:: [Nr 5/81] SP ZOZ Ustrzyki - za plecami ciana
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-25 17:14:24)

Cyfry s bezwzgldne. Te z rocznego bilansu SP ZOZ Ustrzyki bezwzgldne jeszcze bardziej. Jeli nie bdzie radykalnych ci koszt籀w, szpital padnie. Gdy padnie szpital do starostwa wejdzie komisarz. Starostwo te髒 mo髒e pa, pora by wszyscy to zrozumieli.
Dugi urosy do 8,4 mln z., te natychmiast wymagalne do kwoty 2,98 mln z. Za drzwiami stoi wic komornik i lada chwila w nie zapuka. Jak zapuka i wejdzie pienidzy braknie nawet na pobory o innych rzeczach nie m籀wic. Przysza pora na drastyczne cicia.


Pace w SP ZOZ to ponad 85% koszt籀w

Gdy przyjrzymy si strukturze koszt籀w to te osobowe wynosz 12.826.417 z, przy dochodach 14.875.897 z. Stanowi wic 86,22% koszt籀w. Na pozostae wydatki, w tym spatach kredyt籀w, lekarstwa, 髒ywno, media pozostaje niespena 2 mln z. To za mao by szpital dziaa prawidowo. Dlatego szpital zadu髒a si co miesic o 170 tysicy z. Doda trzeba, 髒e szpital mimo wszystko realizuje z nadwy髒k kontrakty zawarte z NFZ.
Rezerwy istniej tylko i wycznie w kosztach osobowych. Statystyki og籀lnopolskie m籀wi i髒 na jedno szpitalne 籀髒ko przypada okoo 1,6 zatrudnionej w szpitalu osoby. W Ustrzykach wska驕nik ten wynosi ju髒 blisko 2,2 osoby. Wniosek jest prosty, trzeba ci zatrudnienie. Dyrektor Marceli Kuca na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawi projekt restrukturyzacji szpitala. Jak z niego wynika w latach 2009- 2010 ma zosta zwolnionych 44 pracownik籀w szpitala. To bolesny ale zarazem najwa髒niejszy punkt trzywariantowej restrukturyzacji.

Co jeszcze?

W programie restrukturyzacji przedstawiono trzy jego warianty. Zwolnienia s konieczne w ka髒dym z nich. Najagodniejszy wariant zakada porczenie przez starostwo kredytu w wysokoci 2,5 mln oraz comiesiczny zastrzyk pienidzy ze starostwa w wysokoci 50 tysicy z, przez okres dw籀ch lat. Ta wersja jest nierealna bo starostwo tez stoi przed cian. Mogo porczy kredyt w wysokoci 1,5 mln z i tak zrobio gosami 13 radnych. Istnieje wic konieczno realizacji drugiego, a w najgorszym razie trzeciego wariantu. Drugi przewiduje likwidacj oddziau pediatrii. Oddzia ten jest niewtpliwie potrzebny ale generuje spore dugi. Liczcy 15 籀髒ek oddzia ma obo髒enie okoo 51%, a musi go obsugiwa a髒 13 os籀b. Efekt strata w 2008 roku na tym oddziale wyniosa prawie 500 tysicy z. W miejsce pediatrii miaby powsta liczcy 20 籀髒ek oddzia opieki paliatywnej, kt籀ry nie przynosi by strat. Z tak decyzj trudno byo by si pogodzi rodzicom z Ustrzyk, ale tu nie gra si ju髒 o drobne korekty, a o by albo nie by szpitala. Gdyby i ta zmiana nie przyniosa efektu przysza by pora na likwidacj caej zabieg籀wki. Czyli likwidacj chirurgii, ginekologii i poo髒nictwa. Pozostaa by interna, zabieg籀wka, rehabilitacja i pomoc dora驕na.

Co na to pracownicy.

Trudno bdzie im si z tym pogodzi. Pamitamy bowiem czas gdy w czasie pierwszej tzw. restrukturyzacji chciano zwolni kilka pielgniarek, krzyk by ogromny, byy procesy sdowe. Inna sprawa, 髒e wtedy za rzd籀w dyr. Roczniaka z jednej strony chciano kilka os籀b zwolni, z drugiej za nawet kilka os籀b wicej zatrudniono. To wtedy pracownicy doszli do wniosku, 髒e szpital nigdy nie utonie, a w sytuacjach awaryjnych poratuje go starostwo. Starostwo porczajc kredy 1,5 mln dla SP ZOZ zamyka sobie drog na jaki czas do pozyskiwania pienidzy unijnych na inwestycje. Po prostu nie bdzie go sta na wkad wasny. Radni w wikszoci to zrozumieli, pora by dotaro to do pracownik籀w. Statek tonie, a jak m籀wi dyrektor jeden ze zwizkowc籀w na jakie z narad pyta o podwy髒ki. Tutaj raczej trzeba by obni髒a pobory by uratowa szpital. I jeszcze jedna sprawa, ka髒dy skar髒y si na niskie pobory, jednak w Ustrzykach jeli kto zarabia 1500 z jest ju髒 krezusem, a redni personel w szpitalu zarabia wicej o czym wiadcz dokumenty pacowe, a niekoniecznie sowa pracujcych tam os籀b. Spata po髒yczki to tak髒e pobory tyle, 髒e pienidze wzio si wczeniej. A niekt籀rzy pracownicy SP ZOZ m籀wic o poborach zapominaj doda , 髒e spacaj kredyt.

To mo髒e sprywatyzowa?

By taki pomys. Ale struktura dug籀w szpitalnych niezbyt na to pozwala. Umorzeniu mogo by ulec jakie 3 mln z. Reszt i tak trzeba spaci. Taki wariant wymylia minister Kopacz. Prywatyzujc szpital starostwo musiao by przej na siebie pozostae 6 milion籀w. Ten dug dodany do obecnych zobowiza starostwa spowodowa by jego upadek. Rodzi si pytanie, czy podoba nam si przynale髒no do- choby -powiatu leskiego. Pozostawiam to pod rozwag mieszkac籀w caego powiatu Bieszczadzkiego. Inny wariant prywatyzacji to szukanie prywatnego kontrahenta, na przejcie szpitala i jego dug籀w. Zapewne taki by si znalaz. Pytanie tylko co zrobi by ze szpitalem. Prawdopodobnie hotel lub hospicjum, bo prywatnego inwestora interesuje tylko zysk, a nie bilansowanie przychod籀w z kosztami.

Jak wic wida nie ma dobrych sposob籀w na rozwizanie tej niezwykle trudnej sytuacji. Ka髒de z proponowanych rozwiza jest bolesne, niestety w tej chwili konieczne. Miaem o tej sytuacji nie pisa w numerze witeczny, drugiej jednak strony mo髒e to dobry czas na przemylenie w ka髒dym domu tego problemu. Wszak losy szpitala to nie tylko sprawa dla 15 radnych starostwa i 303 pracownik籀w SP ZOZ, to problem ka髒dego z nas.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=600