:: [13/125] Czy mo髒na si dobrze przyssa?
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-11-12 08:48:36)

Od dawna mam problemy mia髒d髒ycowe. W pewnym momencie okazao si, 髒e musz si podda w zwizku z t chorob zabiegowi operacyjnemu. Le髒aam w szpitalu w Krakowie i rozwa髒aam wszystkie za i przeciw. Byam pod dobra opiek kardiologicznego autorytetu jakim by profesor Dziatkowiak. Wic niby czego tu si ba. A jednak zrezygnowaam z operacji. Profesor prosi opiekujcego si mn doktora o to by mnie do zabiegu przekona. Ten jednak odpar- skoro nie chce niech spr籀buje pijawek. Spr籀bowaam. Jak si okazao zatkane w 70% 髒yy udro髒niy si na tyle, 髒e zabieg operacyjny przesta by konieczny. Jednak podobnie jak inne leki na takie schorzenie po czasie potrzebne jest ponowienie kuracji. Skoro mia to robi mi kto inny postanowiam zaj si tym sama, w profesjonalny spos籀b.

Alina Dr籀髒yska - leczca pijawkami


Osob z kardiologicznymi objawami bya Alina Dr籀髒yska. To wanie ona postanowia zrobi z tego sw籀j spos籀b na 髒ycie. Do pewnego czasu leczenie pijawkami wymagao zarejestrowania si w Urzdzie Gminy, na zasadzie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Dlatego te髒 wiele os籀b zarzucao nam szarlataneri- m籀wi Alina Dr籀髒yska. A przecie髒 w tej chwili metod leczenia poprzez przystawianie pijawek uznaje wikszo szpitali. Lekarze zapraszani s na kongresy, sympozja zwizane z t metod leczenia. Trwaj w wielu instytutach medycznych badania nad waciwociami leczniczymi pijawek. We Wrocawia powsta orodek medyczny stosujcy pijawki, podobny tworzony jest w Poznaniu. Osoby zajmujce si t metod leczenia utworzyy Stowarzyszenie skupiajce wszystkich zainteresowanych tematem. Chodzi bowiem o to by leczeniem zajmowali si ludzie, kt籀rzy wiedz co i jak leczy. Trzeba zna anatomi czowieka, wiedzie co nieco z konwencjonalnej medycyny. Dlatego te髒 istnieje konieczno zdania dw籀ch kurs籀w pierwszego i drugiego stopnia. Konieczne jest doksztacanie si w uznanych orodkach zagranicznych. Ja skoczyam taki kurs w Moskwie- m籀wi Pani Alina- otrzymujc dyplom lekarza naturalnego. M籀j dyplom m籀wi, 髒e zajmuj si wspomagajcym leczeniem pijawkami. Szkoliam si te髒 w Kijowie, Niemczech. Uczestniczyam w ogromnej liczbie zjazd籀w, sympozj籀w. Specjalizuj si w leczeniu chor籀b zwizanych z szeroko pojt naczyni籀wk. Jak bowiem mi wiadomo coraz wicej lekarzy jest zdania, 髒e przy powa髒nych stuczeniach, zmia髒d髒eniach, krwiakach, ropniach pijawki potrafi czyni cuda.

Co mo髒e pijawka wyleczy

Szczyt popularnoci dotyczcy leczenia poprzez przystawianie pijawek przypad na XIX wiek g籀wnie we Francji. Jednak u髒ywanie pijawek we wsp籀czesnej medycynie zn籀w stao si faktem. Leczy si w ten spos籀b ludzi w specjalistycznych gabinetach naturoterapeutycznych z r籀髒nymi metodami ich stosowania oraz w oddziaach szpitalnych. W bardziej ograniczony spos籀b leczy si w prywatnych gabinetach takich jak u Aliny Dr籀髒yskiej.


Przystawianie pijawek pomaga midzy innymi w chorobie niedokrwiennej serca, nadcinieniu ttniczym, zapaleniu 髒y, chorobach reumatycznych, zwyrodnieniach staw籀w, chorobach wrzodowych, hemoroidach, p籀pacu, astmie oskrzelowej, ospie wietrznej, uszczycy. Pijawki znakomicie lecz jak ju髒 pisaem krwiaki, obrzki pourazowe. Lekarz zo髒y zaman koczyn, czsto jest ona jednak opuchnita i zaropiaa. Pijawki potrafi to szybko naprawi.

Jakie pijawki lecz

To s tylko i wycznie pijawki medyczne. Mo髒emy je nabywa w laboratorium z certyfikatem.- m籀wi Pani Alina- Moje pochodz z Diogemu pod Opolem. Nie s to bro bo髒e pijawki wygrzebane z bota, stawu, czy miejscowych strumieni. Bior tez pijawki z Litwy, bo tamtejsze hodowle maj te髒 certyfikat unijny. Pijawki medyczne rozmna髒ane s laboratoryjnie. Karmi si je odpowiednio spreparowan krwi cielc. Dlatego tez pijawki s drogie. Pijawki lecznicze dziel si na mae, rednie i du髒e. To kt籀re zastosuj zale髒y od rodzaju schorzenia. Na przykad te malutkie su髒 doskonale do kosmetyki. Likwiduj zmarszczki, pajczki uelastyczniaj sk籀r. Lecz te髒 migreny, b籀le gowy. Zwichnicia, wylewy podsk籀rne to jednorazowe przystawienie pijawek. B籀le krgosupa wymagaj kilkakrotnego przystawiania pijawek. Pijawka jest przystawiana zewntrznie ale likwiduje ta髒 cysty, miniaki. Wstrzykuje ona do krwi rodki zawarte w swojej linie a te髒 wnikajc w krwioobieg potrafi mie zbawienny wpyw tak髒e na organy wewntrzne. Szczeg籀lnie dobry wpyw maj pijawki na wtrob i nerki mog np. zlikwidowa drobne kamienie w tych organach. Stosuje si zasad, 髒e na 1 kg masy ciaa powinna przypa 1 pijawka. Jednak nie jest to regu. Pijawki przystawia si w zale髒noci od rodzaju schorzenie na czas od 30 minut do 1,5 godziny. Czas ten skraca si jeli pijawki przystawione s w miejscach dobrze ukrwionych. Koszt pijawki to 15 z od sztuki, dodatkowo pobieram 30 z za zao髒enie opatrunku. Po ka髒dym zabiegu pijawki powinny by utylizowane. Bywa jednak tak, 髒e zaufanym osobom daje je do domu. Jak si bowiem okazuje pijawka mo髒e by ponownie przystawiona dopiero po trzech miesicach. Badania naukowe wykazay, 髒e pijawka przystawiona ponownie tej samej osobie dziaa o wiele korzystniej. Prawdopodobnie koduje sobie jakie parametry krwi leczonego i przy ponownym przystawieniu wydziela skadniki bardzie korzystne dla leczonego. Tej samej pijawki nie mo髒na przystawi innym osobom bo moga by spowodowa rumie, lub nie gojce si rany. Przystawionych pijawek nie mo髒na odrywa na si. One same po czasie odpadaj od ciaa, dlatego te髒 tak trudno dokadnie okreli czas trwania zabiegu. Na dodatek pijawka na koniec ssania wydziela do rany co w rodzaju antybiotyku, kt籀ry zapobiega zaka髒eniu bakteryjnemu. Rany po pijawce nie dezynfekuje si, ani nie przemywa, po prostu nakada si jedynie opatrunek.
Zabieg przystawiania pijawek nie jest bolesny. Jednak w chwili gdy wpuszczaj do krwi te swoje skadniki lecznicze mo髒e to troch bole. Najwiksz przeszkoda dla ludzi jest sam widok pijawek. By nie musieli na to patrze przykrywa si miejsce przystawiania pijawek rcznikiem. Jak twierdzi Alina Dr籀髒yska do jej gabinetu nie wala tumy. Ma kilku pacjent籀w z Ustrzyk i okolic, ale przyje髒d髒a te髒 wiele os籀b z zewntrz jak choby z Sanoka, Przeworska. Nie s ta tumy, kt籀re pozwoliyby utrzymywa si z tej dziaalnoci. Jednak Pani Alina do leczenia te髒 nie dopaca. Kosztowne jest te髒 stae doksztacanie si. Kto nie chce zosta w tyle musi na okrgo zapoznawa si z nowociami w tej metodzie leczenia. Jest to moda dziedzina medycyny, moda w sensie jej naukowego poznania, bo przystawianie pijawek jest stare jak wiat. A jeli jest moda to automatycznie dzieje si tutaj co rusz co nowego. Pani Alina nie pozostaje w tyle i jest wszdzie tam gdzie mo髒e dowiedzie si czego nowego. Jak twierdzi leczenie pijawkami jest dopiero w powijakach. Przed ta metoda leczenia dopiero rozwija si prawdziwa przyszo. Jak na razie wszystkich zainteresowanych zaprasza do swojego gabinetu przy ulicy 29 listopada 15 w poniedziaki i czwartki lub do domu w Ustianowej. Kontaktowa mog si te髒 ci, kt籀rzy nie dowierzaj tej metodzie leczenia. Mo髒na przecie髒 porozmawia i dowiedzie si co nieco z pierwszej rki. Jest takie powiedzenie „prosz si mnie nie ba, przecie髒 nie gryz”. Leczenie pijawkami polega na czym odwrotnym na gryzieniu, ale jak zapewnia Pani Alina te髒 nie ma si czego obawia.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1473