:: [Nr 7/67] Sesja graniczna
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-08-19 12:53:09)

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu Bieszczadzkiego zdominowana zostaa przez sprawy zwizane z przejciami granicznymi polsko- ukraiskimi. Rozmawiano o istniejcym przejciu Krocienko- Smolnica, a tak髒e o planowanym utworzeniu trzech nowych przej Bystre- Mszaniec, 驍urawin – Boberka i Woosate- ubnia. Gomi sesji byli wicewojewoda podkarpacki Magorzata Chomycz, dyrektor wydziau spraw obywatelskich UW Stanisaw yszczek, komendant Bieszczadzkiego Oddziau Stra髒y Granicznej pk Dominik Tracz oraz zastpca komendanta PSG w Krocienku Andrzej Siwiec, kierownik Urzdu Celnego w Krocienku Jerzy Kosztoowicz.


Jeli chodzi o przejcie w Krocienku, to jest ono bez przerwy rozbudowywane i modernizowane. Niebawem do u髒ytku oddane zostan dwa terminale, kolejowy i autokarowy, co znacznie poprawi komfort odpraw. Jednak najwiksz bolczk tego przejcia s dugie kolejki czekajcych na odpraw. W tym roku na dalsz modernizacj przejcia w Krocienku przeznaczy si 1,8 mln z. Jak powiedzia na sesji zastpca dow籀dcy Stra髒y Granicznej w Przemylu Dominik Tracz, s spore rezerwy w udoskonaleniu sposobu odpraw, kt籀re mog te kolejki znacznie zmniejszy. Do tej pory jeli jaki samoch籀d poddany zosta bardziej szczeg籀owej kontroli reszta musiaa cierpliwie czeka na jej zakoczenie. To zdaniem zastpcy wielki bd. Samoch籀d kierowany do szczeg籀owej kontroli powinien opuci jak najszybciej pas ruchu by nie blokowa kolejki. Ci kt籀rzy nie maj nic do oclenia powinni w spos籀b pynny przeje髒d髒a przez przejcie. Tak dziao si na zachodniej granicy, gdzie pracowa. W Krocienku jest mo髒liwo utworzenia psa na kt籀ry kierowano by samochody wytypowane do kontroli. Takie czysto organizacyjne zmiany powinny zwikszy przepustowo przejcia i zminimalizowa kolejki. Tocz si te髒 rozmowy ze stron ukraisk na temat wsp籀lnej odprawy przeprowadzanej jednorazowo przez pogranicznik籀w i celnik籀w obu pastw. To z kolei wyeliminowao by proceder pobierania synnych ju髒 „pitek”. Dziki oddaniu do u髒ytku tych dw籀ch terminali poprawi si i to znacznie warunki sanitarne dla przekraczajcych granic. Ponadto wybudowane zostan te髒 sanitariaty tu髒 za szlabanem po stronie polskiej.
Zmiana zasad odprawy po wejciu Polski do strefy Schengen spowodowaa znaczne ograniczenie przekraczajcych granic Ukraic籀w. Z ich strony ruch zmniejszy si o ponad 70%. Luk t jednak wypenili Polacy. 驍ycie bowiem nie znosi pr籀髒ni i kto musi przewie驕 towar na kt籀ry jest zapotrzebowanie. Zmian proporcji w ruchu granicznym mo髒e przynie dopiero wprowadzenie tzw. maego ruchu granicznego. M籀wi o tym na sesji Stanisaw yszczek . Polega to bdzie na tym, 髒e osoby zamieszkujce stref trzydziestu kilometr籀w po obu stronach granicy bd mogy korzysta z pewnych preferencji. Po udokumentowaniu potrzeby wyjazd籀w powodowanej wzgldami rodzinnymi, biznesowymi, su髒bowymi Ukraicy i Polacy mieszkajcy w tej strefie otrzymaj specjalny dokument zezwalajcy na przekraczanie granicy bez wizy- w przypadku Ukraic籀w- oraz bez wbijania pieczci do paszportu w przypadku Polak籀w. Zezwolenia takie wydawane bd na okres od jednego do piciu lat. Zasady maego ruchu granicznego wprowadzone zostan najprawdopodobniej na pocztku przyszego roku.
Wraca te髒 sprawa otworzenia nowych przej granicznych na terenie gmin Czarna i Lutowiska. W Czarnej byo by to przejcie Bystre- Mszaniec, natomiast na terenie gminy Lutowiska 驍urawin- Boberka i Woosate – ubnia. Oczywicie do realizacji tych inwestycji upynie jeszcze sporo czasu. Wa髒ne jest to, 髒e z pomysu otwarcia tych przej nie zrezygnowano. Mog one odci髒y nieco przejcie w Krocienku i zaktywizowa nieco dwie pozostae bieszczadzkie gminy.


/steb/


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=310