:: [11/123] Nasz nie zwyczajny Profesor
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 08:07:13)

Nasza spoeczno bieszczadzka wydaa sporo ludzi nauki, kt籀rzy zasilili r籀髒ne orodki, zdobywajc nieraz szerokie uznanie. Niekt籀rzy jednak pozostali na rodzimym terenie. Bieszczadzkie szlaki oraz ulice miejscowoci przemierzaj zamieszkae tu osoby r籀髒nego wieku ze stopniem doktora, przed kt籀rymi stoj otworem dalsze szczeble kariery naukowej. Niedawno mieszkaniec Ustrzyk Dolnych, senior, znany wieloletni nauczyciel jzyk籀w obcych, od kilkunastu lat doktor ze specjalizacj «literatura antyczna» i wsp籀pracownik Polskiej Akademii Nauk, Jan Bigaj, zdoby na Uniwersytecie Warszawskim stopie doktora habilitowanego – jak opiewa Dyplom – «nauk humanistycznych w zakresie filozofii». Podstaw kolokwium habilitacyjnego stanowiy dwie publikacje ksi髒kowe o tajemniczym zbiorczym tytule Zrozumie metafizyk.


Autor przedstawia tam m. in. sensacyjne losy spucizny Arystotelesa oraz mozolne konstruowanie jednego z fundamentalnych dzie zachodniej cywilizacji, nazwanego Metafizyk. Habilitant przeprowadzi gruntown analiz starogreckiego oryginau tego jednego z najtrudniejszych dzie filozoficznych wszystkich czas籀w, a efekty jego bada stanowiy kanw kolokwium habilitacyjnego, odbytego 22 lutego br. przed Rad Wydziau Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako temat nale髒cego do procedury habilitacyjnej wykadu Rada wybraa z trzech przedo髒onych przez habilitanta propozycji Przyczyny ruchu wedug szkoy perypatetyckiej, temat, z kt籀rym dr Bigaj wystpowa na zaproszenie prof. Eugeniusza Pastuszki przed modzie髒 Liceum Og籀lnoksztaccego w Ustrzykach Dolnych, ukazujc interesujce zmagania si filozof籀w przyrody z problemem ruchu, poprzedzajce teori grawitacji i teori wzgldnoci. Wedug opinii czonk籀w Rady kolokwium habilitacyjne pana Jana Bigaja nale髒ao do najbardziej interesujcych na tym Wydziale.


Na zdjciu obok pan dr hab. Jan Bigaj , a przy nim dr Stefanos Mandylis (Grek), w oczekiwaniu na uroczyste wrczanie dyplom籀w przez JM. Rektora UW. 驍yczymy sympatycznemu doktorowi habilitowanemu, wci髒 penemu modzieczej energii, stu lat, a przedtem profesury belwederskiej. Jego zdjcie z Prezydentem RP, mianujcym Go na profesora zwyczajnego, oczywicie zamiecimy na naszych amach. Obecnie, jak si dowiedzielimy, nasz „nadzwyczajny” profesor przystpuje do nowego przekadu Arystotelesowskiej Metafizyki na jzyk polski. Czekamy na poszczeg籀lne zeszyty, kt籀rych ma by 12, czekaj nasze biblioteki.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1432