:: [11/123] Odpowied驕 BdPN na list zamieszczony poni髒ej
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-09-25 08:00:08)

W zwizku z Pana pismem z dnia 15 sierpnia przeprowadziem postpowanie wyjaniajce, z kt籀rego wynika, 髒e wprowadzajc psa na teren Parku Narodowego popeni Pan wykroczenie z art. 127 w zw z art. 15 ust 1 p. 16. ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku.

Art. 15.
1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania si: p. 16) wprowadzania ps籀w na obszary objte ochron cis i czynn, z wyjtkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony oraz ps籀w pasterskich wprowadzanych na obszary objte ochron czynn, na kt籀rych plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczaj wypas.
W zwizku z tym funkcjonariusz Stra髒y Parku poprosi o dokumenty, kt籀rych Pan nie posiada. Rozporzdzenie Rady Ministr籀w z 16 listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu legitymowania, zatrzymywania i dokonywania kontroli przez funkcjonariuszy Stra髒y Parku okrela, 髒e to髒samo osoby, kt籀ra popenia wykroczenie mo髒na okreli na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu nie pozostawiajcego wtpliwoci, co do to髒samoci legitymowanej osoby. Takim dokumentem nie jest karta bankomatowa 髒ony, kt籀r Pan okazywa. Policja nie udziela niestety telefonicznie potwierdzenia danych osoby legitymowanej, nie mo髒na byo zastosowa postpowania mandatowego wobec braku numeru PESEL i w zwizku z tym decyzja funkcjonariusza o zejciu do Przeczy Wy髒nej bya suszna. Stra髒 Parku nie moga r籀wnie髒 zezwoli na Pastwa dalsz wdr籀wk Poonin do Wetliny, poniewa髒 wprowadzanie ps籀w na teren Parku zagra髒a jego przyrodzie poprzez wprowadzanie patogen籀w gro驕nych dla dzikiej zwierzyny w pozostawianych odchodach. Z wyjanie pracownik籀w oraz osoby towarzyszcej patrolowi, kt籀r by praktykant odbywajcy praktyki szkolne wynika, 髒e interwencja bya wykonywana grzecznie, ale stanowczo. Popeni Pan wykroczenie wchodzc z psem, mimo 髒e na punkcie kasowym znajduj si czytelne graficzne informacje o zakazie wprowadzania ps籀w i musi si Pan liczy z konsekwencjami, bowiem prawo nie mo髒e ustpowa przed bezprawiem.
Ponadto informuj Pana, 髒e uiszczone grzywny w postpowaniu mandatowym nie stanowi dochodu Parku tylko s wpacane przez ukaranych bezporednio na konto Urzdu Wojew籀dzkiego.

Z powa髒aniem
Krzysztof Krysta
Komendant Stra髒y Parkuadres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1426