:: [Nr 3/79] Ustrzyckie zapiski
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-03-19 11:55:26)

Dugotrwae opady niegu, jakie rozpoczy si w czwartkowe popoudnie 12 lutego bie髒cego roku sprawiy, 髒e stan ustrzyckich ulic w sobot i niedziel 14 i 15 lutego pozostawia wiele do 髒yczenia i sprawi kierowcom mn籀stwo niepotrzebnych kopot籀w. Pugi wprawdzie odgarny nieg z jezdni, ale u髒yta do posypywania s籀l sprawia, 髒e w zaje髒d髒onym niegu porobiy si dziury i jazda samochodem przypominaa wtedy poruszenie si „kocich bach”. Z sygna籀w, jakie docieraj do redakcji „Naszych Poonin” wynika, 髒e podobna sytuacja panowaa na drodze w kierunku Ustrzyk G籀rnych a najgorsze warunki drogowcy stworzyli na drodze z Krocienka do Ku驕miny. Zdaniem mieszkac籀w sytuacja taka powtarza si co roku i zimowy przejazd drog w kierunku Ku驕miny to istny koszmar. Mo髒na si porusza z prdkoci 20-30 kilometr籀w na godzin a zawieszenie pojazdu „jczy z b籀lu”. Dlaczego tak si dzieje? Czy nie mo髒na tego zmieni? Pytania pozostaj bez odpowiedzi.

***

Kolejny sygna zwizany z zimowym stanem dr籀g, tym razem powiatowych. Chodzi o drog z Ustjanowej do B籀brki przez obozew, bdc w administracji dw籀ch powiat籀w bieszczadzkiego i leskiego. Trzeba jednak uczciwie przyzna, 髒e zar籀wno odcinek leski, jak i ten bieszczadzki niczym si od siebie nie r籀髒ni i s jednakowo, beznadziejnie odnie髒ane. Przejechanie t drog w okresie zimowym gwarantuje kierowcy samochodu osobowego dodatkowe atrakcje w postaci „szorowania” podwoziem pojazdu po nie髒nej grzywie powstaej na skutek tragicznej pracy su髒b powiatowych. Kierowcy korzystajcy z tej drogi prosili mnie abym przekaza serdeczne pozdrowienia dla starost籀w Bieszczadzkiego i Leskiego pan籀w Gsiora i Sceliny, ci niniejszym czyni. Osobicie przejechaem si t drog i dlatego doskonale rozumiem roz髒alenie moich rozm籀wc籀w tym bardziej, 髒e korzystaem z tej drogi w kilka dni po obfitych opadach niegu.

***

W wieku 71 lat zmar Zdzisaw Osiowy, zwizany z Ustrzykami Dolnymi od ponad pidziesiciu lat. Aktywny dziaacz spoeczny, przez dugie lata, z racji wyksztacenia, zwizany z rolnictwem. Peni wiele odpowiedzialnych funkcji w lokalnym samorzdzie ze stanowiskiem zastpcy Naczelnika Miasta i Gminy wcznie. Na co dzie pogodny, wesoy a nawet rubaszny z wyjtkow dawk 髒yciowego optymizmu. Takiego wanie Zdzisawa Osiowego wielu mieszkac籀w grodu nad Strwi髒em zapamita na zawsze.

***

Kilka tygodni temu pisaem w swoich zapiskach o problemach zwizanych z parkowaniem samochod籀w na terenie naszego miasta. Koczc temat stwierdziem, 髒e wczeniej czy p籀驕niej bdzie trzeba powoa w Ustrzykach Dolnych stra髒 miejsk, wic mo髒e lepiej uczyni to wczeniej. W odpowiedzi na moje stwierdzenie nadszed list, w kt籀rym z moich czytelnik籀w uzna, 髒e takie rozwizanie byoby tylko czystym marnotrawstwem pienidzy a do osignicia celu wystarczy „pogoni” do pracy ustrzyck policj. W odpowiedzi na list czytelnika kilka zda wyjanienia. Po pierwsze i zasadnicze zbyt atwo i wedug mnie, bezpodstawnie zarzuca pan Policji lenistwo. Wiele informacji na ten temat znajdzie pan w tekcie mojej rozmowy z ustrzyckim Komendantem Powiatowym inspektorem Stanisawem Dziedzicem, kt籀ry mia si ukaza niniejszym numerze, ale z braku miejsca zosta przesunity do nastpnego. Po drugie, r籀wnie wa髒ne, zadania policji i stra髒y miejskiej nie s to髒same, ale wzajemnie si uzupeniaj. Dlatego trudno jest obarcza skromne siy policyjne zadaniami o charakterze porzdkowym, do kt籀rych nie potrzeba ani posiadania broni, ani te髒 szczeg籀lnych kwalifikacji. Wreszcie po trzecie, 驕r籀da finansowania obu su髒b s cakowicie r籀髒ne, podobnie jak podlego su髒bowa. Prosz mi wierzy, 髒e stra髒 miejska sprawdzia si w wielu miastach i z czasem, r籀wnie髒 w naszych Ustrzykach powoanie jej stanie si niezbdne.

***

Ustrzyki Dolne nadaj dla ludzi szczeg籀lnie zasu髒onych tytu honorowego obywatela miasta. Na dzie dzisiejszy miasto posiada dw籀ch honorowych obywateli, s nimi pani Marajke V Den Bout oraz pan Stanisaw Ponichtera. Ciekawy jestem ilu mieszkac籀w miasta zna tych ludzi i wie cokolwiek o ich dokonaniach, kt籀re spowodoway nadanie im tego zaszczytnego tytuu. Przyszo mi do gowy, czy nie warto uhonorowa tym tytuem innych ludzi, kt籀rzy w spos籀b niebudzcy wtpliwoci przyczynili si do rozsawienia naszego miasta na terenie caej Polski. Znam dw籀ch obywateli naszego miasta, co do zasug kt籀rych nie mam najmniejszych wtpliwoci. Pierwszy z nich to Stanisaw Nahajowski, pomysodawca i g籀wny organizator Bieszczadzkiego Biegu Lotnik籀w a ostatnio animator wielu imprez kolarskich na terenie Bieszczad籀w. Drugi z nich to Gienek „Siczka” Olejarczyk, tw籀rca i lider zespou „KSU”. Prosz mi wierzy, 髒e dla wielu ludzi w Polsce to wanie dokonania tych dw籀ch skromnych pan籀w kojarz si bezspornie z Ustrzykami Dolnymi. Mo髒e warto si nad tym zastanowi?

***

U. D. 28.02 20009


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=557