:: [Nr 1/41] PiS w Bieszczadach - wychodzenie z cienia
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-02-06 18:51:13)

Do 1980 roku nie byo na terenie Bieszczad ludzi, kt籀rzy by jednoznacznie okrelali si jako przeciwnicy ustroju i niepodzielnych rzd籀w PZPR. Owszem w rozmowach prywatnych , na rodzinnych imprezach krytykowano poczynania 籀wczesnych wadz, ale bya to krytyka odchyle od jedynie susznej linii i wypacze jakich dopuszczali si partyjni notable. W Polsce tak naprawd wadza nigdy nie kneblowaa ust tak jak choby w Czechosowacji , NRD, czy te髒 ZSRR. Ponarzeka m籀g ka髒dy, jednak co najwy髒ej prywatnie lub na zakadowych nasiad籀wkach. wadza nigdy nie kneblowaa ust tak jak choby w Czechosowacji , NRD, czy te髒 ZSRR. Ponarzeka m籀g ka髒dy, jednak co najwy髒ej prywatnie lub na zakadowych nasiad籀wkach. Wy髒ej obowizywa ju髒 nakazowy optymizm i czcze pustosowie. Dopiero rok 1980 sta si rokiem przeomowym.
Po cichu na plebani formowa si zaczy wolne zwizki zawodowe, nie nazywane jeszcze Solidarnoci. Strajki sierpniowe przeniosy te na wp籀 konspiracyjne spotkania z ustrzyckiej plebani i kocioa do miejscowych zakad籀w pracy. W miecie powstawa zaczy zakadowe oddziay Solidarnoci, za jesieni utworzono Midzyzakadow Komisj Zwizkow. Do Solidarnoci wstpio ponad 80% pracownik籀w. Byy te髒 i takie zakady pracy gdzie wsp籀czynnik ten by bliski 100 procent. Kto pamita ten okres to wie, 髒e Solidarno bya wtedy bardziej lewicowa od PZPR, za jedynym postulatem znamionujcym przyszy zwrot w prawo by postulat 髒dajcy niezale髒noci od partii i wadz, zwizk籀w zawodowych. Ten owczy pd do Solidarnoci nie by by tak masowym gdyby wikszo ze wstpujcych miaa wiadomo, tego co stanie si z Solidarnoci ju髒 za kilka miesicy, gdyby byo wiadomym w jakim kierunku ustawiaj zwizek jego polityczni doradcy. Wiem co na ten temat bo sam przewodziem zakadowej Solidarnoci w Przedsibiorstwie Budownictwa Komunalnego, p籀驕niejszym MZRB. Na 215 os籀b zaogi, zapisao si do zwizku 201 os籀b, 10 nale髒ao do przyszego OPZZ, a cztery osoby nie nale髒ay nigdzie. I to by szczyt. Po wydarzeniach marcowych w Bydgoszczy w 1981 roku powoli liczba czonk籀w Solidarnoci zacza si wykrusza. Ta tendencja trwa do dzi , a obecna Solidarno to zaledwie ndzne szcztki tej z 1980 roku.

Zal髒ki prawicy

Nie o losach miejscowej Solidarnoci chce jednak pisa a o formowaniu si politycznej prawicy w Bieszczadach. Prawic z Solidarnoci czy jednak bardzo wiele, bowiem to wanie zwizek wykreowa jej przyszych dziaaczy. W Ustrzykach byo podobnie jak w caej Polsce, wr籀d zwizkowych dziaaczy bardzo szybko wyodrbnia si grupa ludzi dla kt籀rych zwizek zawodowy by jedynie rodkiem do politycznych przemian. Grup to tworzyli midzy innymi Andrzej Pietrzyk, Tomasz Winnicki, Sawomir Dziennik, doktor Prokop- Kur, Jarosaw Waszczuk, K. Koodziski, S. Pitera za w Solidarnoci rolnik籀w Antoni Wojnarowicz, W. Nowacki, Fr. ysyganicz. Grupa ta wydawaa midzy innymi w powielaczowej formie niezale髒ne pismo Bieszczadnik. Kres Solidarnoci jak te髒 i w/w grupie przyni籀s stan wojenny. W latach osiemdziesitych wikszo ludzi pierwszej Solidarnoci zaprzestaa dziaalnoci, miejscowi przyw籀dcy zwizkowi wyjechali za granic, niekt籀rzy zmienili swe zapatrywania. Dzi wikszo z tych co pozosta ma problemy z prac, ze znalezieniem sobie swojego miejsca w Bieszczadach. Wielu zmaro, wielu te髒 nawet nie chce si przyzna do tego 髒e kiedy tak mocno zaanga髒owao si w zwizkowe dziaania. Po koniec lat osiemdziesitych Solidarno zacza si na nowo odradza, tak髒e w Bieszczadach. Doszo jednak do pokoleniowej zmiany, ze starych dziaaczy w zasadzie pozosta tylko Tomasz Winnicki , Andrzej Szczerbicki, Jan Kot, Stanisaw Socha i kilka innych os籀b, nowymi twarzami stali si natomiast Adam Pzio, Piotr Korczak, Arkadiusz Lupa i wielu innych. Z tego grona wyoniony zosta nowy burmistrz miasta jak i prawie cay zarzd gminy. Grupa ta w wikszoci stworzya Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorzdowe, przez dugi czas jedyne na terenie gminy ugrupowanie post-solidarnociowe. Przez pewien okres czasu do mocno dziaao w Ustrzykach Porozumienie Centrum braci Kaczyskich, a startujcy z jego ramienia w wyborach parlamentarnych 1993 roku doktor Jan Matusik zdoby cakiem przyzwoit liczb gos籀w.

Kiepskie lata prawicy

Wybory parlamentarne w 1993 roku wygraa lewica , kt籀ra wsp籀lnie z PSL rzdzia do 1997 roku. To byy ze lata miejscowej prawicy. Poza koniunkturalnym BSS-esem przestaa ona praktycznie istnie. Organizacje zakadowe Solidarnoci posypay si bo zaczy lawinowo pada zakady pracy, za w urzdach nawet tych kierowanych przez ludzi Solidarnoci zwizki zawodowe nie byy mile widziane. Ludzie Solidarnoci mieli do siebie r籀髒nego rodzaju zarzuty, dotyczce g籀wnie zaszoci, sposob籀w dalszego dziaania. Lata 1995/1996 to najgorszy okres dla miejscowej prawicy. Dopiero odg籀rna inicjatywa tworzenia AWS, staa si o髒ywczym zastrzykiem dla lokalnych dziaaczy. Ustrzycka prawica to w tym okresie nie partie , ale zwizek Solidarno, jednak mocno sk籀cony. Ustrzyckie rodowisko prawicowe postanowi sklei ksidz Andrzej Chmura. Tak wic podobnie jak w 1980 roku zaczy si spotkania na plebani , tylko tym razem w kociele pw. w. J籀zefa. Ksidz doszed do wniosku, 髒e budowanie nowych struktur musi si odbywa z udziaem nowych ludzi, kt籀rzy mogli by pogodzi zwanione strony. W ten wiec spos籀b za zgod wikszoci wyb籀r pad na Marka Andrucha. Adruch ju髒 od samego pocztku musia si wzi ostro do roboty bo zbli髒ay si wybory parlamentarne w 1997 roku. Wprawdzie powiat bieszczadzki nie wystawi swojego czowieka na licie wyborczej AWS, nie oznaczao to jednak, 髒e mo髒e sobie te wybory odpuci. AWS wygra , cho w powiecie bieszczadzkim wynik ten nie by a髒 tak dobry jak w kraju. Po wyborach jak zwykle do zwycizc籀w pr籀buj si doczepi ludzie polityki zwani potocznie „zwrotniczymi”. To ci dla kt籀rych polityka i przynale髒no partyjna nie jest kwesti zasad i ideologii, a jedynie okazja do wasnych interes籀w. W liczcym okoo trzydziestu os籀b gronie ludzi miejscowego AWS pojawili si zwolennicy ZChN, SKL i rozpoczli ponowne podziay.

Samorzdowy rozam

Rok po wyborach parlamentarnych odbyy si wybory samorzdowe. Ostatnie przed reform administracyjn. Ludzie AWS osignli w radzie miasta Ustrzyki cakiem przyzwoity wynik. Mieli dziesiciu radnych . Dogadali si z dwoma radnymi PSL, tak髒e radni Niezale髒ni deklarowali wsp籀prace z nimi. Niestety w tym czasie starzy wyjadacze z BSS wyuskali z ich grona Stanisawa Leszeg obiecujc mu stanowisko burmistrza. Do BSS doczyli radni Niezale髒ni, kt籀rzy s zawsze ze zwycizcami i koncepcja tworzenia zarzdu przez AWS upada. Synne byy wtedy dwutorowe obrady rady. Radni skupieni wok籀 BSS obradowali w sali konferencyjnej Urzdu Miasta, za radni skupieni wok籀 AWS w wietlicy nadlenictwa. Na nic si to nie zdao. BSS wygra ten sp籀r , Leszega zosta burmistrzem, Nahajowski przewodniczcym rady. AWS postanowi stan cakiem z boku i nie przyj 髒adnej z ofert skadanych przez BSS. Po dw籀ch latach BSS wystpi z propozycj odwoania burmistrza i zmian w zarzdzie. Po wielu rozmowach AWS zaakceptowa to , co wicej wydelegowa tak髒e dw籀ch swoich radnych do zarzdu. Mniej wicej w tym czasie odbyy si te髒 wybory do rady nowo utworzonego powiatu bieszczadzkiego. AWS uzyska w nich cakiem przyzwoity wynik. Jednak zar籀wno na AWS jaki i BSS spado odium pora髒ki jakim byo wyonienie zarzdu powiatu i prezydium rady. Ludzie z opcji ustrzyckiej nie wiedzie czemu byli przekonani o wygranej i nie chcieli i na jakiekolwiek ustpstwa w stosunku do Leska. Owocem takiej postawy byo to i髒 leszczanie -poza jedn funkcj wiceprzewodniczcego rady dla Stpora- obsadzili wszystkie pozostae. Wprawdzie stolic powiatu byy Ustrzyki, ale nie miay jakiegokolwiek wpywu na to co si w powiecie dzieje. Tak wic sukces zwizany z utworzeniem powiatu z siedzib w Ustrzykach zmieni si w klsk z powodu zbyt wielkich aspiracji miejscowych polityk籀w. Cho przyzna trzeba, 髒e jeden z radnych AWS z opcji leskiej zachowa si przyzwoicie, co byo zasug perswazji ze strony Andrucha. W miecie burmistrzem zosta Henryk Suuja uzyskujc rzecz jasna poparcie AWS. AWS rzdzi w kraju , tak wic normalna kolej rzeczy radni miejscowego AWS pomagali burmistrzowi w zaatwianiu wielu spraw. Jednak jak m籀wi niekt籀rzy z nich pomoc ta nie zawsze bya doceniana przez BSS.

Wybory 2002 roku- wynik gorszy od przewidywa

Do wybor籀w samorzdowych w 2002 roku miejscowa prawica sza ju髒 pod szyldem Obywatelskiego Porozumienia Samorzdowego. AWS rozpad si praktycznie pod koniec rzd籀w Buzka, za wybory parlamentarne wygraa w druzgoccy spos籀b lewica. OPS wo髒y wiele pracy w kampanie wyborcz do samorzd籀w. Wynik by jednak nie adekwatny do poniesionych nakad籀w. W radzie miasta zasiad jedynie Arkadiusz Lupa, za w radzie powiatu Marek Andruch, Jan J籀zefczyk i Jarosaw Bachno. OPS postanowi wej w koalicj z BSS w radzie powiatu. W zamian za to uzyska stanowisko wice- starosty dla Marka Adrucha oraz zastpcy przewodniczcego rady dla Jarosawa Bachno, na dodatek Jan J籀zefczyk zosta przewodniczcym Komisji Rewizyjnej. Zdaniem Marka Andrucha ukad taki pozwoli na zrealizowanie wielu zao髒e przedwyborczych OPS. G籀wnie chodzio o owiat, kt籀ra w przypadku szk籀 rednich ma si cakiem dobrze. Tak wic mimo nielicznej reprezentacji w radach OPS osign wicej ni髒 w kadencji 1998- 2002 gdy w radzie miasta mia dziesiciu radnych. Dlatego te髒 prawica tak髒e w wyborach samorzdowych 2006 roku wystartuje pod szyldem OPS, a jej naturalnym koalicjantem ma by BSS. Sprawdzianem mo髒liwoci prawicy by start w wyborach parlamentarnych pod szyldem PiS Ryszarda Urbana. Mimo skromnych rodk籀w jakimi miejscowy PiS dysponowa w por籀wnaniu np. z PO Ryszard Urban zdoby ponad 900 gos籀w, czyli niewiele mniej od faworyzowanego i popieranego administracyjnie przez powiat , miasto i gminy Adama Pzioa z PO. Ten wynik dobrze wr籀髒y bieszczadzkiej prawicy. Bdzie go chciaa zdyskontowa w najbli髒szych wyborach samorzdowych. PiS jest gotowe do rozm籀w o wsp籀lnym kandydacie z powiatu bieszczadzkiego w wyborach do Sejmiku Samorzdowego Wojew籀dztwa Podkarpackiego, co wicej jest zdania 髒e powinien to by wanie kandydat PiS-u. Natomiast jeli chodzi o wyb籀r burmistrza to bdzie wystawia swojego kandydata, bowiem ranga i znaczenie partii taki samodzielny start wymusza.
Pozycja bieszczadzkiej prawicy powoli si stabilizuje. Zakoczy si okres wewntrznego fermentu i spor籀w. Przyszed czas na budowanie mocnych struktur. OPS skupia grono kilkudziesiciu os籀b , za sam PiS jest zgodnie z zaleceniami Jarosawa Kaczyskiego parti wrcz elitarn. W powiecie bieszczadzkim jest to na razie zaledwie kilkanacie os籀b, bowiem czekanie na czonkostwo trwa w PiS-eie cay rok. jak m籀wi Marek Andruch ju髒 rozpoczy si przygotowania do wybor籀w. Szuka si dobrych kandydat籀w, szczeg籀lnie na wsi bo tam OPS ma z tym najwiksze problemy. Pomoc bdzie tutaj zapewne biuro PiS jakie zapewne zostania utworzone, bowiem partia chce mie takie biura z etatowym pracownikiem w ka髒dym powiecie. Trudno powiedzie kto bdzie kandydatem PiS do sejmiku, kto kandydatem na burmistrza. Miasto gosi , 髒e do Sejmiku wystartuje Marek Adnruch za na burmistrza Ryszard Urban. Nikt tego w PiS-e nie potwierdza, ale i te髒 nikt stanowczo nie zaprzecza. Pewnym jest jedno , 髒e bd to kandydaci ze cisego grona dziaaczy byego AWS, obecnego OPS i PiS czyli kto z grupy w kt籀rej znajduj si Marek Andruch, Ryszard Urban, Arkadiusz Lupa, Tomasz Winnicki, Jarosaw Bachno, Jan Fedczak, Andrzej Szczerbicki, Jan J籀zefczyk, Dariusz Malicki.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=27