:: [Nr 4/80] Ustrzyckie zapiski
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:29:56)

Do redakcji „Naszych Poonin” napywa liczna korespondencja od czytelnik籀w. Zawiera ona wiele cennych uwag i opinii a czasami r籀wnie髒 uszczypliwoci i zoliwoci pod adresem zespou redakcyjnego. Wielce cenimy sobie kontakt z czytelnikami i std czste publikacje list籀w na amach gazety i odpowiedzi z naszej strony. Niepokoi mnie jednak pewna niebezpieczna tendencja, coraz wicej korespondencji nadchodzcej do redakcji to anonimy. Cz list籀w nadsyanych drog elektroniczn ma nawet ukryte adresy nadawcy. Rozumiem, je髒eli autor listu pragnie tylko nawymyla jednemu z piszcych dziennikarzy ale w przypadkach innych trudno zrozumie powody dla kt籀rych piszcy ukrywa swoje nazwisko, zwaszcza je髒eli list zawiera merytoryczne opinie na tematy poruszane w gazecie. Wszystkim autorom nadsyanych list籀w redakcja zapewnia anonimowo, jednak list winien by podpisany i zawiera mo髒liwo kontaktu z autorem. Wymagaj tego, niezale髒nie od wzgld籀w formalnych, r籀wnie髒 dobre obyczaje.

***

O wprowadzeniu maego ruchu granicznego pomidzy Polsk a Ukrain pisaem wielokrotnie. Od grudnia 2007 roku obywatele Ukrainy na wjazd do Polski musz posiada wizy. Co najmniej od tego momentu trwaj prace nad wprowadzeniem maego ruchu granicznego. W tych dniach min rok od dnia podpisania w Kijowie odpowiedniej umowy przez Juli Tymoszenko i Donalda Tuska. Nie zostaa ona sfinalizowana z uwagi na zastrze髒enia Komisji Europejskiej. G籀wne zastrze髒enia Komisji dotyczyy wielkoci strefy, przewidziane w umowie 50 kilometr籀w byo niezgodne z unijnymi dyrektywami. W grudniu minionego roku podpisano w Warszawie protok籀 do umowy okrelajcy szeroko strefy na 30 kilometr籀w z niewielkim odchyleniami na plus, zale髒nie od granic jednostek administracyjnych. Polskie MSZ jest przygotowane na to, 髒e po stronie ukraiskiej zainteresowanie zezwoleniami na przekroczenie granicy bdzie du髒e. Wymieniana jest liczba od 300 tysicy do 500 tysicy zezwole. Wszystko wskazuje na to, 髒e sprawa maego ruchu granicznego zmierza do szczliwego koca. W dniu 6 marca bie髒cego roku Sejm RP jednogonie upowa髒ni Prezydenta Kaczyskiego do ratyfikacji polsko- ukraiskiej umowy w tej sprawie. Jest nadzieja, 髒e w perspektywie kilku miesicy ssiedzi z przygranicznych powiat籀w ukraiskich liczniej zaczn odwiedza Ustrzyki Dolne a nie jest to bez znaczenia dla wielu dziedzin 髒ycia naszego miasta.

***

Problemy z parkowaniem w naszym miecie to nie tylko kopot wystpujcy w centrum, ale r籀wnie髒 na osiedlach mieszkaniowych. Znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczy z cudem, zwaszcza w dni wolne od pracy, kiedy wielu mieszkac籀w powraca do dom籀w. Z tych to powod籀w samochody parkowane s na trawnikach, podjazdach, cigach pieszych, dosownie wszdzie. Budowa nowych miejsc parkingowych to du髒y, przede wszystkim bardzo kosztowny, problem. 驍adnego z ustrzyckich administrator籀w osiedli mieszkaniowych nie sta na samodzielne sfinansowanie budowy parking籀w i to niezale髒nie od tego czy jest to sp籀dzielnia mieszkaniowa, PGM czy te髒 lokalna wsp籀lnota. Jedno trzeba stwierdzi ponad wszelk wtpliwo, ka髒dy waciciel pojazdu musi liczy si z kosztami jego parkowania, zar籀wno w centrum miasta jak i w miejscu zamieszkania. Nie wszyscy waciciele mieszka posiadaj samochody i chyba nie do koca sprawiedliwe byoby finansowanie miejsc parkingowych wycznie ze wsp籀lnego bud髒etu osiedla mieszkaniowego. W moim przekonaniu nale髒y zastanowi si form uczestnictwa wacicieli pojazd籀w w kosztach tworzenia i utrzymania miejsc parkingowych. Trudna to i niepopularna decyzja, ale kto musi j podj, bo w inny spos籀b nie uda si rozwiza palcego problemu parkowania pojazd籀w.

***

Zmor klatek schodowych w blokach mieszkalnych s stosy reklam papierowych roznoszonych przez reklamodawc籀w bezporednio pod drzwi mieszka. S one po prostu rzucane na podog i lokator chcc nie chcc musi je podnie i sprztn. Kilkudniowa nieobecno lokatora powoduje, 髒e pod jego drzwiami zbiera si kupka makulatury, kt籀ra ewentualnemu zodziejowi sygnalizuje, 髒e w tym mieszkaniu na pewno nikogo nie ma. Mo髒na rozwiza ten problem poprzez instalacj w ssiedztwie skrzynek pocztowych prostych stojak籀w na reklamy i zobowiza reklamodawc籀w do umieszczania swoich ofert w tych wanie miejscach.

***

U. D. 20.03.09


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=567