:: [Nr 1/41] Dyskutuj, czy si wadz?
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-02-06 18:58:51)

W dniu 29 grudnia 2005 roku odbya si kolejna, ju髒 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, ostatnia w koczcym si roku. Stao si dobr tradycj Rady, 髒e na ostatniej sesji mijajcego roku uchwala bud髒et miasta na rok nastpny. Przyjcie uchway bud髒etowej byo najwa髒niejszym punktem porzdku obrad. Dochody bud髒etu zostay zaplanowane na poziomie 31.764.890,45 zotych, za wydatki ustalono na kwot 37.512.083,00. Tak wic planowany deficyt bud髒etowy wyniesie 5.797.747 zotych. Tradycyjnie ju髒 najwiksz pozycj w wydatkach ustrzyckiej gminy s wydatki na owiat i wychowanie, kt籀re w bie髒cym roku wynios 14.396.811 z . Plac籀wki upowszechniania kultury otrzymaj dotacje przedmiotowe odpowiednio Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 520.000 z a Ustrzycki Dom Kultury 460.000z. Dotacja do „Gazety Bieszczadzkiej” w roku 2006 zostaa ustalona jako dopata do ka髒dego egzemplarza gazety w kwocie 1,87 i zaplanowano j w wysokoci 70.000z. Z zada objtych wieloletnimi programami inwestycyjnymi najwa髒niejsze wydatki w roku 2006 zostay przeznaczone na nastpujce zadania:

1) Sortownia odpad籀w - 3.907.500 z,
2) Przebudowa Rynku - 1.234.000 z,
3) Modernizacja wietlicy w R籀wni - 465.000 z,
4) Remont biblioteki - 295.000 z,
5) Projekt hali sportowej - 110.000 z,

cznie wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwot 6.679.500 z. Projekt bud髒etu by od kilku tygodni przedmiotem prac poszczeg籀lnych komisji Rady Miejskiej. Komisja Bud髒etu i Inicjatyw Gospodarczych zarekomendowaa radnym przyjcie zaproponowanej wersji bud髒etu, uchwaa zostaa podjta jednogonie. W kolejnym punkcie porzdku dziennego Rada Miejska uchwalia „Regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”. Przyjty regulamin w spos籀b szczeg籀owy reguluje zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci znajdujcych si w miecie i gminie Ustrzyki Dolne oraz okrela obowizki wacicieli nieruchomoci w tym zakresie. Z najwa髒niejszych zakaz籀w przytocz tylko kilka znamiennych przykad籀w. Zakazuje si midzy innymi:

a) wypalania traw i spalania odpad籀w,
b) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam i ogosze,
c) wylewania nieczystoci pynnych poza wyznaczonymi stacjami zlewnymi,
d) indywidualnego opr籀髒niania zbiornik籀w bezodpywowych przez wacicieli nieruchomoci.

W rozdziale III zostay okrelone zasady usuwania odpad籀w z nieruchomoci. W 禮9 waciciel nieruchomoci zosta zobowizany do zawarcia umowy na odprowadzanie nieczystoci pynnych do sieci kanalizacyjnej lub ich wywozu ze zbiornik籀w bezodpywowych. W przypadku, gdy waciciel nie zawrze wspomnianej wy髒ej umowy, burmistrz wyda z urzdu decyzj, w kt籀rej ustali obowizek uiszczania opat wedug najwy髒szych stawek uchwalonych przez Rad Miejsk. Powodem takiej regulacji jest panujca w naszej gminie do powszechna praktyka nie wywo髒enia nieczystoci pynnych przez wacicieli budynk籀w mieszkalnych. W wielu domostwach panowaa zupenie paradoksalna sytuacja, woda by w nich u髒ywana w spos籀b normalny, za cieki nie wiadomo jak i kiedy wyparowyway. Wypada wierzy, 髒e Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej skorzysta z nowej mo髒liwoci prawnej i panujca praktyka zostanie zlikwidowana. Ostatnim punktem sesji byy tradycyjne 髒yczenia noworoczne.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=29