:: [Nr 1/41] Moim zdaniem - Finisz
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-02-06 19:05:30)

Zawsze z kocem roku sesje poszczeg籀lnych rad kocz si 髒yczeniami owocnej pracy w nowym roku. Na ostatnich sesjach w 2005 roku do 髒ycze owocnej pracy dochodziy te髒 髒yczenia ponownego wyboru do rady, wszak rok 2006 bdzie rokiem kolejnych wybor籀w samorzdowych. Znakiem czasu dla radnych powiatu bieszczadzkiego byy te髒 skromne upominki w postaci kalendarzy samorzdowych, kt籀re w czci opisowej zawieraj wskaz籀wki jak wygra wybory. Trudno powiedzie , kt籀remu z radnych uda si wygra ponownie. Trudno te髒 powiedzie co o ponownym wyborze zdecyduje, wydaje si , 髒e najmniejszy wpyw ma tu postawa radnego w minionej kadencji. Wyborcy niestety kieruj si zupenie czym innym, a najczciej bywa tak i髒 skrelaj tych , kt籀rzy ju髒 byli bo ich zdaniem ju髒 si wystarczajco nachapali. Czas poka髒e jak bdzie tym razem.
Nie o tym chciabym jednak pisa w tym felietonie, a wanie o osigniciach lub pora髒kach obecnych samorzd籀w. Zaczniemy od samorzd籀w powiatowych. Po pierwsze stwierdzi nale髒y, 髒e ich kompetencje s niezwykle skromne, a na dodatek w trakcie tej kadencji zostay jeszcze uszczuplone. To martwi bo stawia pod znakiem zapytania celowo istnienia powiat籀w. Niestety wadza centralna kocha si w decydowaniu , rozdzielaniu, rcznym sterowaniu i nie chce sobie tych prerogatyw choby troszeczk odpuci. Szkoda bo jak pokazuje 髒ycie samorzdy powiatowe nawet tak skromnymi rodkami potrafi cakiem dobrze zarzdza.
Sukcesem w powiecie bieszczadzkim jest choby to , 髒e zatrzymana zostaa degradacja techniczna szkolnych budynk籀w. Co wicej po kilkunastu latach zrealizowano dwie powa髒ne inwestycje jakimi byy nowe konstrukcje dach籀w w LO i Zespole Szk籀 Zawodowych oraz czciowa wymiana stolarki okiennej w tych plac籀wkach. Udao si te髒 utrzyma na dobrym poziomie nauczycielskie pensje. To wbrew pozorom spore osigniecie przy cigle niedoszacowanej w peni subwencji owiatowej.
Drgno te髒 co nieco w sprawie remont籀w i modernizacji dr籀g. Szkoda, 髒e tak p籀驕no, ale jak wida nauka dotyczca skadania projekt籀w o dofinansownie zaczyna przynosi pod koniec kadencji samorzdu dobre owoce. Szkoda, 髒e tak p籀驕no, ale jak wida nauka dotyczca skadania projekt籀w o dofinansownie zaczyna przynosi pod koniec kadencji samorzdu dobre owoce. Jako pierwsza zmodernizowana zostaa droga z Jaowego do Bandrowa. Dofinansowanie uzyskay te髒 projekty modernizacji dr籀g Smolnik- Zatwarnica, Smolnik- Nasiczne- Brzegi G籀rne, Czarna- Lipie- Michniowiec oraz droga Ustrzyki – R籀wnia- Hosz籀w. Pecha maj ju髒 tradycyjnie mieszkacy obozewa, Telenicy i Dasz籀wki, oni w wyborach zapewne niezbyt dobrze osdz radnych powiatu.
Niepowodzeniem skoczyy si tez starania o remonty dr籀g wiodcych do Ustrzyk z Ropienki przez Serednic, Brelik籀w.
Najwiksz pora髒ka samorzdu powiatu bieszczadzkiego jest sytuacja su髒by zdrowia. Szpital ulega powolnej degradacji dotyczcej sprztu medycznego, stanu budynk籀w. Owszem czynione s starania by stan ten zmieni, okazuje si jednak 髒e dziaania te s mao wystarczajce, by nie powiedzie pozorne. Sytuacja szpitala to twardy orzech do zgryzienia dla nastpnej rady. Na dodatek trzeba to bdzie robi przy rosncej sile prywatnych gabinet籀w , kt籀re obsugiwane s w du髒ej mierze przez przyjezdnych lekarzy. Ci za kieruj pacjent籀w na leczenie szpitale poza Ustrzyki.
Pewnej reorganizacji trzeba bdzie te髒 dokona w samym starostwie. Na dzi dzie urzduje ono w dw籀ch budynkach, kupio za trzeci , kt籀ry jak na razie jest prawie pusty. Pora髒k jest te髒 to i髒 w dalszym cigu nie ma w Ustrzykach Prokuratury Rejonowej i Sdu. Mo髒e sprzyjajcy Ustrzykom posowie PiS potrafi doprowadzi t spraw do szczliwego finau.
Jeli chodzi o powiat Leski to tutaj od pocztku kadencji ostro zabrano si za remonty dr籀g. Dzi przy kocu kadencji wyremontowano ich w powiecie prawie trzydzieci kilometr籀w. To nie lada sukces. Sam wielokrotnie mogem si o tym przekona docierajc tam gdzie jeszcze niedawno trudno byo dojecha samochodem terenowym. Przykadem mo髒e tutaj by droga przez Monasterzec, droga z Bukowca przez Terk do Do髒ycy. Powiat Leski mimo sukces籀w w remontach dr籀g nie zaprzestaje walki o pienidze unijne na kolejne modernizacje. Ustpujca rada i zarzd powiatu nie ma si czego wstydzi przed swoimi nastpcami.
Jeli chodzi o owiat to w tej kadencji doszo do walki wadz powiatu z Ministerstwem o utrzymania przy samorzdzie Technikum Lenego. Sprawa ta podzielia spoeczestwo miasta, a szczeg籀lnie grono pedagogiczne tej szkoy. Patrzc jednak z perspektywy czasu wydaje si 髒e pozostanie szkoy w powiecie byo szczliwym rozwizaniem. Po pierwsze Ministerstwo jakby stracio animusz do przygarniania szk籀 lenych pod swoje skrzyda. Po drugie gdyby tak si stao leskie Technikum byoby jedn z wielu szk籀 podlegych Ministerstwu za pozostajc przy powiecie jest jedyn w wojew籀dztwie o kt籀r warto i trzeba dba.
Sukcesem jest te髒 sytuacja leskiego SP ZOZ. Budynek szpitala docieplono, zmodernizowano. Systematycznie ronie wysoko kontrakt籀w z NFOZ. SP ZOZ nie ma dug籀w, nic nie zalega pracownikom. To dobrze wr籀髒y miejscowej su髒bie zdrowia , a tym samym samorzdowi powiatowemu. Jeli o losie dotychczasowych radnych miay by decydowa osignicia obecnej kadencji to radni mogli by by spokojni o ponowny wyb籀r. Jak ju髒 jednak pisaem wyborcy kieruj si w swych wyborach zupenie czym innym, a szkoda.

Wiesaw Stebnicki

W nastpnym numerze "Naszych Poonin" finisz kadencji w radach miast i gmin.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=31