:: [1/113] Rozmowy na pocztek kadencji
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-23 11:10:20)

Rozmowy na pocztek kadencji - Krzysztof Gsior - Starosta Bieszczadzki.


Wiesaw Stebnicki - Panie starosto prosz wymieni trzy najwa髒niejsze zadanie jakie chciaby Pan zrealizowa w tej kadencji.

Krzysztof Gsior -

I. Zapewnienie bezpieczestwa zdrowotnego i publicznego mieszkacom powiatu.
II. Podnoszenie jakoci edukacji.
III. Poprawa dostpnoci komunikacyjnej Bieszczad.

W. S. - jeli od zdrowia pan zacz to co bdzie ze szpitalem komunalizacja, czy kontynuacja dziaalnoci w dotychczasowej formie?

K. G. - Jestemy w trakcie realizacji przyjtego przez poprzedni rad powiatu Programu Restrukturyzacji naszego szpitala, kt籀ry konsekwentnie wprowadzany przynosi wymierne efekty prowadzce do zdecydowanej poprawy sytuacji finansowej SPZOZ. W sejmie trwaj prace nad pakietem ustaw zdrowotnych, kt籀re maj uzdrowi chor su髒b zdrowia, wic rozsdek nakazuje poczeka na efekty prac rzdu i parlamentu i wtedy podejmowa decyzje o przyszoci szpitala.

W. S. - Miniony rok to kontynuacja remontu zespou szk籀 BZSZ, co z pozostaymi szkoami, szczeg籀lnie liceum gdzie konieczne remonty nakazuje Stra髒 Po髒arna, czy SANEPID?

K. G. - W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew籀dztwa Podkarpackiego planowany jest we wrzeniu ostatni nab籀r wniosk籀w na inwestycje owiatowe. W zwizku z powy髒szym ju髒 przygotowujemy wniosek, kt籀ry zawiera niezbdne inwestycje w naszych szkoach m.in. w SOSW - budowa dachu, docieplenie cian, wymiana stolarki okiennej, budowa windy, w ZSL – remont kompleksowy sanitariat籀w, remont schod籀w, korytarzy, placu przed szko, odwodnienie sali gimnastycznej, w BZSZ- remont dr籀g dojazdowych, plac籀w wok籀 boisk. Bdzie to inwestycja na pewno kosztowna, ale mo髒na j rozo髒y w czasie, aby mo髒liwy by jej monta髒 finansowy.

W. S. - Mieszkacy jakich miejscowoci bd si mogli cieszy z nowo wyremontowanej drogi?

K. G. - W roku bie髒cym, a waciwie ju髒 przygotowujemy przetarg na remont 2,5 km drogi Smolnik – Zatwarnica. Mamy podpisan w ramach RPO umow, kt籀ra zakada dotacje w wys.2,13 mln z oraz wsp籀finansowanie z gminy Lutowiska w wys. 400.000 z. Ponadto zo髒ylimy wnioski w ramach Wieloletniego Programu Budowy Dr籀g Lokalnych na remont dr籀g: Czarna –Czarna Dolna /wkad gminy 350.000z, powiat 160.000/, Wojtkowa-Nowosielce Kozickie /wkad gminy 150000, powiat 150000z/.
Trudno wskaza priorytetowe drogi, wszystkie pozostae do remontu drogi s wa髒ne dla mieszkac籀w. Wiele odcink籀w zostao zniszczonych przez klski 髒ywioowe w latach poprzednich. Znajduj si one na listach do dotacji, stosowne wnioski zostay zo髒one do wojewody i czekamy na decyzje o ich przyznaniu. Smutnym jest fakt, 髒e rodki na drogi powiatowe w ramach RPO zostay ju髒 do roku 2013 wyczerpane.

W. S. - Dzikuj za rozmow.


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1218