:: [Nr 3/43] Ustrzyckie zapiski
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:36:23)

Miniona zima, a zwaszcza silne mrozy utrzymujce si przez wiele dni, spowodoway znaczn degradacj miejskich dr籀g i ulic. W najbli髒szym czasie rozpoczn si niezbdne prace przy usuwaniu pozimowych zniszcze, oraz kapitalne remonty czci ulic. Mo髒e warto przy okazji pomyle o zamontowaniu na niekt籀rych ulicach prog籀w zwalniajcych, co zmusi kierowc籀w o wyra驕nych zapdach rajdowych do zdjcia nogi z gazu, a przy okazji poprawi bezpieczestwo innych uczestnik籀w ruchu drogowego. Jest wiele miejsc niebezpiecznych, w kt籀rych zamontowanie prog籀w zwalniajcych podniesie poziom bezpieczestwa, wymieni chocia髒 kilka z nich: ulica PCK w okolicach baru „Orlik”, ulica Gombrowicza przy kociele pod wezwaniem w. J籀zefa Robotnika, ulica Jana Pawa II przy przychodni lekarskiej, ulica Pionierska przy Przedszkolu nr 1. Instalacja prog籀w zwalniajcych wi髒e si na pewno z dodatkowymi kosztami, ale s one niewsp籀mierne w stosunku do mo髒liwych korzyci.

***

Jeszcze kilka uwag o ustrzyckich ulicach. W bie髒cym roku zostanie wreszcie rozwizany problem niebezpiecznego skrzy髒owania ulicy 29 – Listopada z ulic Kolejow w bezporednim ssiedztwie Domu Handlowego „Halicz”. Zostanie tu zainstalowana uliczna sygnalizacja wietlna, co w znacznym stopniu uatwi kierowcom wczanie si do ruchu przy wyje驕dzie z ulic Kolejowej i Sikorskiego. Niestety na ask burmistrza i radnych nie mo髒e doczeka si ulica Wincentego Witosa. Ten jak髒e kr籀tki, ale jak wa髒ny cig pieszy czcy najwiksze w miecie osiedle z centrum miasta nie nadaje si ju髒 praktycznie do u髒ytku i swoim wygldem przypomina tymczasow drog dojazdow do du髒ej budowy, ale ju髒 po zakoczeniu inwestycji, tu髒 przed jej likwidacj. Ulic t przechodzi codziennie conajmniej kilkaset os籀b, ale wida nie to jest najwa髒niejsze. Podobna, a mo髒e jeszcze gorsza sytuacja panuje na ulicy Wincentego Pola a zwaszcza w jej czci dojazdowej do osiedla poo髒onego nad kocioem w. J籀zefa Robotnika od strony ulicy Gombrowicza. Po wiosennych roztopach cz tej ulicy rozmika si do tego stopnia, 髒e korzystanie z niej stao si po prostu niemo髒liwe. Sytuacja taka trwa co najmniej od dziesiciu lat i na jej popraw w najbli髒szym czasie si nie zanosi. Poo髒ona kilkaset metr籀w dalej ulica Stokowa, mimo 髒e p籀驕niej budowana doczekaa si o wiele wikszych nakad籀w, ale jak twierdz rozgoryczeni mieszkacy na ulicy Stokowej mieszkaj ludzie bezporednio powizani z ustrzyckim magistratem. Por籀wnujc stan obu ulic, trudno nie zgodzi si z argumentami mieszkac籀w.

***

Przez kilka dni uczestniczylimy w odra髒ajcym spektaklu medialnym zafundowanym nam przez Kancelari Prezydenta Rzeczpospolitej pod tytuem „Za wszelk cen poni髒y generaa Wojciecha Jaruzelskiego”. Zastanawiam si, dlaczego ten stary, osiemdziesiciotrzyletni czowiek, kt籀ry ju髒 ponad pitnacie lat temu wycofa si z czynnego 髒ycia politycznego jest cigym obiektem atak籀w ze strony ludzi, uwa髒ajcych si za prawdziwych chrzecijan. Je髒eli zdaniem tych Pan籀w jest zbrodniarzem, to nale髒y postawi go przed waciwym sdem i sprawiedliwie osdzi, zgodnie z obowizujcym w tym kraju prawem. Zastosowane metody poni髒ania starego czowieka s wyjtkowo niesmaczne i nie licuj z postaw godn ludzi, kt籀rzy na dodatek twierdz, 髒e postpuje zgodnie z nauk Jezusa Chrystusa. Nasuwa si jeden wniosek, albo tej nauki nie znaj, albo byli tpymi uczniami, albo s wyjtkowo obudni.

***

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych powr籀cia sprawa sprzeda髒y firmie „Pamoplast” czci drogi dojazdowej. Decyzja Rady w tej sprawie zostaa zaskar髒ona do sdu przez firm „Kryspol”. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, w demokratycznym kraju ka髒dy obywatel niezadowolony z decyzji wadzy, ma prawo zaskar髒y j do sdu. Zastanowi mnie jeden z zarzut籀w podniesionych przez wnioskodawc, jakoby Rada sprzedawaa dziak, kt籀ra wczeniej nie bya prawnie wyodrbniona. Oznaczaoby to, 髒e radni zostali wprowadzeni w bd. Nie bardzo chce mi si wierzy w tak mo髒liwo, dlatego mam nadziej, 髒e sprawa ta zostanie wyjaniona na najbli髒szym posiedzeniu Rady Miejskiej.

Marek Prorok
U.D. 5.04.2006 r.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=63