:: [Nr 1/77] "RITA" - uczy modzie髒 z Polski i Ukrainy
Artyku dodany przez: Redakcja (2009-01-26 10:54:15)

W bie髒cym roku szkolnym w liceum og籀lnoksztaccym od miesica wrzenia do koca listopada realizowane byy dwa projekty wsp籀pracy transgranicznej pomidzy nasz szkoa i szko w Strikach na Ukrainie.
Oba projekty byy do siebie komplementarne i wzajemnie si uzupeniay. Pierwszy z nich realizowany by w ramach programu „RITA” z Polsko – Amerykaskiej Fundacji Wolnoci”. Projekt mia na celu poznanie i dzielenie si dowiadczeniami zwizanymi z dziaaniem samorzdu w Polsce i na Ukrainie. Realizujc ten projekt modzie髒 poznawaa poszczeg籀lne stopnie samorzdu w Polsce i na Ukrainie, poczynajc od samorzdu szkolnego, a koczc na samorzdzie wojew籀dzkim. Dziki temu mo髒na byo por籀wna oba modele samorzdnoci, wskaza ich cechy pozytywne, ale te髒 okreli saboci, ewentualnie wybra wzorce efektywniejsze.
Realizacja projektu miaa nie tylko aspekt poznawczy, jej celem byo r籀wnie髒 promowanie postaw aktywnoci obywatelskiej i zainteresowania sprawami lokalnych spoecznoci.


Modzie髒 korzystaa z wiedzy samorzdowc籀w z gminy ustrzyckiej, odwiedzia Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych i Sejmik Wojew籀dzki w Rzeszowie, gdzie zostaa przyjta przez Marszaka Wojew籀dztwa Podkarpackiego, Bogdana Rzoc. Podobnie bdc na Ukrainie poznaa dziaanie gminy w Strikach, bya na spotkaniu w Radzie Rejonu Stary Sambor i wreszcie w Radzie Obwodu we Lwowie, gdzie spotkaa si z Zastpc Przewodniczcego Rady.


Drugi projekt, na kt籀ry rodki pochodziy z Ministerstwa Edukacji Narodowej by komplementarny wobec pierwszego i pokazywa kulturowy i historyczny kontekst wsp籀pracy polsko – ukraiskiej. Modzie髒 uczestniczya w zajciach na Uniwersytecie Jagielloskim w Krakowie i Uniwersytecie Iwana Franki we Lwowie. Ponadto zwiedzaa zabytki Lwowa i Krakowa, a tak髒e odbya rajd po piknych g籀rach ukraiskiego Zakarpacia.


Oczywicie na zajciach historycznych poznawaa wsp籀lne dzieje Polski i Ukrainy. Warto doda, 髒e wsp籀praca pomidzy obu szkoami trwa ju髒 5 lat i cay czas jest 髒ywa. Wczeniej realizowany by projekt wsp籀pracy transgranicznej w ramach rodk籀w z programu PHARE 2003 oraz podejmowane inne dziaania majce wzajemnie zbli髒a obie spoecznoci.
Realizacja obu projekt籀w bya tak髒e mo髒liwa dziki 髒yczliwoci i pomocy ze strony funkcjonariuszy przejcia granicznego w Krocienku i osobicie komendanta Roberta Poszyskiego, za co serdecznie dzikujemy.

Beata Andruch


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=503