:: [Nr 4/80] Kalendarium "Poonin"
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:14:38)

W II Rzeczpospolitej

17 marca 1921
Sejm RP uchwali Konstytucj Rzeczpospolitej Polskiej. Wprowadzaa ona w naszym kraju demokratyczne zasady ustrojowe, charakterystyczne dla nowoczesnych demokracji, ustanawiajc r籀wnoczenie system rzd籀w parlamentarno – gabinetowy. Bya to nowoczesna ustawa zasadnicza, kt籀ra w uchwalonym ksztacie przetrwaa ledwie kilka lat. Od momentu uchwalenia bya sol w oku Marszaka J籀zefa Pisudskiego, kt籀ry pogardliwie nazywa j ”konstytut’ od okrelenia „prostytuta”. Zaraz po „zamachu majowym” dokonano w niej zmian w wyniku kt籀rych nabraa cech charakterystycznych dla systemu prezydenckiego a nawet wodzowskiego. Po II Wojnie wiatowej na jej zapisach opara si tak zwana „Maa Konstytucja”.

18 marca 1921
W Rydze podpisano traktat pokojowy pomidzy Rzeczpospolit Polsk a Rosj Radzieck koczcy formalnie wojn polsko- radzieck. Najwa髒niejsze ustalenia traktatu dotyczyy przebiegu granicy pomidzy stronami konfliktu. Traktat Ryski by du髒ym sukcesem odradzajcego si pastwa polskiego. 20 marca 1921
Na G籀rnym lsku odby si plebiscyt na temat przynale髒noci pastwowej czci tej krainy. Obszar plebiscytowy obejmowa powierzchni ponad 10 tysicy kilometr籀w kwadratowych poo髒onych na terenie 12 powiat籀w. Za przynale髒noci do Niemiec opowiedziao si ponad 59% uprawnionych za Polsk za niespena 41%. Decydujcy wpyw na wynik plebiscytu mieli tak zwani „emigranci”, czyli osoby nie zwizane z G籀rnym lskiem a tylko tam urodzone. Niekorzystne dla Polski wyniki plebiscytu stay si bezporedni przyczyn III Powstania lskiego.

23 marca 1936
W Krakowie doszo do wystpie antysanacyjnych podczas kt籀rych policja otworzya ogie do manifestant籀w. W wyniku ostrzau zgino 8 os籀b a 45 zostao rannych. Powodem manifestacji bya brutalna interwencja policji w krakowskiej fabryce „Semperit”. Rozpdzajc strajkujcych w nocy z 20 na 21 marca policjanci u髒ywali paek a w stosunku do kobiet r籀wnie髒 kolb karabinowych. Pi kobiet zostao ci髒ko pobitych w tym jedna ci髒arna, kt籀ra w wyniku pobicia stracia dziecko. Dzisiaj nie m籀wi si o tych wydarzeniach ani o innych podobnych jakie miay miejsce w „sanacyjnej” Rzeczpospolitej, nie wspominaj o nich r籀wnie髒 szkolne podrczniki najnowszej historii zajmujce si g籀wnie postponowaniem „ludowej” Rzeczpospolitej. Nie zapominajmy tym, bo to by r籀wnie髒 wa髒ny element historii Polski.

8 kwietnia 1938
Sejm Rzeczpospolitej uchwali Ustaw o ochronie imienia J籀zefa Pisudskiego. Najwa髒niejszy z jej zapis籀w m籀wi „Kto uwacza imieniu J籀zefa Pisudskiego podlega karze wizienia do lat piciu”. Ustawa cieszya si z saw i nie przysporzya chluby imieniu Marszaka. Bya swoistym kuriozum i na szczcie nie obowizywaa zbyt dugo.

W "Ludowej Rzeczpospolitej"

19 marca 1964
Jacek Kuro i Karol Modzelewski skierowali list otwarty do spoeczestwa bdcy krytyk panujcego w Polsce realnego socjalizmu. Krytyka przeprowadzona przez wspomnianych dziaaczy oparta bya na ideologii Karola Marksa. Jej nowoci byo to, 髒e za wyzyskiwaczy klasy robotniczej uznali oni nie kapitalist籀w, ale elitarnych dziaaczy partyjnych i pastwowych z najwy髒szego szczebla. Reakcja wadz PRL bya natychmiastowa. Autor籀w listu aresztowano, osdzono i skazano odpowiednio na trzy i trzy i p籀 roku wizienia.

19 marca 1981
W Bydgoszczy, podczas sesji Wojew籀dzkiej Rady Narodowej doszo do wydarze znanych pod nazw „Prowokacji Bydgoskiej”. W sesji uczestniczyli przedstawiciele regionalnej Bydgoskiej Solidarnoci z Janem Rulewskim na czele. W trakcie burzliwych obrad interweniowaa milicja, kt籀ra u髒ya siy do usunicia dziaaczy Solidarnoci z sali obrad.

20 marca 1968
W Biaym Jarze w Karkonoszach zesza pot髒na lawina porywajc 24 osoby. Tylko pi z nich udao si uratowa.

28 marca 1947
W Jabonkach pod Baligrodem zgin wiceminister Obrony Narodowej genera Karol wierczewski-Walter. Bohater hiszpaskiej wojny domowej, dow籀dca II Armii Wojska Polskiego, posta powszechnie znana. mier nastpia podczas inspekcji bieszczadzkich garnizon籀w wojskowych w potyczce z oddziaem UPA. mier generaa staa si bezporednim powodem do rozpoczcia „Akcji Wisa”, majcej na celu zakoczenie zbrojnej dziaalnoci ukraiskiego nacjonalistycznego podziemia. Pomnik upamitniajcy miejsce mierci Karola wierczewskiego jest dzisiaj przedmiotem kontrowersji.

5 kwietnia 1989
W Warszawie podpisano porozumienia „Okrgego Stou”. Day one pocztek najwa髒niejszym zmianom ustrojowym w Polsce po II Wojnie wiatowej.

W III Rzeczpospolitej

2 kwietnia 1997
Zgromadzenie Narodowe, znakomit wikszoci gos籀w, uchwalio Konstytucj Rzeczpospolitej Polskiej. Zostaa ona nastpnie zatwierdzona w og籀lnonarodowym referendum i wesza w 髒ycie z dniem 17 pa驕dziernika 1997 roku.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=563