:: [Nr 5/81] Wielkanoc w BCIT Lesko
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-25 17:07:40)

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Lesku realizujc swoje statutowe zadania podejmuje wsp籀prac z r籀髒nymi instytucjami, majcymi realny wpyw na ksztatowanie si polityki promocyjnej gminy. Wystawa Wielkanocna w siedzibie Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej jest pocztkiem wzajemnych dziaa w celu realizacji zamierze doprowadzajcych do zachowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Lesko.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej wykonujc zadania kulturalne zawarte w statucie, zwraca si do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i modzie髒y na terenie powiatu. Odbiorcami s rodowisko rodzinne dziecka oraz doroli. Bardzo czsto, dziki r籀髒nym formom korzysta r籀wnie髒 caa spoeczno lokalna. Wa髒nym punktem w statucie jest przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w 髒yciu kulturalnym i spoecznym. Mo髒liwe to jest przy wietnej kadrze plac籀wki wraz z dyrekcj oraz znacznie poszerzonej bazie i dziaaniach dydaktyczno – wychowawczych i opiekuczych.

Ognisko jest miejscem, gdzie ambitni nauczyciele i modzie髒 mog si realizowa – m籀wi Henryk Baraski, dyrektor OPP w Lesku. Trudno si z tym nie zgodzi, gdy髒 patrzc na osignicia ogniska, znane szerokiej publicznoci i mediom, jak choby zesp籀 „Cheerleaderki”, dojdziemy do wniosku o wysokim poziomie merytorycznym plac籀wki. Nie spos籀b jest wymieni wszystkich osigni w pracy tej instytucji. Wa髒nym jest jak podkrela dyrektor Baraski uczenie historii, tradycji i kultury regionalnej. Nauka ta widoczna jest w szczeg籀lnoci podczas wystawy przedstawionej w siedzibie miejscowego Bieszczadzkiego Centrum Informacji Turystycznej. Zaprezentowane prace, wykonane pod czujnym okiem Pani Janiny Biega wiadcz o du髒ych umiejtnociach i zaanga髒owaniu uczni籀w w pracach Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Przygotowane w plac籀wce leskiej i przedstawione w siedzibie CIT dokonania tw籀rczoci grupy manualno-artystycznej OPP odbywaj si pod hasem „Nasze Wiosenne Inspiracje”.
Skarbem s tradycje wielkanocne w kulturze polskiej, skarbem naszym s dzieci kultywujce wraz z nauczycielami tradycj naszych przodk籀w.

Jacek eszega
Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej w Lesku


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=597