:: [Nr 3/43] Ad vocem
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:24:26)

Powiksz zdjcie
Halina Nosal
Nie mamy w zwyczaju cenzurowa, ani komentowa artyku籀w ukazujcych si na amach naszego czasopisma, ale w przypadku niniejszego felietonu jestemy zmuszeni do odstpienia od tej zasady. Tekst naszego felietonisty Marka Szczerbica jest materiaem kontrowersyjnym zawierajcym liczne wypowiedzi pozostajcych w sprzecznoci z zapatrywaniami redakcji „Naszych Poonin” a zawarte w nim oceny w wielu miejscach nacechowane s czarnowidztwem i przepenione nadmiern zoliwoci. Ju髒 pocztkowe stwierdzenie autora, o Ustrzykach Dolnych, 髒e „To miasto jest szare, ponure, ze sab jak na XXI wiek rozwinit infrastruktur, po prostu bez wyrazu” budzi wtpliwoci, co do szczeroci intencji piszcego. Mo髒na nie by wielbicielem tego miasteczka, ale wystarczy odrobina dobrej woli dla dostrze髒enia zupenie niezej infrastruktury sportowej na przykad w postaci narciarskich tras zjazdowych i biegowych czy krytej pywalni „Delfin”. Trudno te髒 nie dostrzec licznych prac nad zmian wygldu miasta jak choby remonty budynk籀w miejskich, czy przebudowa ustrzyckiego rynku. G籀wnym tematem felietonu s witynie Kocioa Rzymsko – Katolickiego, kt籀rych zdaniem autora jest na terenie miasta zdecydowanie za du髒o, ba a髒 pi. Nie nam ocenia ilo obiekt籀w sakralnych w pastwie gdzie wolno wyznania jest konstytucyjnie zagwarantowana. Gwoli cisoci nale髒y doda, 髒e trzy z owych obiekt籀w poo髒one s na obrze髒ach miasta a w jego granicach znalazy si tylko na skutek zmiany granic administracyjnych dokonanych w ostatnim wierwieczu. Zar籀wno wczeniej, jak i obecnie obejmuj swoj dziaalnoci podustrzyckie wioski. Oburzenie autora wywoaa decyzja ustrzyckiej Rady Miejskiej o sprzeda髒y dla Parafii pod wezwaniem Najwitszej Marii Panny Kr籀lowej Polski dziaki budowlanej w bezporednim ssiedztwie istniejcego kocioa. Fakty s nastpujce: w dniu 27 marca 2006 roku, Rada wyrazia zgod na preferencyjn sprzeda髒 dziaki o powierzchni siedemnastu ar籀w z jednoznacznym przeznaczeniem na rozbudow istniejcego kocioa. Parafia, to wsp籀lnota wiernych i okrelona terytorialnie, podstawowa jednostka administracyjna kocio籀w chrzecijaskich.
Powiksz zdjcie
Z tej strony bdzie wejcie
do kocioa
Tak wic, swoj uchwa Rada Miejska wspomoga religijn wsp籀lnot mieszkac籀w ustrzyckiej gminy w spos籀b zgodny z obowizujcym prawem. Praktyka taka nie jest niczym nagannym pod warunkiem, 髒e bdzie w jednakowym stopniu stosowana do wszystkich wyzna, bez preferencji dla 髒adnego z nich. Autor felietonu jest przekonany, 髒e decyzja Rady Miejskiej stanie si pocztkiem finansowego wspierania Kocioa Rzymsko – Katolickiego z funduszy ustrzyckiego samorzdu gminnego. I w tym miejscu trudno jest nie podziela obaw Marka Szczerbica. atwo, z jak wspomniany koci籀 uzyska bardzo atrakcyjn dziak, mo髒e niepokoi nawet tych, kt籀rzy nigdy nie podejrzewali tej organizacji o nadmiern majtkow pazerno. Nie ulega najmniejszej wtpliwoci, 髒e ustrzyckiej Parafii NMP nie sta na ud驕wignicie wielomilionowej inwestycji, jak bdzie rozbudowa istniejcego kocioa i pytanie, z czego to przedsiwzicie bdzie finansowane, nasuwa si samo. Autor felietonu podejrzewa, 髒e mog nastpi liczne przypadki ukrytego finansowania rozbudowy wityni z pienidzy gminnych. Kr籀tki czas, jaki upyn od podjcia opisywanej uchway w peni potwierdzi podejrzenia felietonisty. Oto kilka tygodni p籀驕niej ta sama Rada Miejska „ciep rczk” wspomoga t sam parafi kwot dwudziestu tysicy zotych na remont fundament籀w istniejcego kocioa, na kt籀rego rozbudow podarowaa wczeniej dziak. I co najdziwniejsze, cho dokonaa tego w spos籀b prawnie podejrzany, stao si to niemal jednogonie, bo tylko jeden radny nie popar uchway. Obiecujemy czytelnikom, 髒e szczeg籀owo przeanalizujemy wszystkie decyzje ustrzyckich organ籀w samorzdowych i bdziemy patrzyli na rce zar籀wno radnym, jak i burmistrzowi Suui, kt籀rego wyjtkowa szczodro w stosunku do jedynie susznego kocioa spowodowana jest zapewne chci przelicytowania PIS–owskiego kandydata na burmistrza w zbli髒ajcych si wyborach samorzdowych.

Redakcja


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=60