:: [Nr 6/82] Szanowny Panie Ustrzycki!!!
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-05-19 17:32:43)

W poprzednim numerze „Naszych Poonin” ukaza si artyku redaktora naczelnego Wiesawa Stebnickiego zatytuowany „SP ZOZ Ustrzyki-za plecami ciana” opisujcy trudn sytuacj ustrzyckiego szpitala i proponowane warianty wyjcia z tragicznej sytuacji. Signem pamici wstecz do roku 2003 kiedy to po raz pierwszy pisaem na temat sytuacji w ustrzyckim szpitalu, w tym r籀wnie髒 finansowej. Zacytuj jeden z fragment籀w mojego listu datowanego na dzie 10 kwietnia 2003 roku „S dwie metody zaradzenia tej trudnej sytuacji albo radykalnie obni髒y koszty poprzez zwolnienia pracownik籀w, albo doprowadzi do istotnego wzrostu iloci usug”. W籀wczas kierownictwo szpitala przyjo to drugie rozwizanie dzisiaj po szeciu latach za jedynie mo髒liwe uznano to pierwsze – zwolnienia ludzi w celu redukcji koszt籀w. W tym samym numerze gazety, co m籀j list(nr6 z 18.04.2003r.) zamieszczona zostaa rozmowa z 籀wczesnym dyrektorem SP ZOZ Zdzisawem Wgrzyskim na temat sytuacji finansowej szpitala. Wynika z niej, ze sytuacja szpitala jest nieatwa a zadu髒enie wynosi 1.070.00 PLN. Dzisiaj po szeciu latach zadu髒enie wzroso omiokrotnie i wynosi 8.400.000 PLN i co najgorsze ronie du髒ym tempie. Trudno nie zada sobie pytania jak to jest mo髒liwe i kto ponosi win za tak ogromny wzrost szpitalnego dugu? Bez rzetelnej odpowiedzi na to pytanie wszystkie proponowane drogi wyjcia bd przypominay wypraw podr籀髒nicz bez mapy i kompasu. A drog trzeba wybra szybko, bo natychmiast wymagalne zobowizania szpitala wynosz 3 miliony zotych i je髒eli wierzyciele rozpoczn postpowanie egzekucyjne los ustrzyckiej lecznicy bdzie przesdzony. Tym samym bdzie przesdzony los powiatu Bieszczadzkiego, kt籀ry czeka bdzie nadz籀r komisaryczny i by mo髒e likwidacja. Kto wic ponosi win za finansow zapa ustrzyckiego ZOZ-u? Ka髒dy, kto cho odrobin rozumie zasady odpowiedzialnoci za czyny wie, 髒e win t ponosz kolejni dyrektorzy SP ZOZ i ustrzyckie Starostwo Powiatowe, jako waciciel szpitala. Dug nie wzr籀s z dnia na dzie, o sytuacji w szpitalu wiedzieli wszyscy, ale ci kt籀rzy za ni odpowiadali okazali si mao odpowiedzialni. W czasie o kt籀rym m籀wimy szpital mia tylko dw籀ch dyrektor籀w Roczniaka i Fleminga a nadz籀r nad nimi sprawowao tylko dw籀ch starost籀w Sudoowa i Gsior. Kto wic jest winny? Kto zosta ukarany? Kto poni籀s odpowiedzialno za doprowadzenie szpitala na skraj bankructwa? Odpowiadam na to pytanie. NIKT nie zosta ukarany. NIKT nie poni籀s najmniejszej nawet odpowiedzialnoci. A najgorsze jest to, 髒e nikt nigdy tej odpowiedzialnoci nie poniesie, bo taki dziwaczny, postpeerelowski system obowizuje w plac籀wkach su髒by zdrowia. Redaktor Stebnicki pisze w swoim artykule o proponowanych trzech wariantach restrukturyzacji szpitala, ale dwa z nich maj charakter kosmetyczny i poza zwolnieniami ludzi i chwilow poprawa szpitalnych finans籀w nie przynios niczego dobrego, bo nadal odpowiedzialno dyrektora szpitala za podejmowane decyzje bdzie rozmyta, czyli 髒adna. Je髒eli zostanie zastosowany jeden z tych wariant籀w ca odpowiedzialnoci zostan obarczeni pracownicy szpitala, ale nie lekarze, kt籀rzy zostan wyrzuceni na bruk, czsto na kilka lat przed emerytur. Zwolnieni pracownicy i ich najbli髒si zapac ogromn cen, bez najmniejszej gwarancji, 髒e owa ci髒ka ofiara uratuje ustrzycki szpital. Dlatego uwa髒am, 髒e jedynym mo髒liwym rozwizaniem jest wariant trzeci, czyli przeksztacenie ustrzyckiego szpitala w sp籀k prawa handlowego. Przeksztacanie publicznych szpitali w sp籀ki prawa handlowego trwa w naszym kraju od kilku lat. Obecnie liczb niepublicznych szpitali samorzdowych szacuje si na ponad 50. Dziki zmianie formy wasnoci plac籀wki te pozbyy si zadu髒enia, prowadz restrykcyjn polityk finansow i kontroluj koszty swojego dziaania. I co najwa髒niejsze dyrektorzy szpitali przestali by za nic nieodpowiadajcymi witymi krowami, bo kodeks sp籀ek handlowych w bardzo restrykcyjny spos籀b okrela poziom odpowiedzialnoci zarzdzajcych sp籀kami za ich wynik finansowy. Na co czeka wic ustrzycki samorzd powiatowy? Czy na chwil kiedy obudzi si z rka w nocniku i na jakiekolwiek dziaanie bdzie ju髒 za p籀驕no? Argumentacja, 髒e dug jest zbyt du髒y i przerasta mo髒liwoci starostwa bieszczadzkiego jest mieszna. Najatwiej jest powiedzie, 髒e nic si nie da zrobi i nadal trzyma rce w kieszeniach za nieze pienidze. Trzeba podj t trudn decyzj i znale驕 rodki na przeksztacenie szpitala, a je髒eli panowie samorzdowcy nie wiedz jak, to proponuj zwr籀ci si po pomoc do Og籀lnopolskiego Stowarzyszenia Niepublicznych Szpitali Samorzdowych. Stowarzyszenie to dziaa od lat i ma ogromne dowiadczenie, a co najwa髒niejsze chtnie udziela pomocy zainteresowanym samorzdom. W konkluzji swojego artykuu redaktor Stebnicki pisze rzecz najwa髒niejsz, 髒e problem szpitala to nie tylko sprawa jego pracownik籀w i radnych powiatowych, to sprawa ka髒dego z nas. Dlatego uwa髒am, 髒e w przeksztacenie szpitala w sp籀k prawa handlowego powinien si wczy ustrzycki samorzd gminny oraz samorzdy Czarnej i Lutowisk. Miasto Ustrzyki Dolne sta na uratowanie szpitala i musi to zrobi, oczywicie pod warunkiem, 髒e bdzie posiadao wpyw na jego funkcjonowanie. Jestem przekonany, 髒e wielu ustrzyckich przedsibiorc籀w wczy si w akcj ratowania szpitala poprzez wykup udzia籀w w nowopowstaej sp籀ce. W bie髒cym roku do kasy miasta wpyn niemae pienidze za sprzeda髒 Tr籀jcy i je髒eli nie bdzie innych mo髒liwoci to mo髒na je przeznaczy na przeksztacenie szpitala. Panie burmistrzu Suuja, panie przewodniczcy Czarnecki!! Los szpitala znajduje si w r籀wnie髒 w Waszych rkach. Zacznijcie wic dziaa bo niepowodzenia w tej sprawie nikt Wam nie wybaczy. Jestem przekonany, 髒e szpital w Ustrzykach Dolnych mo髒na uratowa tylko poprzez konkretne, radykalne i przede wszystkim szybkie dziaania. Wierz, 髒e zostan one bezzwocznie podjte.

Pozostaj z szacunkiem,
Ambro髒y Optymista

Pisaem w Ustrzykach Dolnych dnia 26 kwietnia 2009 roku.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=608