:: [Nr 3/79] Orodek w Tr籀jcy - ledwie przejty i ju髒 na sprzeda髒
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-03-19 11:52:20)

Orodek recepcyjno –wypoczynkowy „Tr籀jca” przejty przez ustrzyck gmin od Kancelarii Premiera w ubiegym roku, zosta wystawiony na sprzeda髒. W dniu 14 listopada 2008 roku Rada Miejska powoaa do 髒ycia jednostk bud髒etow o nazwie Midzyszkolny Orodek Edukacji i Wypoczynku w Tr籀jcy i bya to bez wtpienia jedna z najkr籀cej istniejcych jednostek bud髒etowych ustrzyckiej gminy. Ju髒 w dniu 29 stycznia 2009 roku Uchwa Nr XXIX/224 /09 ustrzyccy rajcy wyrazili zgod na likwidacj orodka a kolejn Uchwa Nr XXIX/225/09 z tego samego dnia zgodzili si na jego sprzeda髒 w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Dlaczego tak szybko? Nie ma co ukrywa, 髒e gmina przeja „Tr籀jc”, bo bya to okazja pozyskania konkretnego majtku a na prowadzenie orodka nie miaa ani mo髒liwoci ani ochoty, std uchwaa o pozbyciu si obiektu. Sprzeda髒 „Tr籀jcy” zostanie przeprowadzona wsp籀lnie z Agencj Nieruchomoci Rolnych a konkretnie z jej Oddziaem Terenowym w Rzeszowie. Zastpca dyrektora rzeszowskiego oddziau pan Jerzy Borcz uczestniczy w sesji rady. Skd taka decyzja? Powodem decyzji o wsp籀lnej sprzeda髒y z ANR jest fakt, 髒e grunty nale髒ce do agencji poo髒one s w bezporednim ssiedztwie orodka i to wanie przez te grunty do orodka s doprowadzane media. Poza tym w okresie gdy wacicielem orodka „Tr籀jca” bya Kancelaria Premiera, owe grunty byy przez kancelari dzier髒awione od agencji i jako takie tworzyy z orodkiem jedn cao. Poczenie tych nieruchomoci w jedn cao zdecydowanie zwikszy atrakcyjno obiektu i da przyszemu nabywcy wiksze mo髒liwoci dziaania. Agencja jako reprezentant Skarbu Pastwa, zajmujcy si na co dzie sprzeda髒 nieruchomoci ma w tej materii du髒e dowiadczenie i posiada rozliczne kontakty, co powinno uatwi techniczn organizacj sprzeda髒y. Od strony formalnej, pomidzy Gmin Ustrzyki Dolne a Agencj Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pastwa zostanie zawarte porozumienie, w kt籀rym zostan szczeg籀owo okrelone zasady wsp籀pracy przy sprzeda髒y „Tr籀jcy”. Obie strony samodzielnie dokonaj wyceny swoich nieruchomoci, wsp籀lnie ogosz przetarg na sprzeda髒 caego obiektu i powoaj wsp籀ln komisj przetargow. Kiedy mo髒liwe jest przeprowadzenie przetargu? Wedug burmistrza Ustrzyk Dolnych Henryka Suui nastpi to jeszcze w tym roku, mo髒e nawet pod koniec sierpnia. Wypada tylko liczy, 髒e trafi si dobry kupiec i do gminnej kasy wpynie konkretna sumka. Plotka gosi, 髒e przetarg przetargiem a nabywc i tak bdzie Orodek Wypoczynkowy „Aram籀w” SA. No c籀髒, po髒yjemy zobaczymy.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=555