:: [Nr 1/41] Chopak z Krocienka
Artyku dodany przez: Redakcja (2006-02-06 18:21:29)

Powiksz zdjcie
Robert Poszyski
Rozkazem personalnym Komendanta G籀wnego Stra髒y Granicznej z dniem 1 listopada 2005 roku komendantem Plac籀wki Stra髒y Granicznej w Krocienku zosta kapitan Robert Poszyski. Nowy komendant jest cae 髒ycie zwizany z Krocienkiem. Urodzi si wprawdzie w pobliskich Ustrzykach Dolnych, ale w Krocienku mieszka i uczszcza do szkoy podstawowej. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Po studiach odby obowizkowe szkolenie wojskowe i z dniem 1 pa驕dziernika 1994 roku rozpocz su髒b w Stra髒y Granicznej. Nie by to przypadek, kapitan Poszyski by na to poniekd skazany, albo, jak kto woli mia to zapisane w genach. Przygod klanu Poszyskich z ochron granicy pastwowej w Krocienku rozpocz jego ojciec, kt籀ry w latach 1969 – 1991 wanie tutaj su髒y w Plac籀wce Wojsk Ochrony Pogranicza, przez wiele lat bdc jej dow籀dc. Naturaln kolej rzeczy Poszyski junior rozpocz swoj su髒b graniczn wanie w Krocienku. Przez dwa lata su髒y w Wydziale Ochrony Granicy Pastwowej Bieszczadzkiego Oddziau Stra髒y Granicznej w Przemylu, aby w roku 2002 przej na zastpc komendanta plac籀wki w Krocienku. Jak sam m籀wi kapitan Poszyski tak naprawd to su髒b w ochronie granicy pastwowej rozpocz zaraz po urodzeniu w rodzinnym domu i to miao decydujcy wpyw na decyzj, jak podj jako czowiek dorosy. W 髒yciu prywatnym kapitan Robert Poszyski jest 髒onaty i ma dwoje dzieci.

Plac籀wka Stra髒y Granicznej w Krocienku i jej zadania

W powszechnym mniemaniu os籀b korzystajcych z przejcia granicznego w Krocienku jedynym zadaniem penicych tu su髒b funkcjonariuszy Stra髒y Granicznej jest obsuga polsko – ukraiskiego przejcia kolejowo – drogowego. Przyznaj, 髒e sam miaem podobne przekonanie i dopiero kapitan Poszyski wyprowadzi mnie z bdu. 驍onierze z plac籀wki w Krocienku ochraniaj r籀wnie髒 znaczny, bo liczcy 16 kilometr籀w i 367 metr籀w odcinek polskiej granicy pastwowej. cznie w plac籀wce zatrudnionych jest 125 funkcjonariuszy i 10 pracownik籀w cywilnych. Jak podkrela komendant dobra realizacja ogromu zada jest mo髒liwa dziki dobremu usprztowieniu plac籀wki a przede wszystkim dziki dobrze wyszkolonej i zaanga髒owanej kadrze. Warto wspomnie, 髒e w zao髒eniach projektowych i organizacyjnych drogowe przejcie graniczne Krocienko – Smolnica miao w cigu doby obsugiwa 1500 os籀b i 500 pojazd籀w. W minionym roku rednia dobowa to prawie 6000 os籀b i 2500 pojazd籀w. Do tego nale髒y doda od 300 do 400 pasa髒er籀w ka髒dego pocigu odprawianego na przejciu kolejowym. Przekracza to wielokrotnie przyjte przez tw籀rc籀w przejcia zao髒enia i w tym samym stopniu zwiksza zadania penicych tu su髒b funkcjonariuszy. Poni髒sza tabela przedstawia ruch na drogowym przejciu w Krocienku w poszczeg籀lnych miesicach 2005 roku. Rekordowy by miesic sierpie, w kt籀rym rednio w ka髒dej godzinie dnia i nocy Krocienko odprawiao prawie 300 os籀b i 120 pojazd籀w. cznie w 2005 roku z przejcia skorzystao 2,135,987 os籀b i 898.305 rodk籀w transportu. S to wprawdzie tylko suche liczby, ale doskonale obrazuj ogrom zada wykonywanych przez zaog PSG Krocienko.

Autobusy i ci髒ar籀wki na przejciu w Krocienku

Powiksz zdjcie
Od pewnego czasu rozpowszechniana bya informacja, potwierdzona przez pras, 髒e z dniem 1 stycznia 2006 roku drogowe przejcie graniczne w Krocienku obsugiwa bdzie autobusy i samochody ci髒arowe o dopuszczalnej masie cakowitej do 7 ton. Wywoao to przera髒enie wielu mieszkac籀w Ustrzyk Dolnych i miejscowoci poo髒onych przy drodze dojazdowej do przejcia granicznego. Ju髒 teraz ruch na tej drodze jest wyjtkowo uci髒liwy a perspektywa pojawienia si na przeci髒onej jezdni autobus籀w i ci髒ar籀wek musi co najmniej niepokoi zwaszcza mieszkac籀w Ustrzyk Dolnych, w kt籀rych ruch z powodu braku obwodnicy odbywa si rodkiem miasta. W rozmowie ze mn kapitan Poszyski zdecydowanie zdementowa t informacj. Odprawa autobus籀w i ci髒ar籀wek wymaga rozbudowy infrastruktury przejcia dla stworzenia nale髒ytych warunk籀w odprawy zar籀wno dla pasa髒er籀w autobus籀w, jak i kierowc籀w ci髒ar籀wek. Rozwizanie taki jest brane pod uwag, co potwierdzaj sowa mojego rozm籀wcy „trwaj prace nad przystosowaniem drogowego przejcia granicznego w Krocienku do odprawy autobus籀w i ci髒ar籀wek” o 髒adnych terminach uruchomienia takiej obsugi nie mo髒na na razie m籀wi.

Dugie kolejki oczekujcych na odpraw i zwizane z tym problemy

Przedstawione wy髒ej iloci os籀b przekraczajcych granic w Krocienku powoduj konieczno oczekiwania w dugiej kolejce podczas dojazdu do przejcia granicznego. Perspektywa wielogodzinnego oczekiwania na odpraw wywouje u wielu oczekujcych ch ominicia kolejki lub przynajmniej jej znacznego skr籀cenia. Stosowane metody s r籀髒ne. Od najbardziej wymylnych pr籀b przekonania funkcjonariuszy granicznych o koniecznoci odprawy poza kolejnoci, po brutalne wpychanie si do kolejki. „W zasadzie to, co dzieje si na drodze dojazdowej do przejcia jest spraw policji a nie Stra髒y Granicznej, monitorujemy jednak drog dojazdow a w razie potrzeby funkcjonariusze pilnuj porzdku w kolejce poprzez zapisywanie numer籀w rejestracyjnych pojazd籀w oczekujcych. amicy przepisy s karani, wiele takich spraw trafia do Sdu Grodzkiego. Bdziemy w takich sytuacjach zawsze konsekwentni” – zapewnia kapitan Poszyski. Prawo do odpraw poza kolejnoci jest szczeg籀owo uregulowane przepisami prawa. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 roku w 禮6 ust.2 m籀wi, 髒e: kontroli granicznej dokonuje si poza kolejnoci w szczeg籀lnoci wobec:
1) bdcych w akcji pojazd籀w stra髒y po髒arnej, sanitarnych oraz uczestniczcych w akcjach ratowniczych,
2) os籀b posiadajcych paszporty dyplomatyczne lub paszporty zaopatrzone w polskie wizy dyplomatyczne,
3) os籀b niepenosprawnych z widocznym kalectwem, w podeszym wieku oraz os籀b z maym dzieckiem na rku,
4) os籀b podr籀髒ujcych regularn midzynarodow komunikacj autobusow,
5) pojazd籀w przewo髒cych 髒ywe zwierzta, towary atwo psujce si lub niebezpieczne.
Biorc pod uwag wsp籀prac przygranicznych samorzd籀w polskich i ukraiskich, oficjalne delegacje samorzdowe odprawiane s r籀wnie髒 poza kolejnoci. Fakt taki jest ka髒dorazowo pisemnie potwierdzany przez burmistrza lub starost. Zdaniem kapitana Poszyskiego s to jasne zasady, kt籀rych cise przestrzeganie pozwoli na uniknicie nieporozumie. Przejcie graniczne w Krocienku posiada jeszcze jedn specyfik, jest to jedyne przejcie na polsko – ukraiskiej granicy gdzie odprawa zar籀wno paszportowa jak i celna dokonywana jest wsp籀lnie przez funkcjonariuszy obydwu pastw.

Odwiedziem kapitana Poszyskiego w pitek 6 stycznia. By to dzie wyjtkowy, na Ukrainie trway przygotowania do wieczerzy wigilijnej wedug kalendarza juliaskiego a na przejciu granicznym panowa przedwiteczny spok籀j. Przed bram wjazdow na terminal nie byo 髒adnego samochodu. Chciabym 髒yczy komendantowi Poszyskiemu, a za jego porednictwem wszystkim jego wsp籀pracownikom jak najwicej takich dni w niedawno rozpocztym roku.

Marek Prorok


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=24