:: [Nr 3/43] Sterfa ciszy
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:34:24)

Powiksz zdjcie
Gdy w 1968 roku oddawano do eksploatacji elektrowni wodn w Solinie, zakadano jej trzy zasadnicze funkcje jakie miaa spenia. Pierwsz z nich bya funkcja zbiornika retencyjnego, drug wa髒nego producenta najtaszej energii elektrycznej, trzeci w kocu funkcja zbiornika rekreacyjnego. Tak zreszt rol obydwa zalewy, soliski i myczkowiecki peni do dzisiaj.
Wiele zmienio si od tamtego czasu. Wok籀 jeziora w coraz szybszym tempie rozwijaa si infrastruktura turystyczna. Praktycznie od zera powsta orodek Polaczyk z domami wypoczynkowymi r籀髒nych zakad籀w pracy. W tej chwili ju髒 Uzdrowisko Polaczyk. Solina, kt籀ra w latach siedemdziesitych i osiemdziesitych penia rol swoistej Mekki turystycznej, te髒 zmienia swoje oblicze. W tamtych okresie zalew posiada pierwsz klas czystoci w籀d. Nie wiem jak sytuacja wyglda w tej chwili. Powstajce w latach dziewidziesitych jak grzyby po deszczu dacze i domki letniskowe w wikszoci wypadk籀w nie speniay nawet podstawowych wymog籀w sanitarnych i ochrony rodowiska. Dowiody tego ubiegoroczne raporty nadzoru budowlanego, kt籀ry stwierdzi , 髒e wikszo tych obiekt籀w powstao ogldnie m籀wic na wariackich papierach, czyli na dziko. Co to oznacza. A no to, 髒e wikszo z nich nie posiada ani wz籀w sanitarnych z prawdziwego zdarzenia, ani szamb, o maych przydomowych oczyszczalniach ciek籀w nawet nie m籀wic. Cao to wistwo szo sobie i jeszcze pewnie idzie – bo domki przecie髒 stoj- bezporednio do zalewu. Degradacja rodowiska naturalnego postpuje wic nadal. Ostatnio gon staa si informacja jakoby zalew soliski mia sta si og籀lnodostpnym miejscem u髒ywania wszelkiego typu spalinowych jednostek pywajcych. Czyli odzi motorowych, skuter籀w wodnych i czego tam jeszcze czowiek nie wymyli. Od lipca ubiegego roku zmieniy si przepisy regulujce te sprawy i po jeziorze mo髒e pywa praktycznie wszystko co nie utonie. Oznacza to , 髒e jezioro soliskie mo髒e niebawem straci sw籀j najwikszy atut, czyli tzw. obszar chroniony stref ciszy.
Powiksz zdjcie
Od samego pocztku istnienia tego zalewu rygorystycznie przestrzegano zasady, 髒e po zalewie pywa tylko niezbdny sprzt napdzany silnikami spalinowymi. Prawo do tego miaa Policja, ZEW Solina- Myczkowce, WPT Bieszczady/ obecna biaa flota/, WOPR, Stra髒 Wdkarska oraz dwaj mieszkacy z nad zalewu Wiktorini i Bross. Wszystko inne co pywao po zalewie pywao nielegalnie i groziy za to wysokie kary pieni髒ne. Taki stan rzeczy spowodowa, 髒e jezioro soliskie byo prawdziwym rajem dla 髒eglarzy i wdkarzy. Ci ostatni dziaajcy w Soliskim kole PZW z jego prezesk El髒biet Gancarz na czele, wo髒yli ogromny wkad w utrzymanie r籀wnowagi biologicznej w tym jeziorze. Systematyczne zarybianie powodowao, 髒e by to zbiornik, o kt籀rym m籀wio si, 髒e tutaj ryba bierze.
Niebawem wszystko to mo髒e si zmieni. Pisz warunkowo mo髒e, gdy髒 jestem przekonany, 髒e wadze powiatu leskiego podejm suszn decyzj. Decyzj , kt籀ra utrzyma w mocy t delikatn kruch r籀wnowag na linii czowiek- przyroda. Jak mi powiedzia marek Scelina- starosta leski- wadze starostwa s za tym, aby w dalszym cigu utrzyma istniejcy stan. Teraz wic wszystko w rkach , a mo髒e lepiej powiedzie w gowach i zdrowym rozsdku radnych powiatu leskiego. Bo to oni podejm ostateczn i nieodwoaln decyzj. Mam nadziej, 髒e wdkarze i 髒eglarze nadal bd mogli tutaj przyje髒d髒a z najdalszych zaktk籀w Polski, wiedzc 髒e jezioro soliskie jest w dalszym cigu enklaw ciszy i spokoju. Bo przecie髒 tylko w takich warunkach si wypoczywa.

Andrzej Kotowicz

Od redakcji: Decyzja o zezwoleniu na pywanie po zalewie nale髒aa do pewnego czasu do wojewody wczeniej kronieskiego, ostatnio podkarpackiego. Teraz decyzja nale髒y do rad powiat籀w leskiego i ustrzyckiego. Jak si okazuje radni zachowali si tak jak 髒yczyby sobie autor bowiem nie dali zgody na powikszenie liczby jednostek pywajcych.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=62