:: [Nr 4/80] Witam!
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:17:37)

Chciabym odnie si do poruszanej w ostatnich numerach pisma sprawy powoania w Ustrzykach stra髒y miejskiej. Pan Marek Prorok podni籀s t spraw a propos problem籀w z parkowaniem w centrum miasta kilka numer籀w temu. Odnoszc si do tej sprawy chciabym podj polemik ze zdaniem Autora, przytaczajc jednoczenie kilka fakt籀w. Po pierwsze chciabym poruszy spraw rzekomego ogromu obowizk籀w spoczywajcego na ustrzyckich funkcjonariuszach policji. Jak dugo chodz po r籀髒nych rejonach naszego miasta w najr籀髒niejszych porach dnia i nocy nigdy nie spotkaem si z pieszym patrolem. Zawsze widz policjant籀w je髒d髒cych w radiowozie. Wydaje si to szczeg籀lnie dziwnie w dobie oszczdnoci w policji w czasach kryzysu. Jak widzc ustrzyck policj kryzys omija. Nie chc jednak bawi si tutaj w eksperta i mimo swoich obserwacji przyjm do wiadomoci, 髒e faktycznie policja ustrzycka na brak pracy nie narzeka. Po drugie Autor przytoczy argument o finansowaniu stra髒y miejskiej z innych 驕r籀de jak policji. Jak wiemy SM finansuje samorzd. Tajemnic poliszynela jest, 髒e w miastach gdzie formacja ta dziaa od dawna funkcjonuj niepisane "zarzdzenia”, na jak kwot funkcjonariusze maj nao髒y mandat籀w w danym roku i jaka suma ma przypada "per capita". O tym zjawisku informoway zreszt ostatnio og籀lnopolskie media w kontekcie wrocawskiej stra髒y miejskiej. Jak atwo si domyli wytyczne takie powoduj lepa pogo stra髒nik籀w do wystawiania mandat籀w w szczeg籀lnoci pod koniec "okres籀w rozliczeniowych", 髒eby tylko nie podpa pryncypaom. Nie musz chyba nikomu przedstawia jak wyglda to w praktyce gdy髒 ka髒dy mo髒e sobie to wyobrazi. Drug spraw jest rozwizanie kwestii parkujcych w centrum bez adu i skadu dosownie wszdzie samochod籀w. Oczywicie jest to problem, ka髒dy mieszkaniec to przyzna w tym oczywicie ja. Jednak chciabym w tym momencie przywoa przykad Chrzanowa gdzie ostatnio zlikwidowano stra髒 miejsk po protestach mieszkac籀w. Tam policjanci zatrudniani s na dodatkowe godziny za dodatkowe pienidze w momentach, gdy w miecie co wicej "si dzieje". Bardzo prosto mo髒na by zaadaptowa ten pomys na ustrzycki grunt, gdzie jak wiemy problem ten wystpuj bardzo mocno generalnie tylko w rod, czyli w dzie targowy. Mo髒na na kilka godzin, gdy trwa targ wysa w rejon centrum dodatkowych funkcjonariusze za odpowiednie pienidze zlikwidowaoby problem. Sdz, 髒e na pewno znale驕liby si wr籀d mundurowych chtni na zarobienie dodatkowych pienidzy, a miasto nie musiaoby utrzymywa caej formacji za du髒e pienidze tylko paci za kilkadziesit godzin w miesicu pracy policjant籀w. Ewentualnie mo髒na by zastosowa rozwizanie z 驍or gdzie ju髒 w 1998 roku zlikwidowano t formacj a z zaoszczdzonych pienidzy zatrudniono 9 policjant籀w na pene etaty. Oba te miasta tak poza tym bardzo sobie chwal rozstanie si z t formacj, mimo 髒e pojawiay si gone gosy o zagro髒eniu wzrostem przestpczoci, kt籀re to okazay si zupenie bezzasadne. Tak wic reasumujc lepiej pienidze, kt籀re miayby zosta przeznaczone na SM zainwestowa w policj, rozwija monitoring itp. Wzorem Chrzanowa mo髒na by si zastanowi te髒 nad zatrudnieniem firmy ochroniarskiej pilnujcych newralgicznych rejon籀w miasta takich jak deptak, gdzie mieszkacy okoliczni od dawna skar髒 si na plenerowych "imprezowicz籀w". Razem z monitoringiem daoby to wietny efekt za bez por籀wnania mniejsze pienidze ni髒 powoywanie osobnej formacji, kt籀rej przecie髒 trzeba zapewni siedzib, samochody itp. Stra髒acy najprawdopodobniej z racji koniecznoci "wypracowywania" pienidzy mandatami staliby si zmor i przeklestwem mieszkac籀w, jak i turyst籀w, na kt籀rych przyje驕dzie i miym wspomnieniu z naszego miasta chyba wszystkim zale髒y.

Pozdrawiam
Ustrzykanin
(nazwisko do wiadomoci redakcji)


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=564