:: [Nr 5/81] Ranking diet radnych samorzdowych
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-25 17:01:40)

W kolejnej edycji rankingu diet radnych samorzdowych z terenu Bieszczad籀w prezentujemy rady gmin Czarna i Olszanica. W poni髒szych tabelach prezentujemy wysokoci diet poszczeg籀lnych radnych w latach 2008 i 2007 z uwzgldnieniem procentowej wysokoci zmian. W rubryce „miesicznie” zamieszczamy redni wysoko miesicznej diety na przestrzeni danego roku.

Rada Gminy Olszanica


Rada Gminy Czarna
W por籀wnaniu do roku poprzedniego zmiany jakie nastpiy w dietach pobieranych przez radnych Gminy Olszanica s minimalne i diety te wzrosy rednio o niespena 7%. Nieco inaczej wyglda sytuacja w gminie Czarna. Tutaj zanotowalimy do znaczny wzrost, bo o 31,27%. Trzeba jednak obiektywnie przyzna, 髒e diety radnych z Czarnej byy bardzo niskie i pomimo znacznego wzrostu nadal nale髒 do najni髒szych. Radni z Czarnej pobieraj ledwie 37% tego, co ich koledzy z nieodlegej Olszanicy. Analizujc diety radnych gminy Czarna nale髒y odnotowa inn istotn zmian. Rok temu zwracalimy uwag na ogromn r籀髒nic pomidzy wysokoci diet radnych i przewodniczcego rady. Przewodniczcy Adam Mehal pobiera niewiele ni髒sz diet, ni髒 pozostali radni razem wzici. W roku 2008 r籀髒nica ta ulega pewnemu zmniejszeniu.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=595