:: [Nr 6/56] Co czy Aram籀w z Euro 2012?
Artyku dodany przez: Redakcja (2007-08-14 17:07:54)

Powstay za czas籀w Gom籀ki orodek wypoczynkowy w Aramowie walczy o miano oficjalnego orodka Mistrzostw Europy Euro -2012. Poo髒ony nieco na uboczu jest idealnym miejscem do organizowania oboz籀w treningowych i kondycyjnych. Potrzebne s jednak inwestycje, aby przystosowa orodek do nowoczesnych standard籀w. Piotr Korczak, prezes orodka zapewnia, 髒e Aram籀w bdzie si rozbudowywa bez wzgldu na decyzje jakie zapadn w sprawie Euro- 2012. Bdzie to kompleks jakich mao jest w Polsce.

Stary hotel czeka remont kapitalny


Troch historii

R籀髒ne koleje losu przeszed orodek wypoczynkowy w Aramowie. Jego budow rozpoczto za siermi髒nej Polski Wadysawa Gomuki. On wprawdzie tu nie wypoczywa, ale robi to chtnie premier J籀zef Cyrankiewicz i inni prominentni funkcjonariusze partyjni i rzdowi schyku lat szedziesitych. Wtedy mo髒na byo jeszcze w okolicy orodka zbiera liwy i jabka w zdziczaych sadach. Prawdziwy rozkwit Aramowa nastpi w latach siedemdziesitych w epoce towarzysza Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza. W tych latach Aram籀w sta si niezale髒nym ksistwem, kt籀rego granic pilnowao wojsko, odgrodzonym od reszty Polski zasiekami z drutu i gbokim rowem. Granice ksistwa sigay od okolic Birczy po Muczne , Tarnaw i Sianki w Bieszczadach. Zamknity dla zwykych miertelnik籀w teren mia wielko sporych rozmiar籀w gminy. Odwiedzali go midzy innymi marszaek Tito z ma髒onk, brat cesarza Iranu Rezy Pahlaviego, szefowie rzd籀w wielu pastw , ministrowie, a g籀wnie partyjni notable pastw tzw. demokracji ludowej. Nad wszystkim czuwa wszechwadny pukownik Kazimierz Doskoczyski, kt籀rego imieniem nazwano nawet w pewnym czasie miejscowo Muczne. Tak bowiem fantazj miaa wadza nazwana „ludow”. To w tamtym czasie Ustrzyki przestay by stolic powiatu , bo lokalna wadza nie moga by zbyt blisko „partyjnego ksistwa”.Pierwszym robotnikiem, kt籀ry m籀g wypoczywa w tym ekskluzywnym orodku by w roku 1982 niejaki Lech Wasa. Wprawdzie urlop ten nie by planowany przez niego, zaplanowao go wadza kierowana przez Wojciecha Jaruzelskiego, a urlop nazywa si internowaniem.
Rewolucja przeomu lat osiemdziesitych i dziewidziesitych spowodowaa to i髒 orodek w Aramowie sta si wasnoci gminy Ustrzyki Dolne. Jak si jednak okazao nie byo to zbyt szczliwe rozwizanie. Gmina nie bya przygotowana do prowadzenia dziaalnoci rekreacyjno- wypoczynkowej, zar籀wno pod wzgldem merytorycznym jak i finansowym. Po kilku pora髒kach zwizanych z oddaniem orodka w dzier髒aw, zapada decyzja o sprzeda髒y Aramowa. Za pienidze otrzymane ze sprzeda髒y miasto wybudowao kryt pywalni, na dodatek rok w rok otrzymuje spor kwot podatku od nieruchomoci. Wacicielem orodka zosta „Kamaks” z Kaczugi. Dzisiaj orodek wypoczynkowy w Aramowie jest samodzielnym podmiotem gospodarczym o charakterze sp籀ki akcyjnej. Kto pamita Aram籀w z czas籀w minionych, szczeg籀lnie z pocztku lat dziewidziesitych i widzia orodek dzisiaj dostrzega ogromn r籀髒nic na korzy. Jak si okazuje to nie koniec korzystnych zmian. Prawdziwy skok w inn epok szykuje si w Aramowie w najbli髒szym czasie.

Nowe oblicze Aramowa

- Mymy prace zwizane z rozbudow Aramowa rozpoczli trzy lata temu- m籀wi Piotr Korczak prezes Orodka- Byy to prace zwizane z projektem zagospodarowania przestrzennego , poniewa髒 do tej pory bya to tzw. przysowiowa biaa plama. Okazao si, 髒e wszystkie elementy jakie wpisalimy w ten plan wpisay si idealnie w Euro 2012. Jedyn r籀髒nic byo to, 髒e my planowalimy budow dw籀ch pyt pikarskich, a wymagane jest trzy, co dla nas nie jest jakim wielkim problemem i trzeci pyt wkomponujemy w projekt.
W skad projektu rozbudowy Aramowa wejd, hotel na 150 miejsc, w tym kilka apartament籀w. Bdzie to hotel klasy piciogwiazdkowej z salami konferencyjnymi, restauracjami. Hotel ten bdzie poczony z obecnym obiektem, kt籀ry bdzie wyremontowany. Oczywicie zachowany zostanie obecny styl architektoniczny. Ponadto powstanie centrum odnowy biologicznej, z basenem krytym, z caym SPA najnowoczeniejszym w Polsce o powierzchni okoo 1200 m2. Wybudowana zostanie tak髒e hala sportowa, w kt籀rej mieci si bdzie penowymiarowe boisko do piki rcznej z widowni na okoo 300 miejsc. Wszystkie te obiekty zostan poczone sieci zabudowanych przej. Dobuduje si te髒 dwa kryte korty tenisowe, zadaszony mane髒 dla koni uniezale髒niajcy przeja髒d髒ki konne od kaprys籀w pogody. Powstan te髒 podziemne parkingi samochodowe.
Pyty pikarskie zbudowane zostan poni髒ej dolnej stacji wycig籀w narciarskich. W ich pobli髒u rozbudowane zostan te髒 istniejce tam stawy. Caa inwestycja kosztowa bdzie okoo 80-90 milion籀w z. Orodek jest przygotowany finansowo na t rozbudow , nie mniej jednak jeli bdzie taka mo髒liwo signie si te髒 po dofinansowanie unijne.

Euro 2012

- Naszym konkurentem w drodze do miana oficjalnego orodka mistrzostw Europy Euro 2012 jest waciciel wytw籀rni farb Jedynka, kt籀ry chce zrobi podobny orodek w Straszcinie k/ Dbicy.- dodaje Piotr Korczak- Jednak skala zmian jak zao髒ylimy w Aramowie jest prawd m籀wic trudna do przebicia. Wydaje mi si, 髒e po rozmowach jakie przeprowadziem w Urzdzie Marszakowskim, jest wola na to by Aram籀w m籀g przyj jedn z dru髒yn narodowych uczestniczcych w Mistrzostwach Europy. Oczywicie stworzyo by to te髒 mo髒liwo skorzystania z funduszy unijnych przeznaczonych na ten cel.

To miejsce zmieni si w plac budowy


Oczywicie goszczenie jednej z dru髒yn uczestniczcych w mistrzostwach Euro 2012 nie da jaki konkretnych zysk籀w finansowych. Da natomiast wymierny presti髒, kt籀ry prdzej czy p籀驕niej przysporzy orodkowi nowych klient籀w. Maj nimi by sportowcy r籀髒nych dyscyplin. Aram籀w , poo髒ony nieco na uboczu jest idealnym miejscem do organizowania oboz籀w treningowych, kondycyjnych. Kluby sportowe bd miay tu wszystko co niezbdne w budowniu formy sportowej.
-Zrobimy wic wszystko, by nie straci tej szansy. Tak czy inaczej Aram籀w bdzie rozbudowany i zmodernizowany- m籀wi Korczak- Pamitamy te髒 o ekologii. Powstanie nowa kotownia na biomas i rozbudowana zostanie oczyszczalnia ciek籀w. Spor popularnoci cieszy si budynek zwany powszechnie „stodo”. Zbudujemy podobny lub rozbudujemy ten , kt籀ry stoi. W okolicy boisk pikarskich i staw籀w powstanie te髒 pole golfowe.

Reanimacja lotniska

Orodek Wypoczynkowy w Aramowie chce te髒 stworzy sp籀k z gmin Bircza, kt籀ra przeja by lotnisko le髒ce niedaleko orodka. Ma ono pas startowy dugoci 1250 metr籀w i 30 metr籀w szerokoci. W tej chwili lotnisko jest wasnoci skarbu pastwa, a administruj nim Lasy Pastwowe. Lotnisko jest w zym stanie technicznym i wymaga kosztownego remontu. Gmina Bircza rozmawia z Lasami Pastwowymi , chcc przej lotnisko w zamian za inne tereny. Gdyby do tego doszo sp籀ka Aramowa i gminy wyremontowaaby pas startowy, wybudowano by hangar , doprowadzono prd, zainstalowano urzdzenia nawigacyjne i lotnisko mogoby zacz przyjmowa samoloty. W tej sp籀ce Orodek w Aramowie byby stron aktywn finansowo, czyli pokrywaby koszty modernizacji lotniska. Oczywicie lotnisko nie byo by tylko i wycznie jednym z element籀w orodka w Aramowie. Su髒y by mogo tak髒e miastu Przemyl oraz caym Bieszczadom. Dzi wielu ludzi lata ju髒 wasnymi samolotami. Dla tych ludzi droga w Bieszczady bya by znacznie kr籀tsza i bardziej dla nich komfortowa.Jak wielokrotnie zaznaczy Piotr Korczak Aram籀w bdzie si rozbudowywa bez wzgldu na decyzje jakie zapadn w sprawie Euro 2012. Powstanie kompleks na ponad trzysta miejsc hotelowych z luksusowym zapleczem w postaci krytego basenu , sali sportowej, sal konferencyjnych, restauracji, krgielni , kort籀w tenisowych, boisk pikarskich, wycig籀w narciarskich. Bdzie to kompleks jakich mao jest w Polsce. Oczywicie wzronie niepomiernie ranga Aramowa, ale zyskaj te髒 miasto i gmina Ustrzyki Dolne. Decyzja o sprzeda髒y Aramowa, kt籀ra jeszcze nie tak dawno budzia sporo kontrowersji okazaa si strzaem w dziesitk. Prace projektowe zakoczone zostan w poowie przyszego roku, za rozbudowa orodka i jego modernizacja ma si zakoczy w roku 2010. Jeli by orodek uzyska rang jednego z orodk籀w zwizanych z Euro 2012, bya by gwarancja, 髒e na sto procent bdzie gotowy na czas.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=208