:: O dezercji Ewy Sudo, przebiegu kampanii wyborczej i poparciu dla Andrzeja Jurka - m籀wi Piotr Korczak
Artyku dodany przez: Redakcja (2010-12-02 14:18:31)


Wiesaw Stebnicki - Kampania wyborcza w miecie i powiecie miaa by kampani nieagresywn. Czy tak jest rzeczywicie?

Piotr Korczak - Um籀wilimy si, 髒e Komitety Wyborcze bd promowa swoje programy, swoich kandydat籀w, unikajc niepotrzebnych atak籀w krytyki konkurent籀w. Mielimy informowa co chcemy zrobi dla naszych gmin ,dla naszych wsp籀mieszkac籀w. Jak si okazao w ostatnim tygodniu niekt籀rym puciy nerwy. Dwa komitety, kt籀re s zwizane z PiS-em zaczy agresywna kampani, namawiajc mieszkac籀w, by nie szli do gosowania, a jeli ju髒 p籀jd by nie gosowali na burmistrza. Jaka niewidzialna rka przylepia na naszych plakatach niewybredne hasa. Niczemu to nie su髒y i do niczego nie prowadzi. Kandydat na burmistrza jest jeden. To dobry kandydat i trzeba i na niego glosowa. Brak konkurenta wiadczy o tym, 髒e inne komitety nie maj dobrego kandydata lub uwa髒aj, 髒e obecny burmistrz Henryk Suuja jest na tyle dobry, 髒e nie da si go pokona. Moim zdaniem jest po prostu dobrym Gospodarzem.

W. S. - Sprawa rezygnacji Ewy Sudo z przynale髒noci w PO i jej start z listy PiS, zosta w jaki spos籀b przez was sprowokowany?

P. K. - Chcielimy doprowadzi do sytuacji, w kt籀rej Ustrzyki Dolne, Powiat Bieszczadzki bd mie w Sejmiku Podkarpackim swojego przedstawiciela, niezale髒nie od tego z jakiej opcji wystartuje. Wa髒ne byo to, jak wysokie miejsce bdzie m籀g mie na licie kandydat籀w, dajce najwicej szans na wyb籀r. Rozmawialimy z Przyjaznymi Bieszczadami, z SLD i doszlimy do wniosku, 髒e Andrzej Jurek ma najwiksze szanse na wyb籀r. Postanowilimy poprze t kandydatur. W zwizku z tym, PO w powiecie Bieszczadzkim nie bdzie wystawiao swojego kandydata. Ta decyzja zawa髒ya prawdopodobnie o tym, 髒e Ewa Sudo rzucia legitymacj Platformy. Po to tylko, by wystartowa posza do PiS i startuje z czwartego miejsca. Takie postpowanie absolutnie nie le髒y w interesie spoecznoci lokalnej. Osabia prawie pewn wygran Jurka. Chcielimy zatrze podziay partyjne, stan ponad nimi. Mam nadziej, 髒e mieszkacy popr kandydatur Jurka, bo jak do tej pory uzyskiwa dobre wyniki w wyborach do Sejmu, czy Europarlamentu. Rozmawiaem z Jurkiem i obieca, 髒e w razie wyboru bdzie uczestniczy w sesjach Rady Miasta, Rady Powiatu i aktywnie wspiera interesy naszych Bieszczadzkich Gmin w Rzeszowie.

W. S. - Andrzej Jurek nale髒y do SLD, nie przeszkadza wam to?

P. K. - Mnie nie. Caa formacja SLD, to inne SLD ni髒 dawna PZPR. Ta formacja nie ma ju髒 charakteru partii postkomunistycznej, a ma charakter bardziej formacji socjalliberalnej. W SLD rzdzi ju髒 nowe pokolenie, kt籀re czasy „komuny” zna w wikszoci z podrcznik籀w. To inna formacja, ni髒 ta z kt籀r na przeomie lat osiemdziesitych i dziewidziesitych walczylimy. Zreszt nawet w ostatniej kampanii w wyborach na Prezydenta RP, nawet najwiksi kiedy antykomunici z prawej strony sceny 髒ycia politycznego, ciepo si o jej starych dziaaczach wyra髒ali.

W. S. - PiS-u w Ustrzykach w tych wyborach nie ma, wic skd o nim mowa?

P. K. - Bieszczadzkie Stowarzyszenie Samorzdowe istnieje od 1997 roku. Od tego czasu w ka髒dych wyborach wystpujemy z tzw. imienia i nazwiska. Przeciwnicy zarzucaj nam, 髒e jestemy ugrupowaniem powstaym z inspiracji urzd籀w, 髒e reprezentujemy interesy wskiej grupy spoecznej. To dla mnie abstrakcja, jak mo髒na takie bzdury opowiada. Wynika to tylko z niewiedzy naszych konkurent籀w . Bo czy budowa sortowni mieci, basen籀w, hali sportowej, przedszkola, remont Liceum Og籀lnoksztaccego, Zespou Szk籀 Zawodowych, remonty wszystkich szk籀 podstawowych, przebudowa dr籀g: Ustjanowa-obozew-Telenica, Czarna Dolna, Lipie, D驕winiacz – odyna, remonty ulic, chodnik籀w, restrukturyzacja szpitala –du髒o by m籀wi, to interes wskiej grupy spoecznej? Bzdura i cakowite pomieszanie pogld籀w. Dwulicowo naszych rywali polega na tym, 髒e nale髒 do PiS, a ukrywaj swoj przynale髒no. Przecie髒 wszyscy w miecie wiedz jak parti reprezentuj. Jeden z ich komitet籀w wyborczych ma siedzib w biurze poselskim PiS, a drugi w domu szefa ustrzyckiego PiS. Nigdy nie chciaem o tym m籀wi bo mielimy si zajmowa tylko programami, tym co chcemy zrobi. Zostaem jednak sprowokowany, std taka odpowied驕. Zarzuca si nam, 髒e kosztem szpitala organizujemy Bia Niedziel. Piramidalna bzdura, Bia Niedziel finansuje Komitet Wyborczy BSS ze skadek swoich czonk籀w. Doszlimy do wniosku 髒e w wiatowym Dniu Walki z Cukrzyc pienidze przeznaczone na piknik wyborczy lepiej przeznaczy na sfinansowanie bada ni髒 na kiebaski.

W. S. - Jeden kandydat na burmistrza to dobrze, czy 驕le?

P. K. - Je髒eli chodzi o burmistrza Suuj to dla mnie kandydat niepodwa髒alny. Trzeba i gosowa. Popieramy go nie tylko my, ale te髒 Platforma Obywatelska, Stowarzyszenie „Niezale髒ni”, Przyjazne Bieszczady, SLD. W Czarnej naszym kandydatem jest Marcin Rogacki, a w Lutowiskach naszym wsp籀lnym z Przyjaznymi Bieszczadami kandydatem jest Krzysztof Mr籀z. Do Rogackiego odczuwam niedosyt. Sprawny, aktywny, mody W籀jt, nie potrafi wyborcom pokaza w peni swojej pracy i dokona. Jak wiele zrobi dla Czarnej osobicie zobaczyem podczas wsp籀lnego posiedzenia wszystkich naszych Rad; Ustrzyk, Czarnej, Lutowisk i powiatu na zakoczenie kadencji. Zreszt wszystkie prezentacje multimedialne byy imponujce. Dla Lutowisk Krzysztof Mr籀z mo髒e by alternatyw. Troch innym, moim zdaniem bli髒szym mieszkacom, spojrzeniem na problemy Lutowisk i pr籀b ich rozwizania.

Wiesaw Stebnicki


adres tego artyku逝: http://www.naszepo這niny.pl/articles.php?id=1159