:: [Nr 3/43] Smutny koniec zwizku emeryt籀w ...
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-05-09 11:00:30)

Powiksz zdjcie
Marian Paluch
Oddzia Zwizku Emeryt籀w i Rencist籀w w Ustrzykach Dolnych istnia od dawien dawna. Swoj siedzib zwizek mia w budynku przy ustrzyckim rynku, a od dwunastu lat szefowa mu Lesaw Magrysiewicz. To u niego emeryci i rencici mogli opaca zwizkowe skadki, to u niego mogli wyrabia sobie zawiadczenia upowa髒niajce do ulgi w przejazdach kolej. Dop籀ki ustrzycki oddzia podlega zarzdowi w Kronie, wszystko byo w jak najlepszym porzdku. Niestety zreformowano struktury zwizku i Ustrzyki miay bezporednio podlega Zarzdowi Okrgowemu w Rzeszowie.

Zakusy dziaacza z Zag籀rza

Po reformie struktur zwizku zarzd w Rzeszowie doszed do wniosku, 髒e oddzia w Ustrzykach nie mo髒e istnie bo liczy sobie za mao czonk籀w. Zaproponowa wic utworzenie w Ustrzykach koa zwizku , kt籀re miao podlega pod oddzia w Zag籀rzu. Sta za tym emeryt z Zag籀rza , kt籀ry by mo髒e chcia sobie w ten spos籀b doda presti髒u. To on by na tyle sugestywny , 髒e przekona do takich zmian rzeszowski Zarzd. -Mymy si na to nie zgodzili- m籀wi Lesaw Magrysiewicz- Powiedziaem, 髒e nie mamy zamiaru podlega pod 髒aden Zag籀rz. Je髒eli pastwo chcecie akceptowa aktualny stan organizacyjny, taki jaki jest, to ja bd w dalszym cigu to robi. Oni absolutnie si nie zgodzili na to, przestali przesya zawiadczenia na wydawanie ulgowych przejazd籀w dla emeryt籀w. Wic w tej sytuacji uznaem , 髒e ze wsp籀pracy nic nie bdzie. Rzeszowski Zarzd zacz stawia na cenzurowanym Magrysiewicza, jakby zapominajc , 髒e przez dwanacie lat wszystko co robi w zwizku , robi praktycznie za darmo, poza 50 czy 100 zotowymi gratyfikacjami raz na jaki czas. – Powiedziaem im , 髒e w zwizku z tym dzikuj im za wsp籀prac i rezygnuj z tej zaszczytnej funkcji- dodaje Lesaw Magrysiewicz.- Odpowiedziano mi, 髒e nie ma ludzi niezastpionych. Czas pokaza jednak , 髒e w tym konkretnym przypadku powiedzenie to nie znajduje uzasadnienia. Magrysiewicz zwoa zjazd oddziau w Ustrzykach , na kt籀rym poinformowa czonk籀w zwizku o iskrzeniu na linii Rzesz籀w- Ustrzyki i o swojej rezygnacji z funkcji. Zaproponowa wyb籀r kogo na swoje miejsce informujc uczciwie, 髒e jest to praca spoeczna. Niestety nie znalaz si ani jeden chtny by go zastpi. W zwizku z tym Lesaw Magrysiewicz uporzdkowa dokumentacj i zawiadomi Rzesz籀w o wyborczym pacie w Ustrzykach, proszc zarazem Zarzd Okrgu o wskazanie osoby kt籀rej ma przekaza dokumenty. Prosi tak髒e o to by Zarzd wskaza miejsce w kt籀rym ustrzyccy emeryci i rencici bd mogli wybiera zawiadczenia i opaca skadki. Zarzd Okrgu w Rzeszowie obra髒ony wida na Magrysiewicza poszed w zaparte i od ponad roku nie odpowiedzia na jego pytania. Da tym samym do zrozumienia , 髒e los ustrzyckiego oddziau jest mu totalnie obojtny.

Pikny gest

Powiksz zdjcie
I taki los spotka ustrzycki
oddzia Zwizku Emeryt籀w
Skadki pacone przez czonk籀w oddziau w Ustrzykach gromadzono na koncie w jednym z tutejszych bank籀w. Jak si okazao uzbierao si tego przez lata cakiem sporo, bo okoo czterech tysicy z. Jak m籀wi wtajemniczeni to wanie ta kwota moga stanowi zarzewie konfliktu. Apetyt na ni mia oddzia w Zag籀rzu lub Zarzd Okrgu. Emeryci z Ustrzyk strzegli jej jednak dobrze i nie dopucili do przejcia pienidzy. Lesaw Magrysiewicz zaproponowa nieco wczeniej Zarzdowi Okrgu uhonorowanie kilku najaktywniejszych dziaaczy z Ustrzyk niedu髒ymi kwotami pienidzy z tego konta. Zarzd kategorycznie tego zakaza. Tak wic ostatni zajazd czonk籀w oddziau musia te髒 zadecydowa co zrobi ze zgromadzonymi pienidzmi. Decyzj zjazdu postanowiono przekaza pienidze po r籀wnej czci dw籀m szkoom podstawowym w Ustrzykach, z przeznaczeniem na do髒ywianie dzieci. Jak postanowiono, tak zrobiono, a dowodem na to s serdeczne podzikowania dla zwizku od dyrektor籀w szk籀 podstawowych Nr 1 i 2.

mieszny up籀r

Koncepcja przyczenia Ustrzyk do oddziau w Zag籀rzu upada z chwil tragicznej mierci szefa tamtejszego szefa. Zreszt Zag籀rz to te髒 rozwizanie , kt籀re nie zadowala emeryt籀w z Ustrzyk. -Emeryci to ludzie wiekowi, czsto schorowani. Dla nich wyjazd nawet do Sanoka to ju髒 ogromna wyprawa. Na dodatek musz w tym du髒o wikszym od Ustrzyk miecie znale驕 oddzia zwizku, a nie jest to atwe. czsto bywa tak , 髒e przejazd po zni髒k do Sanoka i z powrotem kosztowa by wicej ni髒 sama zni髒ka, wic z niej rezygnuj- m籀wi emeryt Marian Paluch. To prawda , wielu emeryt籀w przychodzi jeszcze do zwizku bo ma nadziej, 髒e si co zmienio. Jednak gdy zastaj zamknite drzwi , to w nerwowo machaj rkami i zorzecz rzeszowskim dziaaczom. Ci za s gusi na sygnay z Ustrzyk. Kilkakrotnie pr籀bowaem si skontaktowa z Zarzdem w Rzeszowie , telefon jednak cay czas milczy. Lesaw Magrysiewicz nie ukrywa rozgoryczenia takim stanem rzeczy. Pokazujc pedantycznie poukadane w teczkach dokumenty oddziau m籀wi- I tak to si zakoczya caa impreza z emerytami w Ustrzykach.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=54