:: [11/123] Zmiana punktu ci髒enia
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 08:01:35)

Wiesaw Stebnicki - Redaktor Naczelny 'Naszych Poonin'
Gdzie Ustrzykom bli髒ej? Do Krosna, czy Przemyla? Gdybym takie pytanie zada dwadziecia lat temu, ba kilka lat temu odpowied驕 bya by oczywista- Ustrzykom bli髒ej do Krosna. Bo przecie髒 Krosno to dawna siedziba wojew籀dztwa do kt籀rego nale髒ay Ustrzyki. To miasto w kt籀rym znajdoway si siedziby wielu firm majcych swoje filie w Bieszczadach, to szpital i wiele przychodni specjalistycznych, do kt籀rych z urzdu kierowani byli bieszczadzcy pacjenci . Krosno to sporo hurtowni, z kt籀rych korzystali bieszczadzcy handlowcy. Do Krosna – jak si zdawao- byo atwiej dojecha, bo to mn籀stwo autobus籀w, pocig, a i droga dla samochod籀w jaka prostsza i na oko kr籀tsza.

W zasadzie pierwszy zgrzyt w tej podlegoci mia miejsce w jak髒e wa髒nych dla kraju latach 1980/81. Wtedy to Polsk opanowa strajkowy ferment, kt籀ry zakoczy si powstaniem Solidarnoci. Ustrzyki w tym fermencie miay spory udzia. Do szybko powstay w miecie struktury Midzyzakadowego Komitetu zwizkowego „Solidarno”, kt籀re miay niebawem zdecydowa do kt籀rej struktury Solidarnoci chc nale髒e do tej kronieskiej, czy przemyskiej. Braem osobicie w tym udzia wic pamitam jak nasze spotkania odwiedzali szefowie z Krosna- Zawistowski i z Przemyla- Kijanka. Paday argumenty z ka髒dej strony o tym 髒e warto si wanie z nimi zwiza. Najistotniejszy by taki, 髒e Krosno ma g籀r w br籀d i zawsze zadba o bli髒szy sobie Beskid, za Przemyl prawdziwych g籀r nie ma wic pieci by Bieszczady jak nikt. Musz przyzna, 髒e chyba ten argument zwyci髒y bo wikszo czonk籀w MKZ zdecydowaa o przystpieniu do przemyskich struktur Solidarnoci. Niestety ju髒 wtedy dostalimy doskona nauczk jak bdzie wyglda nowa demokracja. Wadze Solidarnoci nie przyjy bowiem do wiadomoci wyniku gosowania i obligatoryjnie zwizay Ustrzyki z Solidarnoci kroniesk, kt籀ra jak si p籀驕niej okazao kierowa wsp籀pracownik SB.

Demokratyczna swoboda skoczya si do szybko w grudniu 1981 roku i nasta okres kiedy o wszystkim decydowali wszystko najlepiej wiedzcy ludzie w zielonych mundurach, demokracja za polegaa tak髒e w ujciu dla cywili w powtarzaniu magicznej klauzuli- tak jest!- obywatelu poruczniku, majorze i tak dalej im wy髒szy szczebel. To wbrew pozorom nie by najgorszy okres gdyby wojsko administrowao i dyscyplinowao, a nie wtrcao si do gospodarki, ale byle zupak decydowa jak budowa domy, ile wypiec chleba, jak leczy ludzi i wyszo z tego przysowiowe g… Na dodatek w pasie przygranicznym istniao „Wielkie Ksistwo Aramowskie” wic nawet przejazd drog wojew籀dzk do Przemyla by niezbyt chtnie przez wojskowych widziany bo mogo to sposzy zwierzyn trzyman tam dla PZPR-owskich przedstawicieli klasy robotniczej. O skr籀cie przez Kwaszenin, Aram籀w, Makow, Fredropol mowy by nie mogo.

A skr籀t ten czyni to, 髒e granica Przemyla oddalona bya od Ustrzyk raptem o jakie siedemdziesit kilometr籀w. Zreszt przez Bircz i Krasiczyn tez byo niespena osiemdziesit kilometr籀w i to drogami gdzie nat髒enie ruchu jest rano dziesiciokrotnie , a w godzinach szczytu piciokrotnie ni髒sze ni髒 na trasie z Ustrzyk do Krosna. Ludzie powoli zaczli to zauwa髒a. Zmieniaa si te髒 sytuacja w kraju. Pacjenci nie byli ju髒 niewolniczo przywizani do rejon籀w. Szpitale rywalizoway jakoci usug. Std te髒 coraz czciej ci z Bieszczad leczyli si w Przemylu. Handlarze od dawna zaopatrywali si tutaj w warzywa i owoce. Jeli kto jecha w Polsk kolej, lepiej byo wsi w Przemylu ni髒 w Rzeszowie, bo dojecha bli髒ej, a pocig pusty. Tak wic powoli zacza si zmienia orientacja mylenia wr籀d mieszkac籀w Bieszczad. Ponadto dla wielu pracownik籀w su髒b celnych, Stra髒y Granicznej Przemyl to jednostka nadrzdna, a ludzi tych w zwizku z otwarciem przejcia w Krocienku, czy plac籀wek SG w Ustrzykach G籀rnych, Stuposianach, Wojtkowej jest jak na tutejsze warunki bez liku. Studenci wieczorowi i zaoczni te髒 wol doje髒d髒a do Przemyla bo bli髒ej, a tutejsze uczelnie nie gorsze ni髒 te w Rzeszowie. Gdy wyremontowano drog wojew籀dzk z Ustrzyk G籀rnych do Przemyla, a i te髒 t przez Aram籀w i Fedropol orientacja zmienia si na dobre. Dzi nawet sporo os籀b jadc do Rzeszowa rozpoczyna jazd kierujc si na Bircz. Tdy jadc dalej przez Dyn籀w i Hy髒ne jest dokadnie tyle samo kilometr籀w co przez Sanok i Brzoz籀w. Na dodatek rano lub w weekendy rzadko spotka inny pojazd.

Do tej zmiany orientacji doo髒yy si tez wadze pastwowe, bowiem w tegorocznych wyborach parlamentarnych mamy wprawdzie jak dotychczas wsp籀lny okrg kroniesko- przemyski, ale do senatu ju髒 powiaty sanocki, leski i bieszczadzki oderwano od Krosna i bd mie wsp籀lnego senatora z trzema powiatami le髒cymi w dawnych wojew籀dztwie przemyskim przy granicy z Ukrain. Ta decyzja na dobre zmienia chyba orientacj geograficzna ludzi z Bieszczad. Bo przemylacy ju髒 dawno wybrali. Setki ich wypoczywaj w Bieszczadach wida ich na pooninach , nad zalewem, na trasach narciarski, na ustrzyckich basenach, w muzeach i lokalnych imprezach. Nawet czciej czyta si tu dzi przemyskie „驍ycie Podkarpackie” ni髒 dominujce tutaj do niedawna kronieskie „Podkarpacie”.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1427