowym dachu z umieszczonymi pod nim drabinami do zadawania karmy objtociowej. Czsto do drabin przytwierdza si r籀wnie髒 korytka do wykadania karmy treciwej lub soczystej w postaci kiszonki lub okopowych. Bardzo wa髒nym problemem jest uzupenianie zapotrzebowania zwierzyny na skadniki mineralne, kt籀re zwarte s w soli lizawkowej. Podaje si j w pobli髒u punkt籀w dokarmiania w prostych urzdzeniach zwanych lizawkami. Mog to by po prostu odpowiednio wydr髒one pnie drzew, skrzynki lub korytka.
Problemom poruszanym powy髒ej, dzier髒awcy obwod籀w owieckich powicaj du髒o uwagi, przeznaczaj na te cele ogromne nakady finansowe oraz wiele godzin pracy wykonywanej przez myliwych. Biorc pod uwag wystpujcy na terenie Nadlenictwa Brzegi Dolne stan zwierzyny, okrelony corocznie na podstawie inwentaryzacji, kt籀ry na 30.03.05r. wynosi –jelenie 544 szt., sarny - 722 szt., dziki- 123 szt., w okresie zimowym w roku gospodarczym 2004/2005 wyo髒ono do owisk: karmy objtociowo suchej (siano) - okoo 12 ton, karmy objtociowo soczystej (buraki, ziemniaki, kapusta, sianokiszonka) - okoo 90 ton oraz karmy treciwej (kukurydza, 髒odzie) - okoo 29 ton. Wyo髒ono r籀wnie髒 okoo 11 ton soli lizawkowej w formie bry soli kamiennej. Z obserwacji wynika, 髒e niezale髒nie od tego z wyo髒onej karmy korzysta r籀wnie髒 zwierzyna prawnie chroniona np. nied驕wiedzie.

W okresie dokarmiania zwierzyny celowo pozostawiono r籀wnie髒 niewyrobione czuby(cz wierzchokowa) drzew lekkonasiennych (topoli osiki, lipy, wierzby) w iloci ok. 800 szt.
Efekt tej dziaalnoci powinien przyczyni si do zwikszenia liczebnoci gatunku i wzrostu prze髒ywalnoci stada podstawowego oraz zmniejszenia wyrzdzanych przez nie szk籀d w trudnym okresie zimowym i zachowania ich w dobrej kondycji.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=64