:: [Nr 7/67] A miao by tak piknie
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-08-19 12:58:42)

Jak pamitam, o problemach ustrzyckiego szpitala m籀wio si od bardzo dawna. M籀wio si o nich ale te髒 i pisao we wszystkich mo髒liwych mediach. Nie ma chyba w powiecie bieszczadzkim drugiej takiej instytucji, kt籀rej powicono by tyle uwagi. Ale te髒 髒adna inna instytucja nie prowokowaa tak jak ustrzycki szpital by si ni zajmowa w tak szczeg籀lny spos籀b. Ciga karuzela kadrowa, narastajce zadu髒enie szpitala, brak inwestycji i na koniec 髒dania pacowe pracownik籀w doprowadziy do tego, 髒e szpital zacz sprawia wra髒enie instytucji „martwej”, nie mogcej ju髒 du髒ej podoa obowizkom, do kt籀rych zosta powoany. Brak sukces籀w, brak perspektyw doprowadziy w kocu do tego, 髒e najbardziej wartociowi lekarze zaczli opuszcza t plac籀wk.
Panaceum na te wszystkie problemy miao okaza si zatrudnienie na stanowisku dyrektora czowieka z zewntrz. Mia on jak mo髒na wtedy byo usysze z ust decydent籀w w spos籀b nieska髒ony miejscowymi ukadami ogarn to wszystko, opracowa program naprawczy i go wdra髒a. Niestety jak to w 髒yciu bywa zao髒enia okazay si zbyt idealistyczne a i osoba kandydata na to stanowisko tak w samym rodowisku jak i po za nim budzia du髒o kontrowersji. Maciej Flemming zjawi si w Ustrzykach jak przysowiowy „grom z jasnego nieba”. Czyli m籀wic po ludzku ni std ni zowd. Dochodziy do miejscowego spoeczestwa r籀髒ne, sprzeczne ze sob informacje o jego odejciu z Wytw籀rni Papier籀w Wartociowych kt籀rej by dyrektorem. Jedne 驕r籀da m籀wiy, 髒e musia odej bo nie dawa sobie rady. Inne za, 髒e odszed z przyczyn czysto politycznych po kolejnej zmianie wadzy. Bez wzgldu na to jakie byy przyczyny jego odejcia z Wytw籀rni od samego pocztku zastanawiajce byo dlaczego zdecydowa si opuci Warszaw i zaj si uzdrawianiem sytuacji w maym szpitalu gdzie w Bieszczadach. Nikt mi przecie髒 nie powie, 髒e nie znalazby sobie roboty w Warszawie. Jednak nie o motywy w tym wszystkim chodzi, bo nie one tu byy najwa髒niejsze. Najwa髒niejsz ze wzgldu czysto praktycznych miaa by fachowo kandydata w prowadzeniu tego typu plac籀wki. Niestety tego Maciejowi Flemmingowi zabrako. Ju髒 w lutym br pisalimy o tym, 髒e ma problemy przynajmniej z czci zaogi. Nie potrafi sobie poukada tych stosunk籀w przez co p籀驕niej co rusz wybuchay jakie konflikty. Jak nie kadrowe, to pacowe. Dyrektor mia jeszcze jedn z manier. Kocha klak a nienawidzi krytyki. Pojawio si w naszej gazecie kilka materia籀w m籀wicych o pozytywnych zmianach dokonywanych w szpitalu. Otwieray nam one dostp do dyrektora o ka髒dej porze dnia. Ukaza si jednak jeden artyku kwestionujcy z punktu widzenia potrzeb szpitala zasadno zakupu niekt籀rych urzdze, a stalimy si jak stwierdzi w rozmowie ze mn , gazet z kt籀r nie chce mie nic wsp籀lnego. Tak wic wiele rzeczy zale髒ao u Macieja Flemminga od dobrego humoru i samopoczucia, mniej od racjonalnych przesanek i obiektywizmu. Maciej Flemming to ju髒 przeszo ustrzyckiej su髒by zdrowia. Z dniem 30 czerwca nie przedu髒y kontraktu przez co automatycznie rozwiza umow o prac. Pozostawi po sobie wbrew pozorom baagan, sk籀con zaog, nierozwizane problemy pacowe i kadrowe. Zamontowanie automatycznych drzwi w szpitalu, nowej windy i zakup kilku urzdze to za mao by mo髒na byoby wystawi mu pozytywn ocen. Niewiadoma pozostaje jeszcze kondycja finansowa szpitala. A髒 boj si pomyle co mo髒e wykaza niezale髒ny audyt, kt籀ry te finanse mam nadzieje bdzie bada.
Organ zao髒ycielski czyli starostwo ma znowu problem. Problem, kt籀ry w pewnym sensie sam sobie stworzy, zatrudniajc na stanowisku dyrektora szpitala osob, kt籀r przerosy problemy, kt籀rych podj si rozwizania do tego bez wymaganych referencji mened髒erskich Kotwicz su髒bie zdrowia.


Andrzej Kotowicz


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=312