:: [Nr 6/66] Ranking diet radnych samorzdowych
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-07-07 17:08:04)

Kolejne ju髒 a zarazem ostatnie zestawienia diet radnych samorzdowych, Dzisiaj por籀wnujemy diety radnych Rad Gminnych z Czarnej, Lutowisk i Olszanicy. Z przedstawionych gmin powierzchniowo najwiksze s Lutowiska, za najwicej mieszkac籀w liczy gmina Olszanica. W gminach Czarna i Lutowiska diety obliczane s poprzez przemno髒enie stawki za posiedzenie przez liczb posiedze w kt籀rych dany radny uczestniczy. W gminie Olszanica zrezygnowano z takiego sposobu i od niedawna wprowadzono miesiczny ryczat.

Rada Gminy w Czarnej:


Bardzo charakterystyczna jest pot髒na r籀髒nica pomidzy wysokoci diet wszystkich radnych a diet pobieran przez przewodniczcego. rednio przewodniczcy Rady Gminy Czarna otrzymuje diet jedenastokrotnie wy髒sz od przecitnej diety szarego czonka rady. Koszty diety przewodniczcego to prawie 46% caoci koszt籀w jakie gmina wydaje na wypat diet dla czonk籀w rady.

Rada Gminy w Lutowiskach:


Podobnie jak w gminie Czarna w Radzie Gminy Lutowiska jej przewodniczcy pobiera zdecydowanie najwy髒sze wynagrodzenie. cznie w Lutowiskach wydaj na diety radnych o kilkanacie procent wicej jak w ssiedniej Czarnej ale i dieta przewodniczcego rady jest odpowiednio wy髒sza i stosunek procentowy do wysokoci pozostaych diet jest bardzo podobny.

Rada Gminy w Olszanicy:


Gmina Olszanica wydaje na diety radnych prawie trzykrotnie wicej ni髒 przedstawione wy髒ej Czarna i Lutowiska, jest jednak od nich ponad dwukrotnie liczniejsza. Jednak stosunek diety przewodniczcego do diet pozostaych radnych jest tu zupenie inny. Dieta przewodniczcego stanowi 17% procent wszystkich diet. Zdecydowanie mniejsza jest te髒 w Olszanicy r籀髒nica pomidzy diet przewodniczcego a najni髒sz diet pobieran prze radnego.
Trudno jest zrozumie powody preferencji finansowych dla przewodniczcych rad gmin w Czarnej i Lutowiskach Panowie Adam Mehal i Marek Bajda pobieraj diety prawie takie same jak wszyscy pozostali radni razem wzici. Podobnie jak trudno nie zada sobie pytania czy kilkadziesit zotych miesicznie, bo tyle pobieraj radni gmin Czarna i Lutowiska, jest jakkolwiek rekompensat za czas przeznaczony na dziaalno samorzdow? Bez wtpienia jest to zgodne z prawem, regulacje takie wprowadziy wadze wspomnianych gmin ale nie atwo jest zrozumie powody dla kt籀rych to uczyniono. Zgodnie z przyjt zasad przedstawione w tym cyklu informacje pozostawiamy bez komentarza.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=304