:: [1/113] Ryszard Owsiany - leski emeryt - omnibus
Artyku dodany przez: Redakcja (2011-01-23 10:35:52)


Wikszo ludzi czeka na emerytur jak na zbawienie, wychodzc z zao髒enia, 髒e cho maa pozwoli jednak 髒y w bogim spokoju. Ryszard Owsiany z Leska jest niewtpliwym zaprzeczeniem tej tezy. Owsiany tak prawd m籀wic dopiero po przejciu na emerytur pokaza swoj wszechstronn aktywno. Wszdzie go peno, wszdzie zaskakuje i zara髒a ludzi swoimi ciekawymi pomysami. Ostatnio szefuje leskiemu rejonowi Polskiego Zwizku Emeryt籀w, Rencist籀w i Inwalid籀w. Do dziaalnoci w zwizku zarazi ponad pidziesiciu czonk籀w obu pci. Doda te髒 trzeba, 髒e nie jest to dziaalno na papierze dla potrzeb sprawozdawczoci. W ramach zwizku powstaa Leska Akademia Senior籀w. Wykady ciesz si spor popularnoci, a dotycz g籀wnie problem籀w starszych ludzi. W trakcie wykad籀w suchacze Akademii mieli mo髒liwo- czasami po raz pierwszy- zapozna si z obsug komputera i surfowaniem w Internecie. Poznali te髒 swoje prawa dotyczce spraw zwizanych z ZUS i KRUS. W ramach Akademii Senior籀w wykad o czynnociach cywilno-prawnych przedstawi sdzia Aleksander Ciekiewicz. W Akademii goci te髒 Powiatowy Rzecznik Konsument籀w. Seniorzy zapoznali si tak髒e z mo髒liwociami ubezpieczania si os籀b starszych. Byy te髒 porady dla kierowc籀w trzeciego wieku, psycholog m籀wi o relacjach dziadek, babcia – wnuczek, a farmaceuta o nie chemicznych rodkach wspomagajcych organizm os籀b starszych. Emeryci mieli tak髒e okazj zapozna si z relacjami podr籀髒nik籀w odwiedzajcych Syberi, Mongoli, Chiny. Bardzo ciekawym przedsiwziciem byo te髒 bezpatne badanie wzroku poczone z mo髒liwoci grupowego skorzystania z usug okulisty po znacznie obni髒onych cenach.

Czonkowie Zwizku mieli okazj odwiedzi Aram籀w, Przemyl, Krasiczyn, ukraiskie Zakarpacie, Turk Nowy i Stary Sambor. Lescy emeryci byli tez w rzeszowskim teatrze oraz na wystpach estradowych. Ponadto latem organizowane s spotkania towarzyskie i okolicznociowe. Wr籀d czonk籀w Zwizku jest wielu kolekcjoner籀w, kt籀rzy czasami nie mieli okazji pochwali si swoimi zbiorami. Okazja taka pojawia si gdy wystawy takie zacz organizowa Zwizek Emeryt籀w.

Niezwykle istotna spraw jak wymienia Ryszard Owsiany jest mo髒liwo uczestniczenia przedstawiciela Zwizku w opiniowaniu os籀b, kt籀rym nale髒y si pomoc spoeczna. Czonkowie Zwizku bior te髒 udzia w ustalaniu gdzie i komu nale髒y si pomoc w likwidacji barier architektonicznych i przeszk籀d technicznych dla os籀b niepenosprawnych.

Ryszard Owsiany jest te髒 midzy innymi jednym z czterech zao髒ycieli Fundacji im. Mirona Lisikiewicza zbierajcej rodki na rzecz szpitala w Lesku. Wraz z czonkami Zwizku Emeryt籀w organizuje te髒 zbi籀rk dar籀w dla polskich parafii w Chyrowie i Turce.

Owsiany potrafi przekona do swoich poczyna wiele os籀b i instytucji z Leska i powiatu do pomocy zarzdowi. Dziki burmistrz Leska Zwizek ma swoj siedzib w budynku Domu Kultury. Ma te髒 gwarancj objcia Zwizku programami dla pozyskiwania rodk籀w unijnych.

Owsiany – emerytowany budowlaniec- zorganizowa te髒 dwukrotnie Biesiad Bieszczadzka Wiecha. Biesiada bya okazj do spotkania emeryt籀w i rencist籀w budowlac籀w z ich czynnymi zawodowo kolegami.

Jak wic wida Ryszard Owsiany to taki leski omnibus lub jak m籀wi inni czowiek renesansu o wielu zainteresowaniach i niespo髒ytej aktywnoci. Gdy trzeba Owsiany chwyta te髒 za pi籀ro czego dowodem mog by jego liczne materiay dziennikarskie zamieszczane w Echu Bieszczad籀w czy te髒 Naszych Pooninach. Znajc go wiem, 髒e jeszcze nie jeden raz zaskoczy nas swoimi nowymi pomysami. I co najwa髒niejsze doprowadzi do tego by byy realizowane, bo dziaa te髒 czasami na zasadzie , 髒e jeli wyrzuc go drzwiami to wchodzi oknem po to by zrealizowa to co sobie wymyli. Warto mu pomaga bo jego dziaalno dla starszych ludzi jest czasami o wiele wa髒niejsza ni髒 ich pobyt w sanatorium. Uczy tych ludzi tego, 髒e najlepszym lekarstwem na staro jest ciga aktywno i poszerzanie swoich zainteresowa.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1211