:: [Nr 7/67] "Uratowa 髒ycie"
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-08-19 12:50:41)

Jak wszyscy dobrze wiemy ludzkie 髒ycie jest bezcenne. Czowiek p籀ki jest zdrowy, sprawny i funkcjonuje w spoeczestwie to nie myli, 髒e mo髒e kiedy potrzebowa czyjej pomocy. Mo髒liwe jest i髒 ka髒dy z nas bdzie mia szanse uratowa 髒ycie drugiemu czowiekowi. Idee propagowane przez Europejsk Fundacj Honorowego Dawcy Krwi {www.krewniacy.pl/} to m.in. dziaania pod hasem „Obdaruj sob Innych” czyli zgoda na oddanie po mierci tkanek oraz narzd籀w do przeszczepu. Su髒y ma temu akcja podpisywania wasnorcznie „Karty Owiadczenia Woli” (mo髒na j wydrukowa ze strony internetowej fundacji). Otrzymane „karty” zostay rozprowadzone wr籀d mieszkac籀w Powiatu Leskiego.
Starostwo Powiatowe w Lesku [ http://www.powiat-leski.pl ] od maja 2008 r. bierze udzia w tym tak wa髒nym dla spoeczestwa przedsiwziciu. Zgodnie z Regulaminem Kampanii spoecznej „acuch Krewniak籀w – Karta Owiadczenia Woli” na cianie budynku urzdu zawisn „banner” informacyjny /30.06.08 r./ (podzikowanie za materiay dla Pana Andrzeja Goliszek) oraz za pomoc techniczn przy wieszaniu banneru dla Pana Bogusawa Malaka. Honorowy Patronat obj m.in.: Minister Zdrowia oraz Marszaek Wojew籀dztwa Podkarpackiego.
Ka髒da instytucja, firma, samorzd terytorialny lub inna zainteresowana jednostka (Policja, Stra髒 Po髒arna itd.) mo髒e si zwr籀ci do EFHDK aby wesprze bd驕 wzi udzia w tym tak wa髒nym spoecznym akcie wiadczcym o mioci do bli驕niego. Niech sowa Jan Pawa II bd dla wszystkich zacht do wczenia si w kampani: „Nale髒y zaszczepi w sercach ludzi, zwaszcza modych, szczere i gbokie przekonanie, 髒e wiat potrzebuje braterskiej mioci, kt籀rej wyrazem mo髒e by decyzja o darowaniu narzd籀w”.


mgr Mirosaw Fedoryszak - Koordynator akcji w Starostwie Powiatowym w Lesku.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=309