:: [Nr 1/41] 10 wydarze, kt籀re wstrzsny ...
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-02-06 18:39:14)

10 wydarze, kt籀re wstrzsny Powiatem Bieszczadzkim w roku 2005

Koniec roku jest tradycyjnym okresem wszelkiego rodzaju podsumowa, ranking籀w, klasyfikacji. Redakcja Naszych Poonin postanowia p籀j tak髒e tym ladem i sporzdzi list najwa髒niejszych naszym zdaniem wydarze, kt籀ry najmocniej poruszyy spoeczestwo powiatu bieszczadzkiego. Oczywicie nie bdzie to klasyfikacja typu otwarto, przecito wstg, oddano do u髒ytku. Najwa髒niejszym kryterium w naszej klasyfikacji by fakt jak wielki odd驕wik wzbudzio dane wydarzenie wr籀d ludzi, jak mocno byo komentowane, jak wiele plotek na ten temat kr髒yo. Musimy przyzna , 髒e wyb籀r wbrew pozorom nie by wcale atwy, ba sp籀r o to jakie wydarzenia maj si znale驕 w pierwszej dziesitce mao nie doprowadzi do rkoczyn籀w w gronie juror籀w. Na szczcie nie doszo do nich , bo mogo si tak sta , 髒e sam wyb籀r dziesitki m籀g by si sta wydarzeniem godnym finau. Pora koczy ten przydugi wstp i zaprezentowa tegorocznych zwycizc籀w.


Powiksz zdjcie
Adam Pzio
1. Pora髒ka Adama Pzioa w walce o poselski mandat - kandydatura ta bya prawie pewna. Wspary j samorzdy gmin Ustrzyki Dolne, Lutowiska, Czarna oraz powiatu Bieszczadzkiego. Gwoli cisoci warto doda, 髒e nie zrobili tego wszyscy radni. Wspar j osobicie Jan Maria Rokita. Miasto utono w plakatach promujcych Adama Pzioa. Na nic si to jednak nie zdao, mandatu nie ma. Przyczyny pora髒ki trudno jednoznacznie okreli, przemiewcy m籀wi 髒e zaszkodzia wizyta Rokity, zawistni, 髒e budowa adnego domu, 髒yczliwi zarzucaj kandydatowi brak ludzkiej twarzy i du髒y dystans do wyborc籀w, za rozsdni zbyt du髒 liczb miejscowych kandydat籀w. Co by nie powiedzie szkoda mandatu.


Powiksz zdjcie
Marcin Rogacki i Marian Kawa
2. Wyb籀r Marcina Rogackiego na w籀jta Czarnej - bya to spora niespodzianka, cho wiele os籀b twierdzi, 髒e by to znak czas籀w. czarna znudzia si ju髒 kunktatorskimi rzdami poprzedniego w籀jta i potrzebowaa wie髒ej krwi. Rogacki to gwarantowa i wygra. Ciekawostka tych wybor籀w by dobry wynik niejakiego Petki, co wiadczy o tym , 髒e ludzie kochaj jednak bajki i ci co je opowiadaj mog liczy na pewn popularno.


Powiksz zdjcie
3. Przebudowa poudniowej pierzei rynku - gdy rozpoczynano prace od wycinki drzew , w miecie zawrzao. Do redakcji rozdzwoniy si telefony z protestami przeciw temu barbarzystwu. miao mo髒na powiedzie, 髒e 90 procent mieszkac籀w Ustrzyk bya przeciwne zmianom. Wadze miasta popeniy bd nie informujc ludzi o zakresie i skali przebudowy parku oraz o tym co powstanie w tym miejscu. Wywieszenie projektu na tablicy ogosze wzmogo tylko emocje , a髒 do tego stopnia, 髒e kto rozbi tablic. Dzisiaj jest ju髒 inaczej. Ludzie naocznie stwierdzili co si w parku zmienio i powoli zaczli to akceptowa. dzi mo髒na powiedzie i髒 80 procent mieszkac籀w jest za przebudow parku.


Powiksz zdjcie
4. Proces Marii K. kasjerki z ustrzyckiego PGM - przez prawie dwa lata Maria K. unikaa procesu sdowego leczc si psychiatrycznie. W tym czasie- jak si m籀wi- zaatwia sprawy majtkowe, tak by sd nie m籀g jej nic odebra i pojawia si na sali sdowej. Zarzucono jej zdefraudowanie ponad 240 tysicy z pochodzcych z czynsz籀w wpacanych przez mieszkac籀w budynk籀w PGM. Jak do tej pory 髒adnych konsekwencji nie poniosy osoby bezporednio nadzorujce prace Marii K., a doda trzeba 髒e nawet pobie髒na kontrola uniemo髒liwia by ten proceder ju髒 na samym poczatku.


5. Zwolnienia pielgniarek w ustrzyckim SP ZOZ - dyrekcja ustrzyckiego SP ZOZ uwierzya, 髒e tragiczn sytuacje plac籀wki uratuje zwolnienie kilku pielgniarek, w tym miedzy innymi matek samotnie wychowujcych dzieci. Na tym skoczyo si reformowanie szpitalnych finans籀w. Do da warto , 髒e w dalszym cigu szpital generuje miesicznie okoo 100 tys. z strat.


6. Sp籀r sdowy burmistrz Henryk Suuja kontra naczelny Poonin Stebnicki - sprawa budzia emocje w czasie ubiegorocznych wakacji, a jej kulminacj by materia „Burmistrz kamie”. O sporze mo髒na powiedzie , 髒e byo z nim tak jak w przysowiu- z du髒ej chmury may deszcz. Czytelnicy Poonin liczyli mo髒e na jakie spektakularne wydarzenia zwizane z procesem, tym czasem doszo do sdowej ugody, kosztem maych ustpstw ka髒dej ze stron sporu. Stebnicki przeprosi i tak to si na razie zakoczyo.


Powiksz zdjcie
Czesaw Gonet
7. Zmiana szefa Stra髒y Granicznej na przejciu w Krocienku - odszed Czesaw Gonet, kt籀ry zajmowa to stanowisko od czasu gdy przejcie podnioso swoja rang z kolejowego na kolejowo- drogowe. Czesaw Gonet szefowa szefowa w najgortszym okresie budowy przejcia, uruchomienia przejcia samochodowego. Jego miejsce zaj Robert Poszyski.


8. Dobry rok dla zespou KSU - ukazaa si dugo oczekiwana pyta zespou „Nasze Sowa”. Zesp籀 da ponad 150 koncert籀w w cay kraju , a tak髒e w Niemczech i w Londynie. Zagra na najwikszej w Europie imprezie plenerowej, czyli Przystanku Woodstock. Siczka pom籀g w wydaniu pyty ustrzyckich zespo籀w „Teraz Ustrzyki” oraz wraz z zespoem zagra znakomity koncert w Parku pod Dbami. Niestety pod koniec roku odszed z zespou Pawe Tylko- Prezo. Jak zapewne mieszkacy Ustrzyk zauwa髒yli nie przeszkodzio to KSU w zagraniu na Wielkiej Orkiestrze witecznej Pomocy Jurka Owsiaka przed Paacem Kultury w Warszawie, co za porednictwem telewizji obserwowaa caa Polska.


9. Start lokalnej Telewizji Sanok w sieci kablowej w Ustrzykach - program ten ma spore grono sympatyk籀w. Ka髒da z audycji jest szeroko komentowana, co cieszy autor籀w programu w tym naczelnego Naszych Poonin Wiesawa Stebnickiego. Program nie jest jeszcze doskonay, pojawiaj si problemy techniczne, op籀驕nienia w emisji, ale ma si to zmieni w nowym roku. Pr籀cz wiadomoci pojawia si zaczn reporta髒e, teledyski, materiay historyczne, turystyczne, sportowe, ruszy kana reklamowy.


10. Pogrzebane szans Ropienki na utworzenie gminy - pr籀cz Ropienki nie chc ju髒 tego nawet wsie kt籀re razem z ni przeszy do gminy Ustrzyki. Leszczowate, Brelikow, Serednica wol m籀wi o remoncie dr籀g ni髒 o tworzeniu gminnej administracji. Rozsdek wskazuje na to , 髒e jest w tym sporo racji, ale z drugiej strony 髒al wieloletnich wysik籀w Komitetu Reaktywowania Gminy Ropienka, kt籀remu od zawsze przewodzi Marian Kiszczak.

Tu髒 za miejscem w pierwszej dziesitce znalazo si kilka wydarze, kt籀re r籀wnie髒 budziy gorce emocje w Ustrzykach. Wspomnie tu warto o wszczciu prokuratorskiego postpowania w sprawie zaniedba gro髒cych 髒yciu w dawnym Uniprofilu. Spore emocje wzbudzia te髒 sprawa projektu zagospodarowania ustrzyckiego targowiska, czona przez mieszkac籀w Ustrzyk z osob jednego z radnych miejskich. Szeroko komentowano te髒 w miecie sprzeda髒 domu mieszkalnego wraz z rodzin w Ustianowej. Tej sprawie, a zwaszcza jej szczliwemu finaowi powicamy obszerny artyku w innym miejscu Poonin. Za rok ponownie sporzdzimy podobn klasyfikacj, jednak jak si wydaj jedno z czoowych miejsc zajmie pewnie sprawa wybor籀w samorzdowych, kt籀rych wyniki zawsze stanowi pewn niespodziank.adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=26