:: [Nr 5/65] Aktualnoci leskie
Artyku dodany przez: Redakcja (2008-06-03 12:02:53)

W dniu 28 kwietnia br. odbya si XV sesja Rady Powiatu Leskiego. Miaa ona du髒e znaczenie dla rozwoju naszego powiatu a w szczeg籀lnoci leskiej su髒by zdrowia. W trakcie obrad om籀wiono sprawozdanie z wykonania bud髒etu powiatu za 2007 r. i wszyscy radni udzielili absolutorium Zarzdowi Powiatu. Zatwierdzono te髒 jednogonie roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2007 r.

Rada Powiatu Leskiego popara wnioski SP ZOZ na zakup nastpujcego sprztu:
- dla pracowni diagnostyki obrazowej (tomograf) i wyposa髒enia dla Oddziau Ratunkowego,
- dla wyposa髒enia centralnej sterylizatorni szpitala,
- zakup dw籀ch karetek dla podstacji w Polaczyku i Cisnej.


rodki na zakup SP ZOZ planuje uzyska z Ministerstwa Zdrowia oraz z dotacji Marszaka Wojew籀dztwa Podkarpackiego. czna kwota zakupu to ok. 11,5 mln z z czego wasny wkad SP ZOZ powinien wynie ok. 1,9 mln z. W tej sytuacji dyrekcja SP ZOZ bdzie musiaa szuka sponsor籀w, kt籀rzy choby czciowo dostarcz rodki na zgromadzenie „wsadu”. Na reszt trzeba bdzie zacign po髒yczk. Obecnie kto nie bierze mdrej po髒yczki, nie potrafi si rozwija i cofa si w rozwoju.


Jedyn pomoc jak mo髒e udzieli nasze Starostwo, to wzorujc si na powiatach ociennych, powinno doo髒y stara aby w Lesku powstaa organizacja po髒ytku publicznego tak aby mieszkacy powiatu leskiego mogli w naszym Urzdzie Skarbowym przekaza 1% podatku wynikajcego z zeznania podatkowego. Wedug oceny Urzdu Skarbowego w ten spos籀b mo髒na by uzbiera w skali roku ok. 100 ty z., kt籀re zostay by przeznaczone na potrzeby szpitala.W drugiej poowie lipca br. otworzy swoje podwoje w Lesku kolejny, wielkopowierzchniowy magazyn. Tym razem bdzie to pawilon RCMB (Rzeszowska Centrala Materia籀w Budowlanych), kt籀ry bdzie zaopatrywa ludno caych Bieszczad籀w w materiay budowlane. Wspomniany supermarket znajdowa si bdzie w pobli髒u „Biedronki”. Wychodzi on naprzeciw potrzebom naszej ludnoci, kt籀ra coraz czciej prowadzi r籀髒nego rodzaju roboty budowlane. Ilo zezwole wydanych przez leskie starostwo na te roboty przedstawia si nastpujco:Z zestawienia iloci wydanych pozwole na budowy wynika, 髒e:
- najwicej rob籀t realizowanych jest w gminie Lesko, na drugim miejscu plasuje si gmina Solina a na trzecim gmina Cisna,
- gminy Olszanica i Baligr籀d wyra驕nie odstaj od wy髒ej wymienionych. Na podkrelenie zasuguje jednak fakt, 髒e jeszcze w bie髒cym roku doprowadzony zostanie gaz do Uherzec Mineralnych z przeznaczeniem dla tamtejszego Zakadu Karnego. W ten spos籀b zaistnieje mo髒liwo gazyfikacji gminy Olszanica. Bardzo atwo bdzie te髒 doprowadzi gaz do Baligrodu. Ju髒 dwie wioski tej gminy maj gaz.

Na przestrzeni minionego 10-lecia bardzo szybko rozwina si w Lesku sie handlowa. Powstay 2 supermarkety („Plus” i „Biedronka”) oraz wielkopowierzchniowy sklep AGD, kt籀re oferujc szeroki wachlarz towar籀w ograniczaj niekontrolowany wzrost ich cen jaki ma miejsce w innych miejscowociach bieszczadzkich. Dziki dogodnemu dojazdowi do Leska, rozwojowi motoryzacji i szerokiej ofercie towar籀w po umiarkowanych cenach, Lesko stao si g籀wnym centrum zaopatrzeniowym dla ludnoci caych Bieszczad籀w i turyst籀w tu przebywajcych. Wida to ewidentnie po rejestracjach samochod籀w parkujcych na parkingach przy supermarketach i przy innych sklepach w cay miecie.

Jan Lewicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=275