:: [Nr 4/80] Ranking diet radnych samorzdowych
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-04-03 13:10:38)

Por籀wnanie diet radnych Rad Miejskich Leska i Ustrzyk Dolnych

Zgodnie z wczeniejszymi zapowiedziami prezentujemy dzisiaj wysoko diet jakie na przestrzeni minionego roku otrzymali radni Rad Miejskich w Lesku i Ustrzykach Dolnych. Diety radnych leskich wypacane s na zasadzie ryczatu miesicznego, zr籀髒nicowanego w zale髒noci od penionej funkcji. Natomiast w ustrzyckiej Radzie Miejskiej dieta zale髒na jest zar籀wno od penionej funkcji, jak i od iloci posiedze w kt籀rych radny uczestniczy. W poni髒szych tabelach prezentujemy wysokoci diet jakie radni wspomnianych Rad Miejskich pobrali w 2008 roku.

Leska Rada Miejska


Ustrzycka Rada Miejska


Nowoci w tegorocznej prezentacji s dodatkowe rubryki informujce o procentowym wzrocie wysokoci diet w stosunku do roku 2007. Zostao to spowodowane znacznym zr籀髒nicowaniem wysokoci diet pomidzy ssiednimi samorzdami. R籀髒nica ta bya wyra驕na ju髒 w ubiegym roku i wynosia 47,60%. W roku 2008 diety radnych w Lesku wzrosy rednio o2,3% podczas gdy w Ustrzykach Dolnych wzrost wyni籀s 33,46%. I tak w minionym roku Ustrzyki Dolne wypaciy swoim radny kwot 162.555 PLN, podczas gdy Lesko tylko 84.419,52 PLN. Tak wic ustrzycka Rada Miejska jest a髒 o 92,55% dro髒sza od leskiej. Dlaczego tak si dzieje, skoro obie jednostki samorzdowe s podobnej wielkoci i borykaj si z problemami o podobnej skali? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale z pewnoci warto je zada ustrzyckim samorzdowcom.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=562