:: [Nr 6/82] Projekt - „Nasz klub w redniej Wsi nasza warto”
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-05-19 17:46:44)

Dziaania spoecznoci lokalnej w wielu dziedzinach na terenie Bieszczad籀w s znane od dawna. Spoeczno ta w mniejszym, czy w wikszym stopniu anga髒uje si, je髒eli trzeba zadba o sprawy lokalne. Na terenie Gminy Lesko idzie to w takim kierunku, jak nale髒y. Tutaj nie potrzeba powtarza kilka razy, jeli zamiarem jest dbao o wasne rodowisko. Nie inaczej byo w redniej Wsi, gdzie grupa konkretnych, wiedzcych czego chc os籀b postanowia doprowadzi do integracji spoecznoci lokalnej w ramach „swojej maej ojczyzny”. T ma ojczyzn staa si wietlica wiejska. Popularne okrelenie w socjologii, przybierajce r籀wnie髒 nazw „renesansu lokalizmu”, modne w dzisiejszym wiecie i zwane fenomenem XX wieku, wprawia w zdumienie wielu naukowc籀w. Renesans ten, zauwa髒alny w wielu spoecznociach lokalnych, wierne odzwierciedlenie znalaz w redniej Wsi, piknej miejscowoci nad Sanem, bogatej w ducha dziaa doprowadzajcych do zachowania dziedzictwa kulturowego.


Nie antagonizmy, lecz wsp籀lna praca spoecznoci lokalnej zaowocoway efektami, kt籀re mog pozazdroci inne soectwa z r籀髒nych gmin bieszczadzkich. A jest ich sporo. Zao髒enia projektu „Nasza klub w redniej Wsi nasza warto” zakaday powstanie redniaskiej Izby Regionalnej, do kt籀rej eksponaty miay zosta przekazane przez mieszkac籀w wsi, reprezentujcych r籀髒ne pokolenie. Dziki wytrwaoci izba taka staa si faktem i jest dum mieszkac籀w soectwa. Utworzenie takiego miejsca byo mo髒liwe tylko dziki remontowi i adaptacji r籀髒nych pomieszcze wietlicy . Powstajca w ten spos籀b pracownia internetowa staa si zal髒kiem klubu wietlicowego i jest ona w obecnej pracy wietlicy nieodcznym jej elementem. W dalszych zao髒eniach wniosku wietlica sta si miaa cznikiem w kontaktach midzyludzkich, miejscem krzewienia tradycyjnych wartoci kultury wiejskiej. Zafunkcjonowao w ten spos籀b miejsce czce ludzi oraz instytucje, poniewa髒 Publiczne Gimnazjum w redniej Wsi ofiarowao spoecznikom w ramach integracji i wsp籀pracy sprzt komputerowy, stajc si zarazem ich sprzymierzecem. Dziki temu i innym formom mo髒liwe ju髒 bdzie w niedalekiej przyszoci rozwijanie swoich zainteresowa przez mieszkac籀w, uczestniczenie w r籀髒nych zajciach oferowanych przez wietlic. Po zakupie sprztu komputerowego uruchomiono pracowni internetow i przygotowano j pod dziaania szkoleniowe. Niewtpliwie istotnym elementem projektu jest powstanie zal髒ku eko - muzeum na szlaku kulturowo - przyrodniczym. Funkcjonujca redniaska Izba Regionalna stanie si ju髒 niedugo fragmentem szlaku spacerowego, kt籀rego dziaania bd realizowane w nastpnych mo髒liwych projektach. W celu zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji miejscowoci zawiza sie zesp籀 folklorystyczny oraz powstaa lokalna impreza folklorystyczna, przycigajca rzesze mieszkac籀w i turyst籀w. Nie spos籀b wymieni wszystkich dziaa zrealizowanych w ramach projektu, lecz aby przekona si naocznie o jego realizacji , warto wybra si do tej miejscowoci i zobaczy , co spoecznicy dokonali w ramach realizacji zada. Przekona si w szczeg籀lnoci, co mo髒na zrobi, nie tylko poprzez uzyskan dotacj, lecz r籀wnie髒 dziki pracy zaanga髒owanych miejscowych fanatyk籀w w budow „maej ojczyzny”. Nic dziwi wic fakt, 髒e projekt ze redniej Wsi zosta zakwalifikowany do dofinansowania przez ekspert籀w z Fundacji Wspomagania Wsi. By starannie przygotowany i przemylany. Wniosk籀w cznie napyno 527, Podkarpacie przysao 38. Dofinansowanie otrzymao 69 instytucji, z Podkarpacia osiem. Zasu髒enie w gronie tym znalaza si i rednia Wie.
W niekt籀rych rodowiskach lokalnych renesans lokalnoci spowodowany jest reakcj na brak u rzdzcych umiejtnoci lub chci w d髒eniu do rozwizywania istniejcych problem籀w spoecznych. Nie wydaje si to dotyczy Gminy Lesko, gdy髒 wsp籀praca na linii spoeczno lokalna a wadze samorzdowe ukada si jak najlepiej, o czym wiadczy mo髒e r籀wnie髒 zaanga髒owanie pracownik籀w Urzdu Miasta i Gminy w dziaaniach projektu, majcych przy tym sw籀j udzia w jego obecnym sukcesie.
Nowa spoeczno lokalna Bieszczad籀w, wypierajca niekiedy t star - tradycyjn, dla kt籀rej nie ma ju髒 miejsca we wsp籀czesnej rzeczywistoci, staje si lokaln spoecznoci samorzdow, kt籀rej podstaw jest mo髒liwo dobrowolnego zrzeszania si i uczestniczenia w procesach demokratycznych 髒ycia spoecznego. Spoeczno ta opiera si na mo髒liwociach rodowiska lokalnego, pojawieniu si hasa „rozwoju lokalnego” i wykorzystaniu olbrzymich zasob籀w ludzkich i materialnych. rednia Wie realizujc projekt zawierajcy ide lokalizmu staa si jej propagatorem w budowie spoeczestwa obywatelskiego.

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej w Lesku
Jacek eszega


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=612